Olle Open Innovation 1

advertisement
OPEN INNOVATION
OLOF NILSSON
Innovation (1)
• Begreppet innovation innebär ett nytt sätt att göra
någonting. Det omfattar stegvis, radikal eller revolutionär
förändring av tänkande, produkter, processer eller av
organisationer.
Luecke and Katz (2003)
Innovation (2)
• En lösning på ett problem, en uppfinning, som innebär en
landvinning i teknik och /eller kunskap och som har kunnat
utvecklas till att bringa nytta till sina intressenter och
användare.
2017-07-14
3
Innovation (3)
 ”All
innovation börja med kreativa idéer. ..Vi
definierar innovation som lyckad
implementation av kreativa idéer i en
organisation. Med detta sätt att se så är
individers eller gruppers kreativitet startpunkten
för innovation. Denna kreativitet är nödvändig,
men inte tillräcklig för att det ska leda till en
lyckad implementation av idéerna.”
Amabile et al. (1996)
2017-07-14
4
Innovation (4)
•
I Oslo-manualen från OECD (1997) skiljer man på process-, produkt- och
organisationsinnovation:
•
Processinnovationer uppstår då en produkt, vara, eller tjänst kan produceras med
mindre resurser.
Produktinnovation innebär en förbättring av existerande produkt, vara eller tjänst eller
utveckling av en ny produkt, vara eller tjänst.
Organisationsinnovationer är nya former av organisationer, affärsmodeller, externa
relationer och hur arbetet organiseras.
•
•
•
•
Också metoder kan vara innovationer. Exempelvis Richard Fosburys "flop-stil" som
revolutionerade höjdhoppet efter OS 1968 och Jan Boklövs "V-stil" som för alltid
förändrade backhoppningen.
(Wikipedia)
2017-07-14
5
Closed Innovation
• Med closed innovation avser man processer som
begränsar användningen av kunskap och erfarenhet till
den interna, dvs den som finns inom organisationen. Man
använder sig av väldigt lite eller ingen kunskap eller
erfarenhet som finns externt.
• Man har t ex egen forkningsavdelning och expertis och
håller resultat hemliga.
2017-07-14
6
Open Innovation (1)
• En utveckling som startade med Open Source, men som
inte begränsar sig till programvara utan handlar om all
slags kunskap och produktutveckling.
• T ex – du har ett problem som behöver lösas, och där du
genom att formulera problemet och släppa ut det till
allmän beskådan kan få det löst på kort tid och med flera
lösningsalternativ.
2017-07-14
7
Open Innovation (2)
• Den centrala idén bakom Open Innovation är att i en värld
av vitt spridd kunskap har inte företag och organisationer
råd att enbart förlita sig till sin egen forskning och
kompetens. Istället bör de köpa eller skaffa sig licenser
för processer eller uppfinningar från andra organisationer
och företag. Utöver detta ska man sälja eller licensiera
egen kunskap, uppfinningar och idéer som man inte
använder själv.
2017-07-14
8
Open Innovation (3)
o Användningen av ett målmedvetet ut- och inflöde av
kunskap med syftet att snabba på intern innovation,
men också för att utöka den externa marknaden för
användningen av denna innovation.
o Open Innovation är ett paradigm som antar att företag
och organisationer kan och ska använda såväl externa
som interna idéer , och såväl interna som externa
kanaler till marknaden om de strävar efter att utvecklas
framgångsrikt. .… Detta synsätt ger samma vikt åt
externa som interna idéer och vägar till marknaden.
(Chesbrough, 2005)
Closed Innovation principer
Open Innovation principer
Alla smarta personer inom området jobbar
hos oss.
Det finns en massa smarta människor
utanför vårt företag. Dessa behöver vi
samarbeta med.
För att tjäna pengar på forskning och
utveckling måste vi själva upptäcka, utveckla
och sälja det själva.
Forskning och utveckling utanför vårt företag
kan skapa betydande värden som vår interna
forskning och utveckling måste dra nytta av.
