Checklista inför inköp av kemisk produkt

advertisement
Checklista inför inköp av kemisk produkt
Kemisk produkt
Användning
Nr Kontrollera nedanstående punkter före inköp
av kemisk produkt
Datum och
ansvarig
JA
NEJ
Åtgärd
1 Är produkten tidigare granskad ur hälso- och
miljösynpunkt samt riskbedömd för det aktuella
ändamålet?
2 Kommer produkten att användas till samma
ändamål och hanteras på samma sätt som
tidigare?
3 Finns aktuellt säkerhetsdatablad på svenska?
4 Är hanteringsinstruktioner och skyddsåtgärder
tillräckliga för att produkten skall kunna användas på
ett säkert sätt ur hälso- och miljösynpunkt?
5 Finns risk för förväxling av produkter?
6 Skapar produkten avfall eller utsläpp som måste
hanteras och åtgärdas?
7 Har personal som ska använda produkten
nödvändiga kunskaper för säker hantering vid
användning, förvaring, spill och nödsituationer?
8 Har berörd personal och skyddsombud fått
lämna synpunkter på valet av kemisk produkt?
9 Har ansvarig chef/arbetsledare nödvändiga
kunskaper om arbetsmiljökrav vid aktuell
kemikaliehantering? (www.av.se )
10 Medför valet av den här produkten minst påverkan
på hälsan och miljön?
Se även:
Temasida om kemiska arbetsmiljörisker på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Utfasnings- eller riskminskningsämnen upptagna på Kemikalieinspektionens PRIOlista: (www.kemi.se/prio)
© Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ, Tfn 019-602 24 69 version 090310
Download