MEDELTIDEN

advertisement
MEDELTIDEN
DEMOGRAFISK OCH SOCIAL UTVECKLING
SAMHÄLLSINDELNING
Oratores
Bellatores
Laboratores
ARBETARE - LABORATORES
• Bönder
• Fria och ofria
• Slaveri och livegenskap
• Bonderepubliker och bondeuppror
KRIGARNA - BELLATORES
• Adeln (hög och låg)
• Tidig medeltid – hövdingar och krigsledare
• Högmedeltid – självständiga
• Riddare
BEDJARNA - ORATORES
•
•
•
•
•
Kontakten med det utomjordiska
Sakramenten
Hierarki
Klosterväsendet
Sjukvård och fattigvård
TIDIG MEDELTID
•
•
•
•
Städer avfolkas - ruralisering
Lokal produktion och byteshandel
Marknader
Varierande ekonomiska system
SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR 800-1300
•
•
•
•
•
•
Godssystem införs
Jordbruket effektiviseras
Befolkningen ökar
Geografisk förskjutning
Urbanisering
Penningsystem och handel ökar
• Ny samhällsklass - BORGARE
EKONOMISKA
SYSTEM
TIDIGA STATER
• Plundringsekonomi
(före 1000)
• Domänekonomi
(från ca 1000)
• Skatteekonomi
• (1200-1300tal)
JORDBRUKET
•
•
•
•
•
•
Produktivitetsökning
Möjliggör politiska och ekonomiska förändringar
Ökad befolkning, gynnsamt klimat
Tekniska innovationer
Nytt odlingssystem
Röjning och nyodlingar
MEDELTIDA GODS
•
•
•
•
•
Två typer av jord
Inget enhetligt godssystem
Ränta och dagsverken
Ekonomisk, social och politisk maktfaktor
Avtagande betydelse mot slutet av 1200-t
DEN MEDELTIDA STADEN
•
•
•
•
•
Omfattande urbanisering under 1100- och 1200tal
Stabilare statsmakter/jordbruksexpansion
Paris, Milano, Venedig, Florens – Konstantinopel
Kyrkor och sekulära byggnader
Emporier
HANDEL
•
•
•
•
•
Handelsnät under 1100-1200t
Handelsstäder ex. Lübeck
Vardagsvaror
Lyxvaror
Hansan och handelskrig
• Religionens betydelse
BORGARKLASSEN
•
•
•
•
•
Köpmän och hantverkare
Gillen och skrån
Lönearbete
Textilarbete
Självständiga republiker
KVINNOR UNDER MEDELTIDEN
•
•
•
•
Arbetande kvinnor
Underordning
Lägre medellivslängd
Kyrkans kvinnosyn
• Försämring under högmedeltiden
FAMILJ
•
•
•
•
•
Hushåll och kärnfamilj
Äktenskap kopplat till egendom och produktion
Höga födelsetal – hög barnadödlighet
Privat och offentligt
Bysamfällighet
BROTT OCH STRAFF
Offentlig skam
Domstolar och våld
Kollektiva våldshandlingar
Inget enhetligt juridiskt system –
kung, godsägare, kyrka
• Bysamfälligheter
• Inkvisitionen
•
•
•
•
• Gudsdom
AVVIKARE OCH MARGINELLA
•
•
•
•
•
•
Främlingar
Kättare
Fattiga och sjuka
Homosexualitet
Prostitution
Trolldom
MARGINELLA GRUPPER
•
•
•
•
Judar
Muslimer (Mudejarer)
Hedningar
Romer
• Moraliska hot
Download