Rubrik 1 (använd formatmallarna)

advertisement
Sidan 1 av 7
Dnr 2016-114-127
Fastställd av högskolestyrelsen 2016-02-15
Forskningsstrategi för Högskolan Kristianstad
2016-2020
Högskolan Kristianstads (HKR) forskningsverksamhet ska kännetecknas av
hög vetenskaplig nivå och vara erkänd nationellt och internationellt. Vidare
ska den vara utmaningsdriven, praktiknära och integrerad med högskolans
undervisningsområden. Den ska i hög utsträckning bedrivas i samverkan med
det omgivande samhället och ha genomslag utanför akademin.
Det strategiska arbetet riktas mot att stärka forskning med relevans för
prioriterade utbildningar, främst utbildningar med en hög andel studerande vid
HKR. Därutöver satsar HKR på projekt med speciell potential för externa
samarbeten och extern finansiering, exempelvis inom områdena mat, hälsa
och vatten.
1. Forskningens organisering
Forskningsverksamheten
bedrivs
företrädesvis
inom
elva
av
Forskningsnämnden inrättade forskningsmiljöer och tre forskningsplattformar
(Bilaga 1). Därutöver finns ytterligare grupperingar som mer eller mindre
omfattande och/eller varaktigt bedriver forskningsarbete tillsammans.
Ytterligare forskningsmiljöer och forskningsplattformar är under uppbyggnad.
Forskningsmiljöerna inrättas utifrån forskarnas initiativ för att stärka
forskningen inom ett visst område, medan forskningsplattformarna bygger på
en strategisk satsning från HKR:s ledning. Därutöver innebär den modell för
forskningsplattformar som byggs upp vid HKR att de bedriver sin verksamhet
med grund i långsiktiga avtal om samverkan och finansiering med aktör/er
utanför högskolan samt att verksamheten leds av en styrgrupp med
representanter från plattformens finansiärer. Forskningsplattformen Hälsa i
samverkan har sedan 2003 framgångsrikt bedrivit verksamhet på detta vis.
Forskningsmiljöerna och plattformarna utgör en viktig grogrund för initiering
och utveckling av forskningsprojekt, produktion av forskningspublikationer
samt ansökningsarbete för externa forskningsbidrag. Därutöver bedrivs de
facto doktorandutbildning, seminarieverksamhet och en rad aktiviteter riktade
mot doktorander, forskare och lärare, samt även mot avnämare och
allmänhet. Genom denna verksamhet sker ett viktigt kunskapsbyggande av
relevans för de utbildningar som finns vid högskolan. Forskningsmiljöerna och
plattformarna knyter i olika grad an till de utbildningsprogram som finns vid
HKR. Såväl miljöer som plattformar varierar i storlek, antal producerade
publikationer, samt omfattning av erhållna externa forskningsmedel och
externa samarbeten.
Sidan 2 av 7
1.1. HKR:s forskare
HKR:s viktigaste forskningsresurs är dess personal. Andelen disputerade har
stadigt ökat och antalet professorer har fördubblats mellan 2010 och 2014.
Både antal och andel lektorer, biträdande professorer och professorer är dock
ojämnt
fördelade
mellan
de
olika
utbildningsprogrammen
och
ämnesområdena. HKR:s mål är att nå en fördelning av lektorer, biträdande
professorer och professorer inom respektive ämne/program som har grund i
högskoleövergripande strategiska överväganden och satsningar.
1.2. Forskarutbildning
HKR saknar formell examensrätt för forskarutbildning, men i praktiken har
forskarutbildning länge bedrivits vid lärosätet. År 2015 fanns 22 doktorander
anställda vid HKR, men formellt antagna till forskarutbildning vid andra
lärosäten. Dessa doktorander, men även doktorander vid andra lärosäten,
handleds av HKR:s medarbetare och bidrar till utveckling och
forskningsanknytning i de sammanhang där de verkar. De bidrar dessutom till
att HKR kan rekrytera forskande personal och därmed viss återväxt av unga
forskare.
HKR är dessutom medsökande och därmed medansvarig för forskarskolor
med
ekonomiskt
stöd från
Vetenskapsrådet
inom
vårdoch
lärarutbildningsområdet. I flera fall finns ett etablerat samarbete med lärosäten
som sedan länge bedriver forskarutbildning. Detta samarbete avser inte bara
handledning av doktorander, utan också doktorandkurser, konferenser och
konkret forskning. HKR avser fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar
för examensrätt på forskarutbildningsnivå.
