Kartläggning av kvinnors skuldsättning Inledning

advertisement
Bilaga 2
Rapport
2012-03-13
Nathalie Ehrman
Kartläggning av kvinnors skuldsättning
Inledning
Budget- och skuldrådgivning handlar bland annat om att arbeta förebyggande. Syftet med det
förebyggande arbetet är främst att förhindra överskuldsättning och ge den information som
krävs för att klara den löpande hushållsekonomin. Den information som förmedlas bör
anpassas till förändringarna i samhället vilket kräver fortlöpande omvärldsbevakning.
I rapporter och artiklar framgår att kvinnor är hårt drabbade av låneskulder av olika slag. Smslånen som har minskat i andra grupper, fortsätter kvinnor i samma höga utsträckning att
använda. Vidare har det framgått att kvinnor ofta har skulder till följd av undertecknande av
lån/ borgensförbindelser för partner eller barn. För att kunna arbeta förebyggande för kvinnor
är det viktigt att kartlägga vilka kvinnogrupper som är utsatta samt deras situation här i
Göteborg.
Studier har visat att orsaken till överskuldsättning oftast inte är en enda företeelse. Det är ofta
flera faktorer som samverkar. Skuldsituationen utgår ofta ifrån individens och hushållets
förutsättningar och val. Kronofogdemyndigheten har i studien "Alla vill göra rätt för sig"
påvisat ett samband mellan överskuldsättning och tre påverkande faktorer/dimensioner som
samspelar: Händelser, egen förmåga och omgivningen.
Konsumentnämndens uppdrag
Konsumentnämnden har med hänvisning till ovanstående gett Konsument Göteborg i uppdrag
att göra en förstudie om kvinnors skuldsättning. Förstudiens syfte är att kartlägga vilka
kvinnogrupper i Göteborg som är i riskzonen att bli överskuldsatta främst på grund av att de
skriver på borgensförbindelser eller tar sms-lån. Detta för att vi i nästa steg ska kunna besluta
var och på vilket sätt ett förebyggande arbete ska utformas för denna målgrupp.
Förstudien bygger på tidigare undersökningar och rapporter inom ämnet, artiklar,
omvärldsanalyser och statistik från Kronofogdemyndigheten och Statistiska centralbyrån. Se
källförteckning sidan 5.
Bakomliggande orsaker till överskuldsättning
Varje livsförändrande händelse som inträffar kan innebära omställningar i privatekonomi.
Skilsmässa, arbetslöshet, konkurs, dödsfall och sjukdom är exempel på livsförändrande
händelser som tas upp i olika studier som bakomliggande faktorer till överskuldsättning. Men
långt ifrån alla som genomgår en skilsmässa eller som blir arbetslösa eller sjukskrivna blir
överskuldsatta. Inkomstförsämringen som dessa förändringar innebär räcker således inte som
förklaring. Studier har visat att det finns ett samband mellan överskuldsättning och tre
dimensioner som påverkar varandra: Händelser, egen förmåga och omgivningen. De tre
dimensionerna samverkar men det krävs inte alltid någon form av livskris för att bli
överskuldsatt utan det kan räcka med avsaknande av kunskap och ett nätverk som kan hjälpa.
Desto sämre nätverk och kunskap desto större är risken att bli överskuldsatt. Speciellt hög är
risken vid en livsförändrande händelse. Beskrivning gäller för många fall av
överskuldsättning, men det finns också individuella fall där grundorsaken kan vara enklare
Nathalie Ehrman
Bilaga 2
Rapport
2012-03-13
som vid exempelvis psykisk sjukdom eller missbruk. Dessa orsaker förklarar dock en mycket
liten del av överskuldsättningen.
Händelser
Med händelser avses någon form av livskris/påfrestning såsom arbetslöshet, sjukdom eller
skilsmässa. Men som berördes ovan så blir inte alla som skiljer sig eller som blir sjukskrivna
överskuldsatta. Vad beror detta på? I de flesta fall kan svaret sammanfattas enligt följande:
egen förmåga och omgivningen.
Egen förmåga
Alla människor har olika förmågor, man är bra på olika saker. Vissa människor kan hantera
stress och andra inte. Vid ökad skuldsättning eller ändrade ekonomiska förhållanden har det
visat sig vara viktigt att ha kunskap om ekonomi, ha ett långsiktigt tänkande och kunna
planera. Kunskap kan ge den handlingskraft som krävs när ekonomin är på väg att haverera.
