DATABASHANTERING för programmerare

advertisement
DATABASHANTERING
för programmerare
Lektion 1
Mahmud Al Hakim
[email protected]
www.hakimdata.se
idag
 Kursplan – mål för kursen
 Kurslitteratur
 Kursplanering
 Introduktion till databaser
 Installation av MySQL
2
Kursplan – Mål
 Kunna skapa en datamodell för en övergripande
uppgift
 Ha kunskap om grundläggande programmering av
en relationsdatabas
 Känna till olika begrepp inom relationsdatabasteorin
 Känna till SQL-språkets reserverade ord,
satsbyggnad och inbyggda funktioner
3
Kurslitteratur
1. MySQL Handboken
Luke Welling, Laura Thomson
ISBN: 91-636-0830-8
Hämta kodexemplen från boken här.
www.pagina.se
OBS! Under denna kurs tar vi upp del 1-3 (ca 150 sidor).
Del 4-6 ingår inte i kursen.
4
Viktiga källor
VTC MySQL Tutorial (engelska)
http://www.vtc.com/products/mysql.htm
5
Viktiga källor
w3schools SQL Tutorial (engelska)
http://www.w3schools.com/sql/default.asp
6
Rekommenderad kurslitteratur
Databases Systems - A
Practical Approach to
Design, Implementation
and Management
T. Connolly, C. Begg
En grundbok om
databasteknik.
Används på många
universitet.
Lite mer fokuserad på
datamodellering och praktik,
och mindre på hur
databashanterare arbetar
internt.
7
Rekommenderad kurslitteratur
Praktisk datamodellering
-ta greppet om begreppen
L. Axelsson, M. Hidefjäll
Om datamodellering, d.v.s.
hur man analyserar och
beskriver en verksamhet så
att man sedan kan lagra
dess data i en databas.
8
Kursplanering
Vecka 2 - Lektion 1
Introduktion och grunderna i MySQL
Boken: kapitel 1 och 2
VTC: Getting Started 1-2
Vecka 7 - Lektion 5
Avancerade frågor
Boken: kapitel 7
w3schools: SQL tutorial advanced
Vecka 4 - Lektion 2
Databasdesign
Boken: kapitel 3
VTC: lektion 3-5
Vecka 8 - Lektion 6
Operatorer och funktioner
Boken: kapitel 8
VTC: 16-23
Vecka 5 - Lektion 3
Skapa databaser och tabeller
Infoga, ta bort och uppdatera data
Boken: kapitel 4 och 5
VTC: 6-15
Vecka 6 - Lektion 4
Frågor i MySQL
Boken: kapitel 6
w3schools: SQL tutorial basic
Vecka 10 – Lektion 7
Mer SQL
VTC: 30-37
w3schools: SQL Quiz
Vecka 11 – Lektion 8 - Repetition inför provet
Vecka 12 – Prov - 2005-03-22
Vecka 13 – Genomgång av prov och betyg
9
SJÄLVSTUDIER
 Huvuddelen av arbetet bedrivs som
självstudier.
 Lektionerna är ett komplement och avser
att förtydliga kursens delmoment.
 Du ansvarar själv för att du skall
tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.
10
Betygsunderlag
 Allt som eleven presterar under kurstiden
kommer att vägas in vid betygssättning.
Det gäller till exempel prov och de
kunskaper, färdigheter, den förståelse
med mera som uppvisas under kurstid.
11
Pedagogik under lektioner
 Vi delar lektionen i tre delar:
 Del 1: Teori och demo
 Del 2: Rast
 Del 3: Övningar och uppgifter
12
Vad är en databas?
1. Nationalencyklopedin
Databas: mängd av data, ordnade i ett eller
flera dataregister, som är tillräcklig för ett
visst ändamål eller för ett visst
databehandlingssystem.
13
Vad är en databas?
2. Wikipedia
En databas är en samling information som är
organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att
söka efter och hämta enskilda bitar
information, samt ofta även att ändra
informationen. Ordet databas kan beteckna
informationen som finns lagrad, eller den
programvara som förstår att tolka den ofta
mycket komplexa datastrukturen som lagras
på hårddisken.
14
Vad är en databas?
3. Paginas IT-ordbok:
En samling information som organiserats så att ett
dataprogram snabbt kan hitta önskade data. En databas är
ett elektroniskt kortregister. Traditionella databaser
organiseras i fält, poster och filer. Ett fält är en enskild
datamängd, en post är en uppsättning sammanhörande fält
och en fil är en samling poster. En enkel telefonkatalog kan
jämföras med en fil. Den innehåller en lista med poster som
var och en innehåller tre fält: namn, adress och
telefonnummer.
För att hantera informationen i en databas används ett
databashanteringssystem (Database Management System,
DBMS). Detta är en samling program för att lägga in,
organisera och hämta ut data i en databas.
Uttrycket databas används numera oftast för att beteckna ett
helt databashanteringssystem.
15
Exempel på databaser
 Oracle
www.oracle.com
 MS SQL Server
www.microsoft.com/sql
 IBM DB2
www.ibm.com/db2
 MySQL
www.mysql.com
16
Varför MySQL?
 Prestanda (snabb)
http://www.eweek.com/article2/0,3959,293,00.asp
 Pris
”om du är gratis så är vi gratis; om du är
kommersiell så är vi kommersiella”
 Stabilitet
MySQL test suite
 Lätt att använda
17
VTC - Getting Started
 Gå till adressen:
http://www.vtc.com/products/mysql.htm
 Lyssna på:
Movie 1 : Welcome
Movie 2 : What You Will Need
18
Installera MySQL
 Ladda ner den aktuella versionen (4.1) från
www.mysql.com/downloads
19
Installera MySQL
 Packa upp och kör setup.exe
20
Installera MySQL
 Välj Typical - sedan install
21
Installera MySQL
 Skip Sign-Up (konto hos mysql.com är obligatorisk)
22
Installera MySQL
 Konfigurera servern
23
Installera MySQL
 Välj standard Configuration
24
Installera MySQL
Behåll förvalda värden här.
25
Installera MySQL
Skapa root lösenord
26
Installera MySQL
KLART!
27
phpMyAdmin
 http://www.phpmyadmin.net
28
MySQL Control Center
http://dev.mysql.com/downloads/other/mysqlcc.html
29
MySQL-Front
http://www.mysql-front.com/
30
MySQL-monitorn
31
Viktiga kommandon
 show databases;
 use databasnamn;
 show tables;
 describe tebellnamn;
 \q
32
Övningar efter rasten
 Installera MySQL
 Svara på frågorna på sidan 39
33
Download