AndersSundström,FiladelfiakyrkanÖrebro,2016-12-04
Jagskulleviljavågatro:
Vadgörlivetvärtattleva?
Härföljerensammanfattningavpredikan+någrafrågorattreflekteraochsamtalakring.
LäsHebreerbrevet11:1-3
”Tronärgrundenfördetvihoppaspå;dengerossvisshetomdetviintekanse.”(Heb11:1).
Jagälskardenhärmeningen.Denärsåsannochsågrundläggande.Mankanbyggaettheltlivivisshet
omatthanfinnsochatthanbryrsigommig.Författarenvillidettakapitelpeppadetroendeattvåga
litapåsintro,attintegeuppochdrasigundan,utanattfortsättaattlevautsintro.Attintegeupp,inte
drasigundan,utanfortsättaattlevautsintro.Gudharnågotfantastisktsomväntarfördensomtror.
BoZetterlindharienklassiskpsalmstrofmyntatföljandemening”Detgårenbrofråntrotillro”.Troger
alltsåro.Jesussäger”känningenoro–tropåGudochtropåmig”(Joh14:1).Rohängerihopmedtro,
ochorohängerihopmedotro.
Oroharbrutitnermångamänniskor.Denblirmaninteavmedsålätt.”Dumåsteslutamedattoroa
dig!”Vemblirhjälptavettsådantråd?Ingen.Oronkanmaninteslutamedförattnågonsägerdet.
Däremotkantrongöraattorongervika.Gudkangörasakerivåraliv,somgörattvikanlitapåatthan
finnsmedossochfåvårtroattväxa.
Envänsomjagkäntlänge,harvaritstarkitroniblandmeniblandganskasvag.Iblandharhanupplevtsig
varanäraGudochiblandenbitifrån.HanharsinatvivelochkansägaatthaninteärGudsbästabarn.
FörnågraårsedangjordehanenresatillAfrikaochfickenafrikanskvänsomhansedandesshaftkontaktmedochhjälpt.Nukomdetenvädjanfråndenneafrikanskemanomekonomiskhjälp,ochminvän
kändesigtveksam.Mankanlättbliutnyttjad,mentillslutbestämdehansigföratthjälpatill.Närhan
förtöversinapengarplingadedettillihansmobil,och”Dagensbibelord”dökupp.Hanhadehaftnågot
felpådennaappochbarafåttmeddelandettvågångerpåetthalvår,mennukomdet.Ochgissavilket
bibelordsomdökupp?Jo,dethär:”Alltvadnihargjortmotenavminaminstadetharnigjortmot
mig”.Hankändesjälvklartenoerhördglädje.Inteiförstahandföratthanhjälptenmaninöd,utanför
attGudhadebekräftathonom.Hanstrostärktes.HankändeverkligenattGudvarmedhonomtrotsallt.
Vadgörlivetvärtattleva?Ensådanhärhändelsegörskillnad.
IGamlaTestamentetberättasomnärIsraelsfolkflyrfrånEgypten.Förstblirdeförskonadefråntio
plågorsomdrabbadeövrigainvånareiEgypten.Sedanfårdeseenmolnpelareomdagenocheneldpelareomnatten,såattdeskavetahurdeskagå.Sedanklyvshavetmittitusåattdekanvandrarätt
igenom,medanEgypternasomförföljerdemblirdränkta.SedaneftertredagariöknenfinnsingetvattenochiMaraärvattnetbeskt.DåkastarMoseenträbitivattnet,ochdäreftergårdetattdricka.Sedan
hardeingenmat.Dåbörjardetregnamatfrånhimleniformavvaktlarochsedanmannasomdekunde
bakabrödav.Trorniattdeefterdessafantastiskahändelserfylldesdeavtroochtillitochtacksamhet
tillGud?Nej,deklagarpåMoseochGud.Nufinnsingetvattenigen!Vikanintegåinilandet,deärför
storadär!Vivillhaköttattätanu!
Detärheltotroligtnärmanläseromderasklaganochotro.Hurkundedetvivla?Menjagtrorinteattde
varsåolikaoss.Detlevdeinuetochhadeglömt,ellertänkteintepåvadGudhadegjort.Intehellervi
harsåoftaitankarnavadGudhargjortivåraliv.Därförskullejagviljasägatilldigatttronärnågotdyrbart.Denskaduvärdesätta.Tronärenskatt!Vadgördumedettbönesvardufått?Dokumenteradet.
Skrivnerdet.Berättadet.Levidet.SetillattgåtillbakatilldetochpåminnadigomvadGudgjortiditt
2
liv.Låtinteexempelvisenhändelsesomovan,medettbibelordimobiltelefonen,fallaiglömskanshav.
Detärnågotstortsomharhänt.Gudhartalatinidittliv.Plockat.ex.framsådanaminnenpånyårsafton
ochtittaöverhurGudvisatsigdettaåridittliv.Dåväxertron,förduserattGudverkligenärmeddig.
