Bedömning av patienter för att identifiera problem i samband med

LÅG RISK
Sköter sin ADL självständigt
Tillgänglighet till stöd och hjälp i hemmet av
närstående
Har tillräckligt stöd i vård- och omsorgsinsatser
utifrån behov
Självständig hantering av kronisk sjukdom och
läkemedelsbehandling
Har förmåga att söka vård själv vid behov
Regelbunden kontakt med vårdgivare (PV/sjukhus)
Patienten kan återge relevant information om sin
vård och behandling
God sjukdomsinsikt
MODERAT RISK
Har hemtjänst och/eller trygghetslarm
Behöver stöd med medicinering
Behöver stöd med att ta kontakt med vård och
omsorg
Låg sjukdomsinsikt
Historia av psykisk ohälsa
Polyfarmaci: > 7 läkemedel (inkl vid behovs LM)
Behöver ibland hjälp med ADL
Risk enligt Senior Alert
Behöver hjälp med
 Gå och/eller förflyttning
 Stödstrumpor
 Såromläggning
 Andningshjälpmedel
HÖG RISK
Lever ensam utan hemtjänst och trygghetslarm
Sammanboende/lever med familj som inte deltar
aktivt i vård och omsorg
Klinisk komplexitet:
(kronisk sjukdom, många vårdtillfällen eller besök på
akutmottagning, kräver omfattande stöd/osjälvständig
i att hantera läkemedel/sjukdom)
Risk enligt senior alert
Inkontinens
Kognitiv svikt
Historia av psykisk ohälsa
Diagnoser:
 Hjärtsvikt
 KOL
 Stroke
 Diabetes
 Demens
Vård i livets slut
Behöver omfattande hjälp med
 Gå och/eller förflyttning
 Stödstrumpor
 Såromläggning
 Andningshjälpmedel
Vid utskrivning:
Vid utskrivning:
 Hemgångsmeddelande*
 Hemgångsmeddelande*
 Bestäm var uppföljning ska ske
 Bestäm var uppföljning ska ske
 Aktuell, genomgången läkemedelslista i handen
 Aktuell, genomgången läkemedelslista i handen
Rekommendation:
Rekommendation:
Rekommendation:
 Utskrivningssamtal** med teach
 Utskrivningssamtal** med teach
 Utskrivningssamtal** med teach
 Säkerställ uppföljning
 Säkerställ dokumentation
 Säkerställ hjälpmedel
back
back
 Säkerställ övertagande av vård- och omsorgsansvar
och uppföljning
 Säkerställ dokumentation
 Säkerställ läkemedel***
 Säkerställ hjälpmedel
 Säkerställ uppföljande telefonsamtal inom 72
tim****
> 4 KRYSS:
DENNA PATIENT HAR HÖG RISK FÖR ATT
ÅTERINLÄGGAS PÅ SJUKHUS
back
 Säkerställ övertagande av vård- och omsorgsansvar
och uppföljning
 Säkerställ dokumentation
 Säkerställ läkemedel***
 Säkerställ hjälpmedel
 Överväg samordnad vårdplanering (SVPL) innan
hemgång
 Säkerställ uppföljande telefonsamtal inom 72
tim****
* Hemgångsmeddelande enligt standard
** Utskrivningssamtal enligt standard
*** T ex dela dosett, hämta ut läkemedel från apotek
**** Uppföljande telefonkontakt < 72 tim enligt rutin ”Webkollen Hemma”
Bedömning av patienter för att identifiera problem i samband med utskrivning till hemmet
– Bedöm vilken beskrivning som bäst stämmer överens med din bild av patientens behov vid hemgång från sjukhus