LUSKA – Läkemedelsutsläpp från Skånska Avloppsvatten ver 2

advertisement
LUSKA – Läkemedelsutsläpp från Skånska Avloppsvatten
EttutvecklingsprojektpåHögskolanKristianstadisamarbetemedRegionSkåne
Reningsverkenspeglarsamhälletskemikaliekonsumtion.Häråterfinnsläkemedeloch
antibiotika,oftabenämndamikroföroreningarellers.k."emergingcontaminants".I
Sverigeförskrivsläkemedelomfattandeca1000olikaaktivasubstanservilkafrisättstill
våravattendärmångaharpåvisatsiavlopps-ochytvatten.Reningsverks-parkeni
Sverigebörjarbligammalochärinteutformadelleranpassadförattavlägsna
mikroföroreningar.Mantalaromen"kemiskcocktail”somkangelokalamiljöproblem.
Kombinationenavläkemedelochandrakemikaliergörattmiljöriskernaimångafallär
okända.
Genomattstartaettsamarbetemedett10-talkommuneriSkånevillvigenomLUSKA
1.informerareningsverkspersonalommikroföroreningariavloppsvatten,bådehurde
analyserasochderasförekomst,menävenhurmanidagarbetarnationelltochinomEU
medåtgärderiformavkompletterandereningsteknik.
2.isamarbetemedkommunernautföramonitoreringsarbetekringutsläppav
mikroföroreningarfrånolikareningsverk,seFigur1nedan.Genomtillgångtill
personalenskunskapomverketsgenomloppstiderfinnsenunikmöjlighetattgöraen
bedömningavmassbalansenhosdedrygt30olikaföreningarsomviförväntarossatt
hittaireningsverket.Genomattmätabådeuppströmsochnedströmsreningsverket
skapasenbildavdenkemiskabelastningenfråndeaktuellaverkentilldessrecipient.
3.tatillvaradenpraktiskaerfarenhetsomfinnshosdedeltagandereningsverkens
personalochutifrånproducerademätdatafåigångendialogkringsåvälbefintlig
reduktionavläkemedelsrester,sommöjligaanpassningarochförbättringari
reningsverketvilketskullekunnaförbättrareduktionenavläkemedel.
Provtagningavinkommandeochutgåendevattenbehöverskeisamarbetevarförvi
gärnaserattdesomvilldeltaiprojektenocksåharettengagemangkring
mikroföroreningar.Analysernainnefattarläkemedelsrester,hormoner,antibiotikaoch
pesticiderienlighetmedEUsWatchList(Kommissionensbeslut(EU)2015/495)samt
Läkemedelsverketsnyligenpubliceradelistaöverläkemedelattmätaimiljön
(LäkemedelsverketCBL2015-09-07).
Tidsplan
Möte1september2016.Krinova–informationomkunskapslägetmedavseendepå
mikroföroreningariavloppsvatten.Samlaochsammanställainformationomdeolika
reningsverkstekniskautformningsamtfåtillståndendialogrörandemonitoreringav
mikroföroreningarideutvaldaverken.
ProvtagningochKemiskAnalysHösten2016
Möte2februari2017Krinova-konferensförattinformeraomresultatenfrånden
kemiskaanalysensamtföljaupphurmantillsammanskankommavidareiarbetetmed
förbättradläkemedelsreduktion,samtmöjligheternaattutvidgaprovtagningenunder
2017förattfåenmerkomplettbildavtillståndetgällandekemiskbelastningiSkåne.
Figur 1. Schematisk beskrivning av tänkta provpunkter (gröna siffror) i projektet LUSKA. I figuren
visas, utöver de tre klassiska reningsstegen, ett exempel på ett tänkt fjärde reningssteg som här
består av biokol med avsikt att avlägsna mikroföroreningar.
Deltagaravgift
Medverkandereningsverkbetalar12.000kr.Idettaingårdeltagandeochförtäringide
bådamötenapåKrinovasamtkemiskanalysavmikroföroreningaride4provpunkter
somredovisasiFigur1.Varjedeltagandereningsverkkanskickatvårepresentanter.Vi
sergärnaattenavdessaärendriftspersonmeddagligauppgiftervidreningsverket.
ProjektetdelfinansierasavRegionSkånesmiljövårdsfond.
Anmälan
Anmälanskerpere-mailtill:
OlaSvahn:[email protected]
ErlandBjörklund:[email protected]
Välkommenmed!
Download