F 23-24: Kultur och värdeskapande

Kultur och värdeskapande
Kulturproduktionens villkor
Karlstad 1 oktober 2015
Kultur och värdeskapande
o 
o 
Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för
de använda resurserna jämförs med värdet av det som skapas.
Kulturpolitiken saknar förmåga att förstå vilka ekonomiska
värden som skapas av kultur. En rationell kulturpolitik
förutsätter att man skaffar sig bättre kunskap om vilket
samhällsekonomiskt värde man skapar med kultur.
Visa kulturinstitutioners värde
o 
o 
Författarna hävdar att kulturpolitiska satsningar oftast görs
efter noggranna bedömningar av vilket ekonomiskt stöd som
behövs medan frågan om vilket värde som skapas sällan blir
besvarad.
Genom två exempel - Vara Konserthus and Nordiska
Akvarellmuseet – vill de visa hur kulturinstitutioners
samhällsekonomiska värde kan uppskattas.
Likheter mellan exemplen
o 
o 
o 
De två institutionerna är fysiskt väl avgränsade.
Flertalet av de människor som bor i regionen känner till
konserthuset och museet – genom medier, berättelser eller
besök.
Båda ligger ganska långt från regionens största städer.
Skillnader mellan exemplen
o 
o 
I Vara kom initiativet från kommunstyrelsen, som valde att
fokusera på kultur som en strategi för att skapa ökad
livskvalitet i kommunen.
Akvarellmuseet var ett initiativ från Nordiska
Akvarellsällskapet för att skapa en mötesplats för nordisk
akvarellkonst och forskning och undervisning om den.
Skillnader mellan exemplen
o 
o 
Vara konserthus har ett brett utbud som främst vänder sig till
kommunens egna invånare.
Akvarellmuseet är specialiserat, vilket leder till mindre bredd
och större djup i verksamheten.
Vara Konserthus
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Öppnade 2003 som en mötesplats för kultur, utbildning och
konferens.
Klubbfredag, lördagsfika, familjeföreställningar,
skolföreställningar.
Klassisk musik, jazz, country, pop, rock.
Dans, teater, opera, musikal, stand-up.
Bohuslän Big Band är en del av huset.
Göteborgs Symfoniker har sin andra fasta scen i huset.
Vara Konserthus
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Artist in Residence
Kursverksamhet och utbildningar
Konferenser
Caccio Bar & Bistro och Restaurant Legato
60 000 besökare och 140 föreställningar per år
Ett aktiebolag som drivs med stöd från kommunen och
regionen. I styrelsen finns människor med erfarenhet från
kultur och näringsliv liksom representanter för kommunen
och regionen.
Nordiska Akvarellmuseet
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Öppnade år 2000.
Presenterar sig som ”en unik mötesplats i konsten, omgiven
av karg, vacker natur.”
Årets Museum 2010.
Tillfälliga och permanenta utställningar med nordiska och
internationella konstnärer.
Ateljé för barn och experimentell workshop.
Centrum för forskning och undervisning med fokus på
akvarellteknik.
Nordiska Akvarellmuseet
o 
o 
o 
o 
o 
Gästateljéer.
Lokaler för kulturprogram, föreläsningar och konferenser.
Restaurang ”Vatten - gourmet och kafé."
Ungefär sex utställningar per år.
Mellan 150 000 och 230 000 besökare per år.
Välutvecklat samarbete med näringslivet.
Nordiska Akvarellmuseet
o 
o 
Museet är en stiftelse med Nordiska Akvarellsällskapet och
Tjörns kommun som grundare. Styrelsen består av
medlemmar från de nordiska länderna samt en representant
för kommunen och en för regionen.
Finansieras genom bidrag från staten, regionen och
kommunen samt entréintäkter och sponsring. 26 procent av
inkomsterna kommer från sponsring.
Kulturens effekter
Konst kan ses som en kommunikation mellan konstnären och
betraktaren som avser att påverka individens emotionella,
intellektuella och estetiska sinnen. Konsten
q  bidrar till lärande och kognitiv utveckling,
q  påverkar attityder och beteende,
q  påverkar hälsan,
q  påverkar det sociala kapitalet och
q  påverkar det kulturella kapitalet.
