FAKTABLAD B1. Jordens historia

advertisement
fakta
B1
Världsarv i samverkan 63°N
BERGGRUND
Tema 1. Höga och låga kusten
FAKTABLAD B1. Jordens historia
Några viktiga händelser:
Enligt nu rådande uppfattning har planeten
jorden existerat i 4,6 miljarder (4600 miljoner)
år. Den geologiska tidsskalan är indelad i olika
rangordnade tidsenheter som kallas eon, era,
period och epok.
Ordovicium – de första landväxterna (mossor)
Silur - de första sporväxterna, de första fiskarna
Devon – de första insekterna
Karbon – de första skogarna
Perm – kräldjurens blomstringstid
Trias – de första däggdjuren
Jura – dinosauriernas blomstringstid, de första
fåglarna
Krita – de första blomväxterna, dinosaurierna dör ut
Tertiär – de första människorna, däggdjurens
blomstringstid
Figuren nedan visar en förenklad tidslinje
med viktiga händelser under jordens historia
samt perioderna från kambrium till nutid.
Tiden före kambrium kallas övergripande för prekambrium. Prekambrium utgör hela 87 procent av den
geologiska tidsskalan. Under denna tid bildades de
flesta bergarter i Sverige och Finland. De första livsformerna uppstod också då.
Tidsskalan revideras vartefter forskarna lär sig mera
om utvecklingen på jorden, bland annat för att dateringsmetoderna blir bättre och nya fynd görs.
Efter prekambrium utvecklades livet och blev
”snabbt” mångformigare. Människans tid på jorden
utgör mindre än en tusendel av jordens historia.
Första
livsform:
bakterier
Jorden bildas
GRÅVACKA,
VASAGRANIT
NORDINGRÅ-,
RAPAKIVIGRANIT
JOTNISK
SANDSTEN
DIABAS
PREKAMBRIUM
4600
3600
miljoner år sedan
3100
2500
2000
1500
1200
542
Nutid
KVARTÄR
KAMBRIUM ORDOVICIUM
SILUR
542
440
miljoner år sedan
DEVON KARBON
PERM
370
TRIAS
280
JURA
150
KRITA
130
TERTIÄR
Nutid
HOMO ERECTUS
N
S
HOMO HABILIS
KVARTÄR
2, 6
miljoner år sedan
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu
1,8
680 000 år
N = HOMO SAPIENS NEANDERTALENSIS
S
Nutid
= HOMO SAPIENS SAPIENS
fakta
Världsarv i samverkan 63°N
BERGGRUND
B1
geologiska tidsskalan
Den Den
geologiska
tidsskalan
Åldrarna i tidsskalan anges i miljoner år (Ma)
Era
Epok
Period
Kvartär
Eon
Neogen
Kenozoikum
2.6
Utvecklingen av växter & djur
Holocen
0.01
Människan
Pleistocen
1.8
Pliocen
5.3
Miocen
"Däggdjurens tid"
23
Paleogen
(Tertiär)
Oligocen
34
Eocen
65
Mesozoikum
Krita
De första blommande växterna
145
Jura
"Reptilernas tid"
Första fåglarna
200
Dinosaurierna dominerar
Trias
251
Trilobiterna och flera andra havsdjur dör ut
Perm
299
"Amfibiernas tid"
Paleozoikum
Karbon
359
416
"Fiskarnas tid"
Silur
488
Neo1000
Meso1600
PaleoNeo- 2800
Meso3200
Paleo3600
Eo-
3850
4600 Ma
Fiskarna dominerar
Första fiskarna
"De ryggradslösa
djurens tid"
Trilobiterna dominerar
Första organismerna med skal
542
Ediacaran
630
Cryogenian
850
Tonian
1000
Stenian
1200
Ectasian
1400
Calymmian
1600
Statherian 1800
Orosirian 2050
Rhyacian 2300
Siderian
2500
Stora kolträsk
Första landväxterna
444
Ordovicium
Första reptilerna
Rikligt med amfibier
Första fossilen av insekter
Devon
Kambrium
HADES ARKEIKUM PROTEROZOIKUM
Dinosaurierna och flera andra arter dör ut
Första flercelliga organismerna
Kallas allmänt
för
Prekambrium
och utgör
87% av den
geologiska
tidsskalan
Första encelliga organismerna
Äldsta bergarterna
Jorden bildas
Gränserna enligt ICS (Internationella komissionen för stratigrafi) 2004
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu
©Källa: Åbo akademi, institutionen för geologi och mineralogi, Finland.
FANEROZOIKUM
56
Paleocen
fakta
Världsarv i samverkan 63°N
BERGGRUND
Arkeiska provinsen
Blekinge-Bornholm-provinsen
Karelsk-lapponiska delprovinsen
Sydvästskandinaviska provinsen
Svekofenniska delprovinsen
Kaledonisk berggrund (inkl. devon)
Transskandinaviska
granit-porfyrbältet
Fanerozoiska sedimentära och eruptiva bregarter
Tromsö
Murmansk
Kiruna
Trondheim
Åbo
Bergen
Helsinki
Oslo
Stockholm
Köpenhamn
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu
B1
Download