”FörsintrofickfädernaGudsvittnesbörd.”(Heb11:2)
Hurserdittvittnesbördut?AlltsådinberättelseomnågotpersonligtsomGudgjortidittliv.Förattman
skahaettvittnesbörd,behövermanhavaritmedomnågot.Oftahandlardetomensvårellerjobbig
händelse.Detärkanskenågotviegentligenintevillvaramedom,mensomändåtillsistblirfantastiskt
påsittsätt.Detkanhandlaombesvärligasituationer,hot,motgångar,krislägenosv.Trotsdettasåkan
manblistärktitrongenomdem.Dekangöraatttronväxerochblirstadigare.
EttsådantexempelfinnsiHeb11:23.DärstårattMoseföräldrarhöllsittbarngömtitremånader.Farao
hadebefalltattallahebreiskanyföddabarnskullekastasiNilen.Enjättesvårsituation,därföräldrarna
medallsäkerhetbadochropadetillGudomhjälpochbeskydd.Tillslutfannsdetingenåtervändo.De
vartvungnaattgörasigavmedhonom.Mammangjordeenkorg,ladehonomidenochhanflötiväg.
Tänkdigdennafasansfullatankeattdittbarninteskallfåleva.Duärdesperatochgömmerdet,föratt
sedanbarasättadetpåflodenochsedetglidaiväg.Detfannsingetannatattgöraänatthoppas,beoch
troattdetskullegåbarnetväl.
OchsåhänderdetfantastiskaattFaraosdottertarhandomMosesåatthanfårleva.Jagtrorinteatt
någonmänniskaskulleviljasättanersittbarnienegengjordkorgiSvartån.Troligeninteensomman
fåttenprofetiaomattdetskulleklarasig.Meniefterhand,ommanblevtvingadochalltslutadelyckligt,
trorjagmaninteskulleviljavarautandennaerfarenhet.DennamammasochfamiljstroochtillittillGud
växtejunågotoerhört.Gudvarmed.Honfickettvittnesbördattdelamedandramänniskor.
RikardCruzärförsamlingsplanterareiHelsingborg,ochförsökerfåkontaktmedmänniskorsominte
kännerJesus.OftardetderasproblemsomgörattdetfinnsenmöjlighetförGudattverka.Rikardsa:
”Vändproblementillbön”Närmanlyssnarpåmänniskor,såkommerdeoftainpåsinaproblem.Dåbehövermanintekommamedenlösningutaniställetföreslådärochdå:”Skavibefördethärnu?”Du
kanvarasäkerpåattdenbönenkommerattgöranågotmedmänniskanduberför.Ochdukommeratt
fåettvittnesbördattberätta.
”ItroförstårviattvärldenharformatsgenomettordfrånGud,
ochattdetviserinteharblivittillurnågotsynligt.”(Heb11:3)
Den7december2011sändeSverigesTelevisionettvetenskapsprogramsomhaderubriken”Vadfanns
föreBigBang?”Deflestavetenskapsmänneninomkosmologinifrågasätteridagstarktteorinsomsäger
attalltinguppståruringenting.Deflestaforskarnaanserattdetmåstehafunnitsnågotinnan.
Någonhadeteorieromattdetfunnitsettuniversumförevårtuniversum,somliksomstudsatfram.En
annanattalltintevaringentingutanettvakuum.Entredjeattdetintevaritnågonexplosionutanbara
expansion.
”IbegynnelsenfannsOrdet,ochOrdetfannshosGud,ochOrdetvarGud.Detfannsibegynnelsenhos
Gud.Alltblevtillgenomdet,ochutandetblevingentingtillavalltsomfinnstill.....OchOrdetblev
människaochboddeblandoss,ochvisåghanshärlighet,”(Joh1:1-3,14)
Mankanalltsåbytautordet”Ord”mot”Jesus”här.Vinärmarossjulnu.OchdetärheltsantattJesus
föddestillvårjord,mendetärlikasantatthanfannsinnanhanföddes.Hanvarmedochskapadehela
världen.Paulusskriver:”tyihonomskapadesalltihimlenochpåjorden”(Kol1:15).Detärklartattman
kanundrahurnågonkantrodetta.Menalternativetärinteenklareatttropå.DetfannsnågotföreBig
Bangsomingenkanförklara.
3
Jagtyckerattdettaärfantastiskaradersomvisaratttroyttersthandlaromvilaochomtillit.UrfullständigtmörkerkomGudsljusochskapadeallt.Ingenkanförståhurdetgicktill,menfördensomtror,finns
ändåenvisshetom”alltjuvilariminfadershänder,skullejagsombarnvälängslasdå”.Dentrongör
livetvärtattleva.
FRÅGORFÖRREFLEKTIONOCHSAMTAL:
1) Harduvaritmedomhändelserdärdintrostärkts?
2) Hurgördumeddinabönesvar.Kommerduihågdemellerglömmerdu?Hurserdittvittnesbördut?
HarduvaritmedomsvårasakerdärGudgripitin?
3) ”Attvändaproblementillbön.”Harduanväntdettaförattspridatronpå?
4)HållerdumedomattettGudsingripandeidittlivgörlivetvärtattleva?Kanmanupplevalivet
meningsfulltutanGudsingripande?
5)Förstårviattvärldenharformatsgenomettord?Betyderdettaatttroståremotvetenskapellerär
dettvärtom?