Flera undersökningar har påvisat att mer kunskap om ekonomi och långsiktig planering hade
kunnat hjälpa för att undvika överskuldsättning. Vissa blir lamslagna i en kris, tappar sin
förmåga och handlingskraft, och blir passiva. Om man tappar sin egen förmåga att agera kan
man behöva hjälp av någon att bryta passiviteten. Där kommer vi till den tredje dimensionen,
omgivningen.
Omgivningen
Omgivningen omfattar den enskildes sociala situation, nätverket. Finns det någon att prata
med och som har möjlighet att hjälpa till? Finns det ett nätverk? Studier har visat att många
blir passiva i en skuldsituation. De som saknar ett socialt nätverk kan ha svårt att komma ur
den passivitet som kan inträda vid hög skuldsättning eller vid en livsförändrande händelse.
Alla låginkomsttagare är inte överskuldsatta
En vanlig fördom är att de bara är låginkomsttagare som är överskuldsatta, men så är inte
fallet. Låga inkomster betyder dock små marginaler och därmed en ökad risk om något
oförutsett inträffar. Men skuldproblemen kan inte begränsas till att gälla enbart människor
med låg inkomst då det handlar om både inkomst- och utgiftsproblem. Hushåll med goda
inkomster där en stor del av lönen redan innan den kommit in på kontot är reserverad för
bland annat abonnemang, krediter och lån kan få problem vid en plötslig förändring i
ekonomin. Speciellt hög blir risken för de hushåll som saknar en buffert. Hushållens
skuldsättning har ökat. Detta beror bland annat på att kreditgivarna kommit närmare
konsumenterna. Inköp av möbler, telefoner, kläder, hemelektronik och vitvaror med mera
köps allt oftare på kredit.
Statistik från hepsystemet, budget- och skuldrådgivarnas tidigare arbetsprogram, visar att mer
än en tredjedel av alla som vänder sig till den kommunala budget- och skuldrådgivningen i
Sverige saknar betalningsutrymme. Omvärldsbevakningarna från Kronofogdemyndigheten
beskriver ett samband mellan medelinkomst och antalet gäldenärer i Sveriges olika
kommuner. I de kommuner där medelinkomsten ligger över median finns färre antal
gäldenärer än i de kommunerna med medelinkomster under median. I Göteborg bor fler
Nathalie Ehrman
Bilaga 2
Rapport
2012-03-13
gäldenärer, såväl män som kvinnor, i Angered, Lövgärdet, Olofstorp, Kortedala, Bergsjön,
Gamlestan, Utby, Biskopsgården och Länsmansgården än i övriga delar av Göteborg.
Faktorerna icke förvärvsarbetande, ohälsotalet och inkomststandard har visat hög
överensstämmelse mot gäldenärsandelen i kommunerna. Andelen i befolkningen
med låg ekonomisk standard har ökat under 2000-talet, högst andel återfinns bland unga
ensamboende (beror troligen på studier) och bland ensamstående kvinnor. En ny rapport från
socialstyrelsen visar dessutom att var fjärde ensamstående mamma tvingades att söka
försörjningsstöd under 2010.
Skillnader bakom kvinnors och mäns skuldsättning
En tredjedel av alla vuxna svenskar saknar sparkapital, eller har som mest 10 000 kr i buffert.
En buffert kan vara till stor hjälp vid en förändring i hushållsekonomin eller vid plötsliga höga
utgifter. Studier har visat att kvinnor i större utsträckning än män saknar en buffert och att
vissa använder Sms-lån som en sådan. Sms-lånen används då oftast till att köpa dagligvaror,
saker till barnen eller betala andra skulder. Ensamstående kvinnor och ensamstående kvinnor
med barn i alla åldrar har lägre ekonomisk standard än ensamstående män och ensamstående
män med barn. Två av tre kvinnor oroar sig för sin ekonomi. Den ekonomiska oron kan
påverka hälsan negativt vilket riskerar inkomstbortfall för individen och samhällskostnader i
stort.
