Höstens elektroniska studentskrivningar lyckligt i hamn – alla fyra

Pressmeddelande 6.10.2016
Höstens elektroniska studentskrivningar lyckligt i
hamn – alla fyra proven gick väl
Vid höstens provtillfälle skrevs proven i fyra ämnen elektroniskt: geografi, filosofi samt lång
och kort tyska. Sammanlagt skrevs 2989 elektroniska provprestationer.
De elektroniska proven vid höstens studentexamenstillfälle var över på måndagen, då
examinanderna skrev provet i kort tyska. Sammanlagt skrevs fyra ämnen elektroniskt vid
höstens examenstillfälle. Det är första gången som studentexamensprov skrivs i elektronisk
form som en del av studentexamen.
Till höstens elektroniska prov hade totalt 3078 examinander anmält sig. Av dessa lämnade
2989 examinander in en provprestation för bedömning. Sammanlagt 89 examinander avbröt
sitt prov eller kom inte till examenstillfället.
Antalet examinander per prov:
- Geografi: 1894 examinander (1947 anmälda)
- Filosofi: 577 examinander (592 anmälda)
- Tyska, kort lärokurs: 418 examinander (433 anmälda)
- Tyska, lång lärokurs: 100 examinander (106 anmälda)
Antalet examinander som skrivit prov i pappersform blir klart först senare under hösten då
provprestationerna anländer till Studentexamensnämndens kansli och bokförs.
Studentexamensnämndens generalsekreterare Kaisa Vähähyyppä är nöjd med hur de
elektroniska proven har gått. Hon säger att proven genomförts med framgång i alla gymnasier
och att alla svar har laddats upp för bedömning. Responsen på proven har i huvudsak varit
positiv.
”Examinanderna har speciellt varit nöjda med att det nu är lättare att skriva än tidigare, då
man nu kan göra ändringar i texten i efterhand. Vi fick också mycket god respons efter
övningsprovet som hölls förra våren”, säger Vähähyyppä.
”Projektets tidtabell och budget har hållit. Nu står dörren öppen för utvecklingen av
provsystemet. I fortsättningen kan allt mångsidigare typer av uppgifter samt
bakgrundsmaterial utnyttjas i proven.”
Färre problem än med proven på papper
Projektchefen för den elektroniska studentexamen, Matti Lattu, berättar att antalet samtal till
Studentexamensnämndens tekniska support var färre än väntat.
”Vi hade för säkerhets skull förberett oss på ett stort antal supportsamtal speciellt under
provet i geografi, eftersom det var det första elektroniska provet som hölls. Samtalen var dock
betydligt färre än väntat, och alla problem löstes snabbt”, summerar Lattu.
1
Samtalen berörde bland annat problem med reservservern i provlokalen, samt
audiomaterialets hörbarhet i språkproven. Problemen ledde dock inte till stora olägenheter för
examinanderna, och den provtid som gick förlorad för examinanderna kompenserades med en
lika lång tilläggstid.
Procentuellt sett förekom det färre problem under de elektroniska hörförståelseproven än
under de traditionella hörförståelseproven på papper. ”Man bör minnas att det också kan
förekomma motgångar under proven på papper, till exempel kan det uppstå problem med CDskivorna eller så kan det ha skett något med svarspappren”, säger Lattu.
Psykologi, samhällslära och franska står i tur på våren
Projektet med att göra studentexamen elektronisk är ännu inte över. Våren 2017 kommer de
elektroniska språkproven (tyska och franska) till sin struktur att vara enklare både för
examinanderna och för övervakarna. Också tekniskt sett kommer de att vara enklare.
Hörförståelsen och uppgifterna i den skriftliga delen bildar tillsammans en helhet, i vilken
examinanden kan arbeta i egen takt och enligt sin egen tidtabell. I videouppgifterna kommer
samma teknik som under detta examenstillfälle med framgång användes i proven i geografi
och filosofi att användas.
Vähähyyppä och Lattu understryker att provet utvecklas hela tiden och att nya ämnen tas med
stegvis. Responsen som samlas in fungerar också som en central faktor då proven utvecklas.
Våren 2019 hålls alla studentexamensprov i elektronisk form. Proven i psykologi, samhällslära
och franska (lång och kort lärokurs) står nu i tur att övergå till elektronisk form.
LÄNKAR
- Tidsschema för införandet av den elektroniska studentexamen:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/tidtabell.pd
f
- Antalet examinander per prov som anmält sig till studentexamen hösten 2015 och hösten
2016:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/stat/SB2016ST2001.pdf
TILLÄGGSINFORMATION
• Generalsekreterare Kaisa Vähähyyppä, tel. 0295 338 222,
[email protected]
• Projektchef Matti Lattu (den elektroniska studentexamen), tel. 0295 338 231,
[email protected]
• Aktuarie Alex Hellsten (statistik), tel. 0295 338 225, [email protected]
• Planerare Robin Lundell (allmän information på svenska), tel. 0295 338 242,
[email protected]
2
STUDENTEXAMENSNÄMNDEN
Studentexamensnämnden är en under undervisnings- och kulturministeriet verkande myndighet,
som leder och ansvarar för anordnande och verkställande av studentexamen samt förvaltningen
av examen. Studentexamensnämndens kansli ansvarar för förvaltningen och det tekniska
genomförandet av examen. För närvarande har studentexamensnämnden 25 medlemmar och ca
350 adjungerande medlemmar. På kansliet arbetar ca 30 tjänstemän.
3