1.3. Forskning, uppdrag och innovation
HKR ska bidra till samhällsutveckling exempelvis genom uppdragsverksamhet, forskningssamarbeten och innovation. En viktig del i detta är
HKR:s arbete med forskningsbaserad kompetensutveckling ofta riktad mot
offentlig sektor i regionen men också nationellt. Denna verksamhet är idag
betydande inom förskole-, skol- och hälsoområdet. Uppdrag AB och
samarbetet inom ramen för det Regionala utvecklingsrådet är viktiga parter i
arbetet.
Som ett led i arbetet att öka antalet innovationer och att möjliggöra att
forskningsresultat kommer till nytta finns HKR Innovation, som arbetar för att
sprida kunskap och att stödja forskare med utveckling av innovationer. Med
tanke på att HKR:s dominerande utbildningar riktar sig mot offentlig sektor,
ska särskilt stöd ges till forskare som arbetar med forskning och innovation
riktad mot sådan verksamhet.
HKR driver Innovationskontor Syd tillsammans med Lunds universitet, Malmö
högskola och Blekinge tekniska högskola. Innovationskontor Syd stödjer
nyttiggörandet av kunskapstillgångar genom kunskapsbyggande och
finansiering för innovationsaktiviteter. HKR ska fortsätta verka för ett fruktbart
samarbete inom Innovationskontor Syd, då kontoret är en viktig finansiär för
innovationsarbetet.
HKR har tillsammans med Krinova Incubator & Science Park (Krinova) en
gemensam innovationsarena där det initieras och bedrivs innovationsprojekt
mellan
forskare,
studenter,
näringsliv
och
offentliga
aktörer.
Innovationsarenan har fått nationella utmärkelser för sin uppbyggnad. HKR
kommer framöver att verka för att denna innovationsarena ska vara väl
förankrad hos högskolans personal. För detta ändamål ska HKR också arbeta
för en ökad medvetenhet om forskningens intellektuella tillgångar.
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · [email protected] · www.hkr.se
Sidan 3 av 7
2. HKR:s målsättningar för forskningen perioden 2016-2020
Övergripande mål för HKR:s forskningsverksamhet är:
1. ”Den forskning som är knuten till prioriterade utbildningsprogram ska
stärkas.
2. Forskningens omfattning ska öka och bli en högre andel av
verksamheten. Tillväxten ska ske genom externa anslag.
3. HKR ska under perioden erhålla examensrätter för att bedriva
forskarutbildning inom minst ett område knutet till prioriterade
utbildningsprogram” (Strategi 2015 – 2020, Utbildningsprogram som
är ledande i Sverige, s. 3).
Arbetet med att nå de övergripande målsättningarna prioriteras under
tidsperioden, och bryts nedan ner i mer precisa delmål med varierande
tidsperspektiv.
Delmål på kort sikt:
HKR ska fördela anslagsfinansierade forskningsmedel efter ett
prestationsbaserat fördelningssystem som särskilt uppmuntrar extern
forskningsfinansiering, vetenskapliga publikationer och samverkan
med det omgivande samhället.
HKR ska ha forskningssamarbeten med andra lärosäten inom
områden där det finns potential för synergieffekter.
HKR ska bedriva ett systematiskt långsiktigt arbete med att utveckla
ansökningar om externa forskningsmedel och externa samarbeten av
hög kvalitet.
HKR ska ha tydliga strategier för att kommunicera forskningsresultat i
syfte att främja nyttogörande utanför akademin, åstadkomma
genomslag och skapa nya samarbetsmöjligheter.
HKR:s rekryterings- och befordringsarbete ska grundas i en
övergripande strategisk kompetensförsörjningsplan. Planen ska
beakta frågor kring jämställdhet och mångfald.
Delmål på medellång sikt:
- HKR ska ha utvecklat forskningsplattformar inom ytterligare minst två
områden.
- HKR ska väsentligt ha ökat sin externfinansiering av forskning, inte
minst från KK-stiftelsen.
Delmål på längre sikt:
- HKR ska ha skapat förutsättningar för examensrätt på forskarnivå
inom ett eller två områden.
- HKR ska nå status som KK-stiftelsemiljö.
Aktiviteter
för
att
nå
måluppfyllelse
2016-2017,
se
Bilaga
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · [email protected] · www.hkr.se
2.
Sidan 4 av 7
Bilaga 1. Högskolan Kristianstads forskningsmiljöer och -plattformar
De inrättade forskningsmiljöerna är:
Forskningsmiljön Biomedicin är inriktad på biomedicinsk forskning med direkt
klinisk relevans. Forskningsprojekten bedrivs i samarbete med kliniskt
verksamma läkare med problemställningar inom områden såsom koagulation,
tromboembolism, allergi och astma samt cancer.
Forskningsmiljön CYPHiSCO (Children´s and Young People´s Health in Social
Context) är inriktad mot barns, tonåringars och unga vuxnas psykiska och
fysiska hälsa, välbefinnande och delaktighet.
