Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel i

advertisement
Sida
Taxa
1(1)
Datum
Beteckning
2017-01-01
§102/2013
Godkänd/ansvarig
Version
Miljö- och byggnämnden
2 reviderad § 68 2016
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel i Kramfors kommun
Inledande bestämmelser
1 §. Avgift enligt denna taxa erlägges för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Avgiftsskyldig
2 §. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel.
3 §. Kontroll över näringsidkare som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel debiteras avgift med 860 kronor per timme nedlagd
handläggningstid.
Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter,
inspektioner och kontroller.
För inspektioner och kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00
samt lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgift tas ut med en hel timavgift för påbörjad handläggning. Därefter tas timavgift
ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.
Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet –
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter
– sätta ned eller efterskänka avgiften.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2014.
_____
g:\mbn\rutiner\gemensamt\taxor\övriga\tillsyn receptfria läkemedel 2017.doc
Download