Mål- och bedömningsmatris Kemi, år 5

advertisement
Gunnarsbyskolan / Bysjöskolan
Mål- och bedömningsmatris Kemi, år 5
Mål
natur och människa
– ha kunskap om
begreppen fast och
flytande form,
gasform samt
kokning, avdunstning,
kondensering och
stelning.
Grundläggande
kvalité
Högre kvalité
Utmärkt kvalité
.
- uttrycker sig säkert
och välformulerat
angående
aggregationsformerna
samt förklarar och
beskriver begreppen
atom, molekyl, kemisk
förening och
grundämne.
- känner till
begreppen fast och
flytande form,
gasform, kokning,
avdunstning,
kondensering och
stelning. Känner till
begreppen atom och
molekyl.
- förklarar i enkla
ordalag dessa
begrepp och
reflekterar över vad
som händer när
materien antar olika
former.
– känna till några
olika slags
blandningar och
lösningar.
- känner till olika
slags blandningar
och lösningar.
- känner till
begreppet kemisk
reaktion och att nya
ämnen kan bildas.
- reflekterar över några
olika kemiska
reaktioner och
beskriver vad som
händer.
– känna till några
faktorer som leder till
att material bryts ned
och kunna ge exempel
på hur detta kan
förhindras.
- känner till några
olika faktorer som
leder till att material
bryts ned, t.ex.
genom oxidation och
förruttnelse. Ger
exempel på hur detta
kan förhindras.
.
-förklarar
sambandet mellan
nedbrytning och
kretslopp.
- jämför olika
kretslopp och
identifierar likheter
och skillnader.
- deltar med
handledning i enkla
experiment med
vardagliga kemiska
produkter. Använder
begreppen hypotes
och resultat.
- genomför indelning
av olika material.
Beskriver vad saker
är gjorda av, t.ex. trä,
plast och glas.
- tar ansvar och
genomför på ett
självständigt sätt
olika experiment.
Kan även dra egna
slutsatser.
- planerar, genomför,
dokumenterar och
skriftligt redovisar sina
resultat på ett
välformulerat sätt.
- beskriver vad
olika material kan
användas till.
- identifierar skillnader
mellan olika material
och förklarar vilka
råämnen ett material
består av, t.ex. plast
görs av olja.
den
naturvetenskapliga
verksamheten
– ha egen erfarenhet
av att på ett säkert sätt
experimentera med
vardagliga kemiska
produkter.
– kunna göra
iakttagelser om olika
material och ha
inblick i hur de kan
indelas
Gunnarsbyskolan / Bysjöskolan
kunskapens
användning
–ha inblick i hur
kemisk kunskap kan
användas vid
diskussioner om
resurs- och
miljöfrågor och om
hur kemikunskaper
kan användas för att
förbättra våra
levnadsvillkor.
– ha insikt om risker
med hemmets
kemikalier, hur de är
märkta och bör
hanteras.
- ger exempel på
några kemiska
produkter som
påverkar
levnadsvillkor eller
miljö, t.ex.
tvättmedel. Deltar i
diskussioner om
resurs- och
miljöfrågor.
- Visar genom
relevanta exempel
hur någon kemisk
produkt kan
påverka.
- Utvecklar
problemställningar och
gör jämförelser mellan
alternativa produkter.
- känner till de
vanligaste
symbolerna vid
märkning av
kemikalier. Förstår
vad de innebär.
- beskriver
adekvata åtgärder
som kan vidtas vid
olyckor med
kemikalier.
- diskuterar och
motiverar ett
produktval utifrån
miljö- och
resursaspekter.
Download