Förväntningar på Stockholmsregionens

advertisement
Fastighetsägarna
Förväntningar på
Stockholmsregionens ekonomiska
tillväxt
April 2004
Bakgrund
 Fastighetsägarna Stockholm vill veta hur större fastighetsägare ser på tillväxten I
Stockholmsregionen kontra Göteborgs- och Öresundsregionen.
 Under perioden 24 – 26 mars 2004 genomfördes 50 telefonintervjuer med
fastighetsägare som innehar minst 10 fastigheter i Stockholm. Svarsfrekvensen var
63 procent.
 Resultaten presenteras i denna rapport.
 Ansvarig för projektet hos Fastighetsägarna Stockholm var Anne Kuylenstierna.
Projektledare på Demoskop var Anders Lindholm.
Copyright (C) Demoskop
FAST0006 Mars-april 2004
2
Resultatsammanfattning
 Tre av fyra (76%) större fastighetsägare tror att Stockholmsregionens tillväxt kommer att
bli ganska positiv under de närmaste två åren. Detta är en kraftig förbättring jämfört med
förra året, då endast 29 procent svarade ”ganska positiv”. Fortfarande är det dock ingen
av respondenterna som svarat ”mycket positiv”.
 28 procent tror att utvecklingen kommer att vara bättre i Stockholm än i
Göteborgsregionen, medan 24 procent tror att den kommer att vara bättre i Stockholm
än i Öresundsregionen. Detta ska jämföras med att 44 procent tror att utvecklingen
kommer att vara sämre i Stockholm än i Göteborgsregionen och 62 procent tror att den
kommer att vara sämre i Stockholm än i Öresundsregionen.
 För att tydligare illustrera ovanstående skillnader har vi tagit fram ett s k balansmått,
som anger skillnaden mellan dem som säger att Stockholmsregionen väntas klara sig
bättre än jämförelseregionerna och dem som säger att Stockholmsregionen väntas klara
sig sämre.
 Två av tre (64%) av Stockholms största fastighetsägare anger att de kommer att öka
investeringarna i Stockholm, att jämföra med 37 procent förra året.
 Man kommer också i större utsträckning än tidigare öka sina investeringar i
Öresundsregionen – 18 procent anger att ökade investeringar här, en ökning från elva
procent år 2003. Intresset för ytterligare investeringar i Göteborgsregionen är mer
begränsat – åtta procent anger att de kommer att öka sina investeringar i där – en
minskning jämfört med förra året, då elva procent angav detsamma.
Copyright (C) Demoskop
FAST0006 Mars-april 2004
3
Slutsatser
 Den allmänna uppfattningen om den ekonomiska tillväxten under de kommande två
åren har kraftigt förbättrats sedan förra mätningen.
 Samtidigt har dock förväntningarna på Stockholm som tillväxtregion försämrats
relativt jämförelseregionerna Göteborg och Öresund.
 Dessa resultat indikerar att det finns tillväxthinder i Stockholm som inte i samma
utsträckning finns i de andra regionerna. De öppna svaren stärker uppfattningen att
så är fallet. Bland annat nämns arbetslösheten, bristen på samsyn i regionen, bristen
på infrastrukturella satsningar samt trängselavgifter och allmänt skattetryck som
problem för Stockholm.
Copyright (C) Demoskop
FAST0006 Mars-april 2004
4
Förväntningar på Stockholms ekonomiska tillväxt
Bas: Samtliga (50)
Vilka förväntningar har du på Stockholmregionens ekonomiska tillväxt under de närmaste
två åren? Tror du att utvecklingen blir...?
2004
2003
2%
7%
2%
22%
29%
Mycket positiv
Ganska positiv
Ganska negativ
Mycket negativ
76%
Mars 2004
Vet ej/Ej svar
62%
5
Bättre eller sämre än i...
Bas: Samtliga (50)
Tror du att tillväxten i Stockholm de närmaste två åren blir bättre eller sämre än i....?
100%
10
90%
6
15
11
80%
70%
44
30
41
Vet ej/Ej svar
62
60%
Sämre
Ingen skillnad
50%
Bättre
40%
18
35
28
30%
8
20%
28
10%
24
20
20
0%
Göteborg 2004
Mars 2004
Göteborg 2003
Öresundsreg. 2004 Öresundsreg. 2003
6
Stockholm vs andra regioner, balansmått
Bas: Samtliga (50)
Tror du att tillväxten i Stockholm de närmaste två åren blir bättre eller sämre än i....?
Andel som angett ”bättre i Stockholm än...” minus andel som angett ”sämre i Stockholm än...)
10
10
Gbg
Öresund
0
0
2003
2004
Förväntningarna på
Stockholm jämfört med
-10
Göteborg blir sämre...
-10
-20
-20
...och i jämförelse med
Öresundsregionen ser
resultatet ännu sämre ut
-30
-30
-40
-40
Mars 2004
7
Öka eller minska investeringar?
Bas: Samtliga (50)
Planerar ni att öka eller minska era investeringar i...?
100%
4
2
15
90%
80%
2
30
20
20
4
2
57
70%
60%
Öka
60
68
40%
2
4
64
30
20%
24
37
10%
18
8
11
Gbg 2004
Gbg 2003
11
0%
Stlm 2004
Mars 2004
Vet ej/Ej svar
Minska
Ingen skillnad
46
50%
30%
61
Stlm 2003
8
Öresundsreg. Öresundsreg.
2004
2003
Varför negativ utveckling i Stockholm?
Vilket är det främsta skälet till att du förväntar dig en negativ utveckling [i
Stockholmsregionen]?
 Kommunikations- och bostadsproblem.
 Rörelsen vi ser just nu ligger på den negativa sidan, även om den är svagt uppåt så är
den fortfarande kvar på den negativa sidan.
 Arbetslösheten i Stockholm. Tomma kontor, kontorsytorna minskar.
 Tror inte att byggverksamheten kommer att komma igång i någon större omfattning
under de närmaste åren.
 För lite infrastrukturella satsningar i Stockholm, har svårt att ha samsyn i regionen.
 Sysselsättningsgraden har gått ned, inget drag i regionen just nu.
 Oerhört stillastående på byggsidan, och i det ligger också de höga byggkostnaderna.
 Dålig infrastruktur, dålig planberedskap för byggande av nya bostäder.
 Att det inte finns handlingskraft och investeringsvilja.
 För höga skatter på företagande, globalisering. Skatter och avgifter gör det ej lönsamt
att bedriva företagande.
 Politiska beslut till exempel om trängselavgifter. Hög skattebelastning.
Mars 2004
9
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards