Kallelse till årsmöte 2014 för Life-Link Friendship

advertisement
Kallelse till årsmöte 2014 för Life-Link Friendship-Schools Association
Plats: Hotell Uppsala (Korsningen Kungsgatan – St Olofsgatan)
Tid: tisdag 18 mars 2014 kl 18.00 – cirka 19.00 – 19.30
Ärenden
1. Årsmötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse vad gäller Life-Link FriendshipSchools Association under verksamhetsåret 2013.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2013.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets
och räkenskapsåret 2014.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (inkomna minst 2 veckor före
årsmötet).
12. Val av a) Ordförande för en tid av ett år. b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.
c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning och för en tid av ett år. d) Två
revisorer, varav minst en auktoriserad, jämte revisors suppleanter för en tid av ett år. I detta
val får inte styrelsens ledamöter deltaga. e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
av vilka en skall utses till ordförande. Denna punkt blir beroende av beslut under punkt 12.
13. Övriga frågor.
14. Årsmötet avslutas.
Uppsala den 01 mars 2014 / Hans Levander, Ordförande
Denna Kallelse samt Verksamhetsberättelsen för 2013 läggs ut på hemsidan
www.life-link.org - resources – Live, News – Board meetings.
1
Kallelse till konstituerande styrelsesammanträde + styrelsesammanträde
I anslutning till årsmötet 2014 enligt ovan, d.v.s. tisdag 18 mars omkring kl 19.00, kallas den nya styrelsen till
Styrelsesammanträde inklusive beslut om firmatecknare. Dagordning nedan.
Life-Link styrelsen för arbetsåret 2014
Medlemmar i nyvalda styrelsen, välkomna till styrelsemöte i direkt anslutning till årsmötet 2014
Tid:
tisdag 18 mars 2014 c:a kl 19.00 (efter årsmötet)
Plats:
Hotell Uppsala, Uppsala.
Förslag till dagordning
1. Sammanträdet öppnas; Justeringsperson.
2. Nyvalda Styrelsen eller ”Steering Committee”; Arbetsfördelning och Val av styrelsefunktionärer.
3. Firmatecknare; för styrelsen under kommande arbetsåret 2014.
4. Verksamhetsplan 2014
5. Life-Links ekonomi 2014
6. Övriga frågor
7. Kommande möte
Hans Levander, Ordförande
Förslag till verksamhetsplan och budget för året 2014. Se punkt 10 ovan.




Förslag till verksamhetsplan för 2014 baseras på
a) Den nya situationen vid Life-Link kontoret i Uppsala. Resurspersoner i det centrala Life-Link
arbetet kan p.g.a. ålder och hälsoskäl inte beräknas fortsatt driva Life-Link programmet enligt
tidigare strategi. Ett förslag som kommer att diskuteras vid extra styrelsemöte 11 mars, är att lägga
ner Life-Link kontoret senast 30 juni 2014, och att säga upp olika ekonomiska avtal som är
kopplade till kontoret.
b) Life-Links grundprogram – ”basic program”, kan föreslås bli än mer tillgängligt via fler
pedagogiska ”verktyg” som förs in på www.life-link.org. Frågan om ansvaret för hemsidans
framtid och programmet är ännu ej löst.
c) Bakterier och Antibiotika. Detta för vår tid viktiga tema är nu formulerat som ett ”unikt” (?!)
Life-Link action 1:17 Microbiology & Antibiotics att föras in i vårt program under Care for
Myself. (ämnet har även stor relevans för Care for Others och Care for Nature!) Denna action har
tagits fram i samverkan med ReAct, Uppsala Universitet (ReAct is an independent global network
for concerted action on antibiotic resistance).
d) Arctic Schools Network Program. Detta Life-Link initierade program ”ägs” och administreras nu
av Rosendalsgymnasiet och har en utvecklingsplan för 2014-2015.
e) Hållbar Livsstil pedagogiskt program i Uppsala. I verksamhetsplanen 2014 ingår att avsluta
uppdraget från Uppsala Kommun och Celsiusskolan, ett påbörjat konsultuppdrag 2012-2013 att ta
fram ett pedagogiskt program för gymnasieskolor i Uppsala med inriktning på Hållbar Livs-stil.
Att även engagera Katedralskolan i slutfasen av detta projekt rekommenderas.
f) Uppsala – stan där Vi Bryr Oss. Detta Life-Link initiativ sedan 2011 har ett värdgrundsbaserat
program: Uppsala – City of Care och samverkar med Uppsala Föreningsråd samt Uppsala
Kommuns Clean Upsala & Valborg ett Rent Nöje programmen, samt Uppsala Klimatprotokoll.
Stan där Vi Bryr Oss initiativet och dess hemsida www.cityofcare.se med 30 talet stödföretag,
föreslås knytas till någon Uppsala institution eller långsiktigt Uppsalaprogram såsom Uppsala
Fredens Hus eller Uppsala Kommun. Värdegrunden föreslås även att knytas till Uppsala Fredsår
2014.
g) FNs nya Development Goals post 2015. Nya ”Life-Link Steering Committee” (?) föreslås bevaka
hur Life-Link programmet kan bli en implementerande resurs för kommande FN:s Development
Goals post 2015 som kan få inriktningen ”Poverty eradication by means of Sustainable
Development”
Life-Links ekonomi under 2014 får anpassas till *Medlemsbidrag, *Bidrag från företag och Uppsala
kommun för Uppsala – City of Care initiativet, *Möjligheten att ordna kurser för skolelever, förlagt till
Uppsala. Ekonomiska redovisningsrutinerna får anpassas till årsmötets föreslagna kommande LifeLink struktur.
Arbetet med hemsidan har fortsatt hög prioritet under kommande arbetsår. Bland annat införande av nu
genomförda 10-talet kortare videoinspelningar (dec-jan) som beskriver Life-Links värdegrund och
program.
Anställningar vid Life-Link kontoret föreslås inte ske.
HL 1 mars 2014
2
Download