Forskningsmiljön MEAL (Food and Meals in Everyday life) arbetar inom
området
matoch
måltidskunskap,
med
särskilt
fokus
på
livsmedelsvetenskap, näringslära och hälsa samt matkultur och
kommunikation.
Forskningsmiljön ForFame är uppbyggd kring tre grenar av psykologin:
FORensic psychology (rättspsykologi), FAMily psychology (familjepsykologi)
och MEmorypsychology (minnespsykologi).
Forskningsmiljön FORP (Forskning Relationell Pedagogik) bedriver teoretisk
och empirisk forskning om pedagogisk praktik och professionalism inom tre
områden: 1. Barndom, lärande och utbildning, 2. Arbete i skolan, samt 3.
Specialpedagogik.
Forskningsmiljön GRIP (Governance, Regulation, Internationalization and
Performance) arbetar med tvärvetenskapliga projekt inom områdena styrning,
reglering, och prestation i offentliga, privata och hybrid organisationer.
Forskningsmiljön LISMA (Learning in Science and Mathematics) studerar
lärande och undervisning i matematik och naturvetenskap.
Forskningsmiljön MABH (Man & Biosphere Health) är inriktad på biologisk,
kemisk, biomedicinsk och tvärvetenskaplig forskning kring människans
påverkan på ekosystemen och dess effekter på biologisk mångfald och hälsa.
Forskningsmiljön Människa – Hälsa – Samhälle arbetar med
tvärvetenskapliga studier inom hälsorelaterad arbetslivsforskning generellt och
med koppling till livsstilsfrågor specifikt.
Forskningsmiljön Oral hälsa – Allmänhälsa – Livskvalitet omfattar forskning
inom området odontologi med fokus på oral hälsorelaterad livskvalitet,
näringslära och oral inflammation, oral medicin, gerodontologi samt
behandling och förebyggande av paradontala sjukdomar och peri-implantit.
Forskningsmiljön PRO-CARE (Patient Reported Outcomes – Clinical
Assessment Research and Education for health and Quality of Life) bedriver
tvärprofessionell vårdforskning med primär inriktning nutrition/ätande,
“outcomes research” och neurologi.
De tre forskningsplattformarna är:
Forskningsplattformen Hälsa i samverkan bedriver verksamhetsnära,
flervetenskaplig forskning i samverkan med Region Skåne och sex kommuner
i nordöstra Skåne. Forskningen är inriktad mot hälsofrämjande vård och
omsorg, personcentrerad vård och omsorg samt organisation och ledarskap
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · [email protected] · www.hkr.se
Sidan 5 av 7
inom vård och omsorg. Forskningsprojekt drivs genomgående
samverkansprojekt med regionalt förankrade verksamheter.
som
Forskningsplattformen
för
molekylär
analys
etablerade
sin
forskningsverksamhet under 2015 i ett nyinrättat laboratorium (MoLab) på
Krinova. Det avancerade laboratoriet och den verksamhet som bedrivs där är
ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Kristianstad, Kristianstad kommun och
Krinova. Det ska fungera som en länk där forskningsprojekt inom främst
vattenrening och molekylär diagnostik kan växa och utvecklas i nära
samarbete med näringslivet.
Forskningsplattformen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och
professionslärande bedriver verksamhetsnära och flervetenskaplig forskning
med förankring i HKR:s satsning på professionsutbildningar och
verksamhetsförlagd utbildning. Plattformen har i uppdrag att vara ett nav för
forskning av relevans för att utveckla kvaliteten i programmen och
undervisningen. Forskningen har haft fokus på professionslärande, styrning av
professioner, examination och bedömning av VFU samt handledning under
VFU.
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · [email protected] · www.hkr.se
Sidan 6 av 7
Bilaga 2. Aktiviteter för att nå måluppfyllelse 2016-2017
Stöd för framgångsrik forskning
HKR har för avsikt att i första hand använda basanslaget för att utöka
möjligheter för forskning genom extern finansiering. HKR genomför år 2016 en
omställning
mot
en
prestationsbaserad
fördelningsmodell
av
forskningsresurser från basanslaget. Omställningsarbetet syftar till att ge stöd
till HKR:s forskningsaktiva lärare och att uppmuntra dem som visar sig särskilt
lovande eller framgångsrika i sitt forskningsarbete. Särskilda medel riktas med
start 2016 till stöd och aktiviteter som direkt eller indirekt kan leda till ökad
externfinansiering av forskning. I prioriteringar av forskningsanslag ska
projekten bedömas utifrån potential att stärka prioriterade utbildningsområden
och att leda till externa samarbeten och extern finansiering. Medlens
fördelning ska i stort harmoniera med strukturen av HKR:s
utbildningsområden. Fördelningsmodellen ska vidareutvecklas efter den
utvärdering som genomförs 2016.