Studier från kronofogdemyndigheten har visat att kvinnor ofta saknar ett nätverk. De har i
lägre utsträckning än män någon att tillfälligt låna pengar av, någon att fråga om ekonomin
och någon som kan hjälpa dem att hitta ingångar på arbetsmarknaden. De som saknar ett
socialt nätverk kan ha svårt att komma ur den passivitet som kan inträda vid till exempel hög
skuldsättning eller vid en livsförändrande händelse.
En vanligt förekommande skuld för kvinnor är skuld till följd av undertecknande av
lån/borgensförbindelse för barn eller partner. I de flesta fallen handlar det om kvinnor som
skrivit på banklån eller borgensförbindelser för make/sambo som ska starta eget företag.
Undersökningar visar att kvinnor i högre utsträckning än män ser skuldsättningen som ett
familjeprojekt medan männen mer ser det som ett företagande och eget projekt. Följaktligen
är kvinnorna alltid riktigt insatta i de ekonomiska förutsättningarna eller inte bryr sig om att
sätta sig in i förutsättningarna.
Utöver skulder från borgensförbindelser/ näringsverksamhet har kvinnor ofta
konsumtionsskulder. Konsumtionsrapporter visar att kvinnor oftare konsumerar
förbrukningsvaror såsom mat, kläder, presenter med mera medan männen oftare konsumerar
elektronik, bilar, försäkringar med mera. De kvinnor som tar Sms-lån men som inte har en
havererande ekonomi, det vill säga de som inte använder Sms-lån som en buffert, använder
ofta Sms-lånen till rekreation och shopping. Kvinnors nät- och postordershopping mot faktura
har ökat och är den nya skuldfällan.
Slutsats
Små marginaler i hushållsekonomin på grund av låga inkomster eller för att framtida
inkomster bundits upp på abonnemang, krediter och lån ökar risken att bli överskuldsatt vid
Nathalie Ehrman
Bilaga 2
Rapport
2012-03-13
oförutsedda utgifter eller vid en plötslig förändring i ekonomin. De små marginalerna kräver
en buffert. Har man över tid precis lyckats hålla näsan ovanför ytan, kan en oförutsedd utgift
eller livsförändrande händelse få hela korthuset att falla. Detta skulle kunna undvikas med en
buffert, kunskap och nätverk.
Ensamstående kvinnor bedöms vara mer utsatta än män när de får problem med sin
privatekonomi. Detta beror bland annat på att ensamstående kvinnor har en lägre ekonomisk
standard än ensamstående män, att kvinnor oftare saknar ett socialt nätverk,
en buffert och oroar sig mer för ekonomin än vad män gör. Studier har visat att faktorerna
ohälsotalet, icke förvärvsarbetande och inkomststandard har hög korrelation med
gäldenärsandelen i en kommun.
Kvinnor som tar Sms-lån gör det oftast för att köpa dagligvaror eller för att kunna betala
andra räkningar. Det rör sig då ofta om kvinnor som saknar en buffert och sannolikt
kunskapen om ekonomi och ett ekonomiskt planerande. Studier har visat att risken att bli
överskuldsatt är hög om man saknar kunskap om ekonomi och om man saknar någon i sin
närhet som kan hjälpa till att hantera ekonomiska svårigheter.
Det är svårt att förutspå vilka kvinnogrupper som är i riskzonen att bli överskuldsatta.
Orsaken är att bakom skuldproblemen finns en komplex bild av olika komponenter som
samverkar. Studier har visat att risken att bli överskuldsatt är hög om man saknar kunskap om
ekonomi och om man saknar någon i sin närhet som kan hjälpa till att hantera ekonomiska
svårigheter. Kvinnor som tar sms-lån saknar ofta en buffert och sannolikt kunskapen om
privatekonomi och hur man planerar sin ekonomi. Kvinnor använder ofta sms-lån för att täcka
upp andra skulder eller för dagligvaror. Det går inte med exakthet att säga vilka grupper av
kvinnor som tar sms-lån. Det är ett generellt problem. Men eftersom inkomststandarden
korrelerar med antalet gäldenärer bedömer vi det sannolikt att det är kvinnor boende i
stadsdelar med många gäldenärer, det vill säga i Biskopsgården och de nordöstra stadsdelarna
i Göteborg, som tar sms-lån.
