Arbetslinjen - individuellt funktionsstöd med arbetslivsinriktning

advertisement
Individuellt Stöd i Vuxenlivet
Arbetslinjen 2.0
NOVA
Vägen till
arbete
Bakgrund
NOVA är en nyetablerad enhet inom Vårdbolaget TioHundra AB.
Enheten är organiserad inom VO Habilitering & Handikapp och har
inledningsvis växt fram utifrån ett uppdrag 2010 från Förvaltningen.
Därefter har verksamheten utvecklats utifrån en mer traditionell
Daglig Verksamhet (arbetsanpassning) till att i ”förädlad” form
arbetat vidare under arbetsnamnet Arbetslinjen.
NOVA
Personer som p.g.a. funktionsnedsättning eller andra utmaningar har behov av ett
individuellt strukturerat stöd i vuxenlivet. Verksamheten fokuserar i huvudsak på
personer med Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF).
Vägen till
arbete
NOVA har en unik förmåga att möta varje individs behov och önskemål och skapar
därigenom individuella helhetslösningar för personer inom målgruppen.
Deltagaren ska så länge det behövs ges det stöd som krävs för att:


uppnå ett begripligt, hanterbart och meningsfullt vuxenliv
nå, få och behålla ett lönearbete.
Förbättringsarbetet fokuserar på att varje deltagare, utifrån sina förutsättningar ska
styra sin egen utvecklingsplan. NOVA utvecklar mål och mätetal för att mäta och
följa upp utvecklingsprocessen på ”arbetslinjen”, validering och livskvalitet.
–
NOVA
Vägen till
arbete
•
ISV är en grundläggande del av vår arbetsmetodik
•
ISV bygger på grundprinciperna i Supported Employment (SE)
•
SE är enligt Socialstyrelsen ett samlingsnamn för en viss typ av
arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättningar
•
ISV tar avstamp i SE på många sätt men fokuserar så långt det går
på deltagarens hela livssituation och inte bara på arbetslivet
ISV med fyra interagerande moduler

Grundsysselsättning
- Struktur i vardagen med arbetsliknande uppdrag
- Social samvaro
- Inledande kartläggning (identifiera styrkor och intressen)
- Motivationsarbete
- ”prova på” under trygga former

Praktik
- Identifiera intressanta arbetsplatser
- Introducera för arbetsgivare
- Utökad kartläggning (prova styrkor och intressen)
- Stöd på arbetsplatsen (uppföljning, utvärdering)

Validering
- Påbyggnad på kartläggningen
- Arbetslivets vardagsvillkor (söka jobb, sociala regler, förväntningar)
- Tydliggjord och dokumenterad kompetens
- Individuell ”handbok” (verifierade styrkor, strategier, metoder)

Arbete
- LSS-insatsen avslutad eller ”parkerad”
- Fortsatt stöd till arbetstagaren (Personligt Biträde via AF)
- Stöd till arbetsgivaren
NOVA
Vägen till
arbete
- Deltagarens motivation är en grundläggande framgångsfaktor
NOVA
Vägen till
arbete
- Om tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull så ökar sannolikt
graden av motivation och därmed också individens drivkraft
- Motivational Interviewing MI
- Non Violent Conversation NVC
- Lösningsfokuserat arbetssätt
Nätverk och Samverkan
- Varje deltagare får en ansvarig handledare från NOVA
- Uppdrag att identifiera och samordna det personliga nätverket
- Uppdrag att identifiera, samordna och följa upp den individuella samverkansplanen
NOVA
Vägen till
arbete
Vår största utmaning !
NOVA
Vägen till
arbete
- Hur ska vi etablera NOVA som en efterfrågad aktör på den lokala arbetsmarknaden?
- Med vilka argument ska vi övertyga lokala arbetsgivare att ta emot våra deltagare?
NOVA
Vägen till
arbete
Vårdbolaget Tiohundra tar ett initiativ till ett
nätverk av socialt ansvarstagande företag i Roslagen
- Tiohundra har en dominerande roll inom välfärdsområdet i Roslagen
- en unik möjlighet att ta initiativ och ansvar för hur vi och andra påverkar samhället
- Corporate Social Responsibility CSR ligger i tiden för det moderna företaget
- kan delas upp i tre delar; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande
- att erbjuda praktikplatser eller anställa ur grupper som har svårt att få jobb
- konkreta åtgärder på varje enskild arbetsplats och engagerar ofta personalen
NOVA
Vägen till
arbete
• SAFIR blir ett nätverk av lokala medlemsföretag som vill
utvecklas genom att också ta ett socialt ansvar.
• SAFIR kan bli ett positivt varumärke som lanseras och drivs
av TioHundra AB genom NOVA. Kanske i samarbete med t.ex.
FK, AF, Norrtälje Kommun
• Medlemsföretagen erbjuder NOVA-deltagare aktiviteter,
praktik eller anställning.
• SAFIR kan delas in i olika nivåer och innehåller:
- Marknadspaket, logo, annonser m.m.
- Utbildning (ISO26000, funktionsnedsättning m.m.)
- Informationsmaterial till personal
- Nätverksträffar
- SAFIR-dagen (årligt evenemang)
- Årets SAFIR-företag - prisutdelning
• Varumärket SAFIR används som kommunikator i företagets
initiativ till samverkan mellan, och utveckling av, socialt
ansvarstagande företagare i Roslagen.
Vägledning för socialt ansvarstagande ISO 26000
NOVA
Vägen till
arbete
Svenska Institutet för Standardisering (SIS) har i internationell samverkan arbetat
fram en standard för vägledning för socialt ansvarstagande ISO 26000:2010. Här
beskrivs innebörden av och principerna för organisationers sociala ansvarstagande.
En organisation som tar ett socialt ansvar kommer att påverka sådant som:






Konkurrensfördelar
Anseende
Förmågan att attrahera och behålla medarbetare och kunder
Hur de anställdas moral, engagemang och produktivitet upprätthålls
Inställning hos investerare och finansiärer
Relationen till det samhälle där organisationen är verksam
NOVA vill integrera ISO 26000 som en viktig grundsten i utvecklingen av SAFIR.
 Satsa på egen spetskompetens inom CSR och ISO26000
 Basera marknadsbudskapet i SAFIR på argument i ISO26000
Organisation och Process 2013
NOVA
UPPDRAGSGIVARE
NÄTVERK
Vägen till
arbete
SAFIR
Arbetskonsulent
-
ISV Stödperson
Nätverkssamordning
KVALITET &
MARKNAD
Enhetschef
-
Ledning
Verksamhetsutveckling
Strategi
Omvärld
-
Information
Dokumentation
Kvalitet
Marknad
NOVA
Arbetslinjen
Vägen till
arbete
10
20
30
40
50
INTRO
60
70
80
90
Få
6 mån
100
25%
50%
Grundsysselsättning
75%
50%
75%
Praktik
25%
Behålla
12 mån
Download