Effekter på lärande och kognitiv utveckling
o 
o 
o 
o 
o 
Konst lär individer att problem kan ha mer än en lösning..
Konst främjar att individer får fler och större perspektiv.
Konst klargör att ord och språk inte kan ge uttryck för allt.
Konst lär individer att tänka utifrån olika material.
Konst ger oss upplevelser som vi inte kan få från andra
källor.
Effekter på attityder och beteende
Kultur påverkar attityder. Attitydförändringar påverkar individers
sätt att tänka, vilket i sin tur påverkar deras beteende.
Ett exempel: Konst som kommunicerar och övertygar individer
om fördelarna av ett mångkulturellt samhälle kan i nästa steg
påverka beteendet.
Effekter på hälsan
Forskning har visat att det finns ett samband mellan människors
kulturaktivitet och deras fysiska och psykiska välbefinnande.
Effekter på det sociala kapitalet
Socialt kapital (Bourdieu) är summan av de resurser, både
materiella och immateriella, som individer och samhällen får
tillgång till genom sociala nätverk. Ökat socialt kapital kan
generera:
q  Nätverk och sociala kontakter.
q  Förbättrad infrastruktur, sysselsättning, ökat utbud av tjänster.
q  Minskad social uteslutning, bättre självkänsla och ökat
självförtroende.
Effekter på det kulturella kapitalet
Kulturellt kapital är en personlig tillgång som är nedärvd och
inlärd och återfinns bland individer inom olika grupper (nätverk).
Grupper (ofta med specifik socioekonomisk bakgrund) skiljer sig
från andra grupper i sin estetik och kunskap om konst och kultur.
Många forskare anser att det kulturella kapitalet har betydelse för
kommuners och regioners ekonomiska utveckling.
Instrumentella och intrisiska effekter
Kultur har delvis instrumentella, delvis intrisiska effekter på
individer och samhälle.
De instrumentella effekterna är relativt specifika, ofta mätbara:
beteende, attityder, hälsa, inlärning, socialt kapital.
De intrisiska effekterna är inåtvända och svåra att mäta: identitet,
lycka, kognitiv utveckling, kulturellt kapital.
Brukarvärde och icke-brukarvärde
o 
o 
Brukarvärdet är det individuella värde som en kulturaktivitet
har för den som deltar i den.
Icke-brukarvärde är det värde som en kulturaktivitet har
oavsett om man deltar i den, t.ex. genom att den berikar
miljön, genererar utveckling eller ger en positivt image. Ickebrukarvärde existerar både bland människor som har besökt
och som inte har besökt en kulturaktivitet.
Direkt och indirekt brukarvärde
o 
o 
Det direkta brukarvärdet skapas genom upplevelsen av
konstverket. Det kan handla om lycka, välbehag, ökad insikt,
nya perspektiv, etc.
Det indirekta brukarvärdet skapas av upplevelser som inte har
direkt med konsten att göra, t.ex. att man har haft trevligt
tillsammans med de människor man besökte en kulturaktivitet
tillsammans med eller att man har njutit av en miljö.
Icke-brukarvärde
o 
o 
o 
Bequest value (arvedel) - uppstår när man ser ett värde i att
något bevaras för att upplevas av kommande generationer.
Existensvärde – uppstår när man tycker att existensen av en
kulturresurs är värdefull för en själv eller för samhället
oavsett om man utnyttjar den. Det kan t.ex. handla om en
stads profil.
Optionsvärde – när man ser ett värde i att ha tillgång till en
kulturaktivitet, även om man inte nyttjar den.
Totalt ekonomiskt värde
Totalt ekonomiskt värde =
brukarvärde + icke-brukarvärde,
dvs. direkt brukarvärde + indirekt brukarvärde + arvedelsvärde +
existensvärde + optionsvärde.
Att diskutera
o 
o 
o 
o 
Tycker ni att författarens definitioner av kulturens olika
effekter är begripliga och relevanta?
Tycker ni att författarens uppdelning av värde i brukarvärde
och icke-brukarvärde är begriplig och relevant?
Vilka värden finns i Vara konserthus respektive Nordiska
Akvarellmuseet?
Hur kan författarnas resonemang användas?