För att kunna arbeta förebyggande är det viktigt att vi når ut med information om
privatekonomi till organisationer som kommer i kontakt med kvinnor i alla åldrar. Detta för
att i ett så tidigt stadium som möjligt öka kunskapen och medvetenheten om bland annat
vikten av att ha en buffert, vad ett borgensåtagande eller medtagarlån innebär och nätverkets
betydelse. Vi tror att antalet kvinnor som tar sms-lån och skriver under borgensförbindelser
skulle minska om kunskapen om privatekonomi ökade. För att veta vilka kvinnogrupper som
behöver kunskapen krävs en djupare studie.
I kartläggningen har vi sammanfattningsvis kommit fram till följande:
1. Det är svårt att förutspå vem som är i riskzonen att bli överskuldsatt. Studier har visat
att det finns ett samband mellan överskuldsättning och tre dimensioner som påverkar
varandra: Händelser, egen förmåga och omgivningen. De bakomliggande faktorerna är
samma för män och kvinnor.
2. Skuldsättningen kan inte begränsas till ett låginkomstproblem eftersom det handlar om
inkomst och utgifter. Dock så pekar statistik på att antalet gäldenärer korrelerar med
inkomstnivå.
Nathalie Ehrman
Bilaga 2
Rapport
2012-03-13
3. Skillnader bakom kvinnors och mäns skuldsättning är inte stor. Studien har visat att
kvinnor oftare saknar ett nätverk och en buffert. Risken att bli överskuldsatt är hög om
man saknar kunskap om ekonomi och om man saknar någon i sin närhet som kan
hjälpa till att hantera ekonomiska svårigheter.
4. Många kvinnor använder sms-lånen som en buffert. Sms-lånen används då oftast till
att köpa dagligvaror, saker till barnen eller betala andra skulder.
5. Det går inte att säga vem som kommer att ta ett sms-lån eller skriva under ett
borgensåtagande eftersom vi inte vet vilka som saknar kunskap om privatekonomi, ett
nätverk och/eller en buffert. Men vi bedömer det sannolikt att det är kvinnor boende i
stadsdelar med många gäldenärer, det vill säga i de nordöstra stadsdelarna och
stadsdelen Biskopsgården i Göteborg.
6. Vi tror att antalet kvinnor som tar sms-lån och skriver under borgensförbindelser
skulle minska om kunskapen om privatekonomi ökade. För att veta vilka
kvinnogrupper som behöver kunskapen krävs en djupare studie.
Nathalie Ehrman
Bilaga 2
Rapport
2012-03-13
Källförteckning
Litteratur
Kronofogdemyndigheten (2008), Alla vill göra rätt för sig, rapport 2008:1
Kronofogdemyndigheten, Omvärldsanalys 1, April 2011,
Kronofogdemyndigheten , Omvärldsanalys 2, November 2010,
Kronofogdemyndigheten (2011), Skillnader i män och kvinnors skuldsättning
Konsumentverket/KO (2009), Budget- och skuldrådgivningsarbetet – En introduktion
Konsumentverket/ KO (2003), PM 2003:04 Överskuldsättning – omfattning, orsaker och förslag till
åtgärder
L Sandvall (2011), Överskuldsättningens ansikte, Linnaeus Uneversity Dissertations Nr 69/2011
L Sandvall (2008), Från skuldsatt till skuldfri, Växjö universitet
Statistiska centralbyrån (2011), Hushållens ekonomiska standard 2011-04-07
Elektroniskakällor
http://www.scb.se/Statistik/HE/HE0103/_dokument/Hush_ek_standard.pdf
http://www.kronofogden.se/kvinna/omkampanjen.4.70ac421612e2a997f858000103319.html
http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/overskuldsattningensansiktenomkompl
exitetenbakomskuldproblem.5.7a24faeb13380c7a30b8000312.html
http://www.gilladinekonomi.se/wp-content/uploads/2011/03/Familjeekonomi-2010.pdf
http://www.kronofogden.se/kvinna/omkampanjen.4.70ac421612e2a997f858000103319.html
http://www.gp.se/ekonomi/1.814718-unga-kvinnor-forkoper-sig-pa-natet?m=print
http://www.svd.se/naringsliv/fler-kvinnor-far-problem-med-sms-lan_6207087.svd
http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/overskuldsattningensansiktenomkompl
exitetenbakomskuldproblem.5.7a24faeb13380c7a30b8000312.html
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards