tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

advertisement
KALIX KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa – tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
Kommunen har en skyldighet att kontrollera detaljhandelns försäljning av vissa
receptfria läkemedel. Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, §
23, får kommunen ta ut avgift för sin kontroll av den som bedriver handel med
receptfria läkemedel. I dagsläget finns det 19 anmälda försäljningsställen av
vissa receptfria läkemedel. När det gäller kontrollen av vissa receptfria
läkemedel har Läkemedelsverket rekommenderat att tiden mellan kontrollerna
inte överstiger 2-3 år samt återbesök inom 6 månader ifall ett stort antal brister
konstaterats. Kontrollen av vissa receptfria läkemedel är en ny verksamhet och
handläggaren bedömer därför att kontroll bör göras vart annat år.
Tillsynsavgiften bör tas ut lika för samtliga försäljningsställen. I princip är
kostnaderna förhållandevis lika oavsett om butiken har en hög eller låg omsättning.
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för tillsyn över handel med vissa
receptfria läkemedel med 500 kr/år.
Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20, § 162
1
Download