Stöd till forskningsmiljöer
HKR kommer att ekonomiskt stödja forskningsmiljöer med tydlig koppling till
och relevans för prioriterade utbildningsområden. Forskningsmiljöerna ska i
sin tur vara synliga, internt och externt, och bidra till kvalitet i utbildningen,
exempelvis i form av att studenter involveras i befintliga projekt under
examensarbetet. Miljöerna som stödjs ska kännetecknas av hög kvalitet, god
publiceringsgrad och hög aktivitet i arbetet med ansökningar om externa
forskningsmedel.
I relation till forskningsmiljöerna behövs kontinuerligt en översyn och
diskussion för att säkerställa att de miljöer som får ekonomiskt stöd från
basanslaget är tillräckligt stora för att ge grogrund för samarbete och kollegialt
utbyte utan att för den skull bli så stora att den gemensamma kärnan blir
otydlig och svår att definiera. Nya forskningsmiljöer inrättas restriktivt och då
inom områden med tydlig relevans för prioriterat utbildningsområde som idag
saknar sådan miljö. Möjligheter till forskningssamarbete med andra lärosäten
inom områden där det finns potential för synergieffekter ska tas till vara och
utvecklas.
Stöd för ansökningsarbete och utveckling av externa samarbeten
För HKR:s samtliga forskningsområden är en ökad grad av externfinansiering
av yttersta prioritet. Flera av de forskningsfinansiärer som är särskilt
intressanta för HKR ställer höga krav på samverkan och samfinansiering från
näringsliv och offentliga organisationer. Flera forskningsfinansiärer kräver
också i högre grad att sökande har tydliga beskrivningar kring
innovationsmetoder och planer för nyttiggörande av forskningen. En utmaning
för forskarna är att identifiera passande utlysningar, etablera
samarbetspartners och beskriva projektansökningar i linje med olika
finansiärers kriterier. HKR kommer därför att utveckla en service som tar ett
helhetsgrepp i att stödja forskarna med uppbyggnad av externa partnerskap
och att öka kvaliteten och konkurrenskraften i inlämnade ansökningar. Detta
kan exempelvis innebära bevakning av utlysningar, stöd i relationer och
kontaktskapande med externa parter, förhandsgranskning av ansökningar,
analys av icke beviljade ansökningar, workshops mm.
HKR ska utveckla och bedriva projekt inom områden med såväl regional,
nationell som internationell relevans och med potential för att få externa
medel. Verksamheten och möjligheterna inom Innovationskontor Syd och
innovationsarenan som bedrivs i samarbete med Krinova ska vara väl känd
och fungera som ett stöd i detta arbete.
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · [email protected] · www.hkr.se
Sidan 7 av 7
Arbetet med ökad externfinansiering ska fokuseras mot anslagsgivare som
har hög finansieringsgrad och inte minst KK-stiftelsen, vilken riktar sina anslag
specifikt mot nya lärosäten. En förutsättning för att erhålla externa
forskningsbidrag är i många fall ett visst mått av samfinansiering. I första hand
bidrar HKR med de involverade forskarnas internt finansierade forskningstid
och, om möjligt, andra externt beviljade projektmedel. Därutöver ska
samfinansiering förekomma främst i form av finansiering av OH i fall där
externa anslagsgivare inte fullt ut ersätter sådana kostnader. Projekt som
stärker forskning med relevans för HKR:s prioriterade utbildningsområden ska
ges företräde vid beslut om samfinansiering, liksom projekt inom lovande
områden med regional förankring, exempelvis inom mat, hälsa och vatten.
Utarbetande av en högskoleövergripande strategisk kompetensförsörjningsplan
Ett utvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt i sektionernas befintliga
kompetensförsörjningsplaner, en analys av befintlig kompetensprofil samt
strategiska överväganden kommer att initieras.
Etablering av forskningsplattformar
HKR kommer att påbörja arbetet för en organisering av forskningen som
innebär ett ökat samarbete med näringsliv och offentliga aktörer.
Hittillsvarande organisatoriska erfarenheter vad gäller detta finns främst inom
forskningsplattformen - Hälsa i samverkan, och ska tas tillvara i detta arbete. I
ett första steg kommer HKR att satsa medel genererade av
uppdragsverksamhet inom lärarutbildningsområdet för att snarast påbörja
utvecklingen av en forskningsplattform inom detta område. HKR kommer
därutöver att arbeta för formering av en forskningsplattform inom området
företagande. Forskningsplattformarnas huvudsakliga finansiering ska ske via
externa samarbeten och externa medel.
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · [email protected] · www.hkr.se
Download