Om vi upptäcker något själva så kommer vi
ut först på marknaden med det.
Vi behöver inte ha uppfunnit något för att
kunna tjäna pengar på det.
Det företag som först kommer ut på
marknaden är vinnarna.
Att skapa en bra affärsmodell är bättre än att
vara först på marknaden.
Om vi skapar flest och bäst grejer blir vi
vinnarna.
Om vi använder interna och externa idéer på
det bästa sättet så blir vi vinnarna.
Vi ska kontrollera vår forskning och
utveckling så att inte våra konkurrenter kan
dra nytta av våra idéer.
Vi ska tjäna pengar på andras användning av
våra idéer, och vi ska köpa andras idéer så
länge det gynnar vår egen affärsmodell.
• Startade år 2001.
• InnoCentive tillhandahåller en webbplats där företag (kallas ”seekers”
eller sökare) kan publicera problem som de vill ha lösta (kallas
”challenges” eller utmaningar) inom i över 40 olika områden.
• En community av över 250 000 registrerade experter (kallas ”solvers”
eller problemlösare) i närmare 200 länder, samt deras nätverk som
når ytterligare närmare 12 miljoner experter tittar på de publicerade
problemen och föreslår tänkbara lösningar på dessa.
• Sökarna utvärdera lösningsförslagen och belönar ett eller flera som
löser deras problem.
• Ungefär hälften av problemen blir lösta på ett för sökarna positivt sätt.
www.innocentive.com
• Startade år 2000.
• Threadless är ett företag som säljer t-shirts online. All design
av t-shirtsen görs av medlemmar i deras online-community i en
designtävling varje vecka.
• Medlemmarna skapar alltså designförslag och communityn
röstar på vilken design de anser vara bäst. Vinnaren får en
belöning ($ 1 500) och den vinnande designen tillverkas och
säljs under en period.
• Under 2006 sålde Threadless t-shirts för $ 16 miljoner.
(Weingarten, 2007).
• www.threadless.com
(Source:
Gassman and Enkel, 2004)
OPEN INNOVATION
Utifrån – In
• Förstärkning av ett företags eller organisations kunskapsbas
genom att integrera leverantörers, kunders och annan extern
kompetens och kunskap kan stärka företagets eller
organisationens innovationsförmåga.
• Företaget eller organisationen väljer alltså att samarbeta med
externa och att integrera denna kunskap i den egna
organisationen.
• Det kan t ex vara köpa patent, köpa licenser på externt
utvecklade tekniker, eller att samarbeta i utvecklingsprojekt.
Open Source i Utifrån-In
Tex kan utvecklingsprojekt där man använder sig av open
source kan vara en Utifrån-In-process. Man använder sig
av kod som externa utvecklat och integrerar den i sin
egen process. Alltså, open source-produkter kan fungera
som en resurs för innovation för företag och
organisationer som söker extern kunskap.
OPEN INNOVATION
Inifrån – Ut
•
•
•
Organisationen eller företaget fokuserar på att sprida sina idéer
och kunskap utanför organisationen för att snabbare komma ut på
marknaden än om de skulle sköta utvecklingen internt.
Eller, uttryckt på annat vis, organisationen eller företaget har en
idé som de inte kan eller vill utveckla själva, kan ändå få
innovationen förverkligad genom att låta externa ta hand om
utvecklingen.
T ex att sälja intellectual property till externa som har möjlighet att
ta innovationer till marknaden snabbare eller effektivare, eller
försäljning av patent och licensiering av teknik.
Open Source i Inifrån-ut-processer
Utvecklingsprojekt i Open source där man t ex med
licenser tillåter modifiering och vidaredistribution.
Open source-licensiering kan också bidra till
vidareutveckling av genom att låta externa bidra till
utvecklingen.
OPEN INNOVATION
Kopplad process
•
En kombination av utifrån-in och inifrån-ut där man
skapar långvariga allianser med externa partners.
Open Source i kopplad process
Samarbeten utvecklare till utvecklare, utvecklare till
användare, användare till användare.
Download