Kemins grunder 7C

advertisement
Kemins grunder 7C
Att kunna:


















Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt
Vanliga farosymboler och dess innebörd
Regler vid kemiska laborationer
Vad periodiska systemet är
Vad ett grundämne är
Vad en atom och molekyl är
Vad en kemisk förening är
Några vanliga grundämnen och kemiska föreningar, kunna ge exempel
Att ämnen kan kännas igen på dess egenskaper
De tre formerna. Fast, flytande och gas samt kunna beskriva ett ämnes omvandling mellan
faserna
Värme och omrörning underlättar lösningsförmågan
Vad som skiljer ett rent ämne från en blandning
Vad som menas med en mättad lösning
Några typer av blandningar
Olika separationsmetoder
Förklara skillnad mellan fysikalisk och kemisk förändring
Ge exempel på en kemisk reaktion
Redogöra för varför det brinner och hur man ska släcka
Begrepp:
Farosymboler, laborationsutrustning, atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemiskt tecken,
kemisk formel, periodiska systemet, densitet, fast-, flytande-, gasform, smältpunkt, kokpunkt,
förångning, smältning, stelning, kondensering, densitet, rena ämnen, blandningar, lösning,
lösningsmedel, mättad lösning, legering, emulsion, uppslamning, separationsmetoder,
sedimentering, filtrering, extrahering, indunstning, destillering, kromatografi, fysikalisk förändring,
kemisk reaktion, reaktionsformel
Studieunderlag:








Text och frågor. Kemiboken s 8-31 (facit frågor i boken)
Sammanfattning. Kemiboken s 32-35.
Uppgifter. Kemiboken s 40-43. (facit finns i boken)
Papper med instuderingsfrågor
Papper med namn på laborationsutrustning
Periodiska systemet och papper med markerade grundämnen.
Anteckningar från lektioner och laborationer
Filmer vi sett tillsammans på lektion
Download