BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVNDAREN

advertisement
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Airomir 2,5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator
salbutamol
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar symtom som liknar dina.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i
denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Airomir lösning för nebulisator är och vad det används för
2.
Innan du använder Airomir lösning för nebulisator
3.
Hur du använder Airomir lösning för nebulisator
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Airomir lösning för nebulisator ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1. VAD AIROMIR LÖSNING FÖR NEBULISATOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS
FÖR
Din medicin heter Airomir 2,5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. Den aktiva substansen är
salbutamolsulfat. Salbutamol tillhör en klass av läkemedel som kallas beta-agonister.
Salbutamolsulfat är en bronkdilaterare som underlättar andningen genom att öppna upp
andningsvägarna. Bronkdilaterare används för att behandla svår astma och långvarig
luftrörskramp som inte svarar på annan behandling.
2.
INNAN DU ANVÄNDER AIROMIR LÖSNING FÖR NEBULISATOR
Använd inte Airomir lösning för nebulisator
• för behandling av för tidig förlossning
• om du är allergisk (överkänslig) mot salbutamol eller mot något av övriga
innehållsämnen i Airomir 2,5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator.
Var särskilt försiktig med Airomir lösning för nebulisator
Berätta för din läkare innan du tar medicinen:
• om du har haft hjärtsjukdom eller kärlkramp
• om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
• om du har problem med sköldkörteln, allvarlig hjärtsjukdom eller högt blodtryck
• om du har glaukom (ökat tryck i ögat)
• om du använder antikolinergika i nebulisator (till exempel ipratropiumbromid) för att
behandla din astma
Följder av användning av salbutamol i anti-dopningskontroll
Användning av salbutamol kan ge ett positivt resultat i en anti-dopningskontroll. Användning av
salbutamol i dopnings syfte kan vara skadlig för din hälsa.
Användning av andra läkemedel
Vissa mediciner kan interagera med Airomir 2,5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator och kan
förstärka biverkningarna eller försvaga effekten. Du måste tala om för din läkare om du tar någon
av följande mediciner:
• Betablockerare såsom propranolol (d.v.s. läkemedel som brukar användas vid
hjärttillstånd som bröstsmärta vid ansträngning så kallad kärlkramp, oregelbundna
hjärtslag eller arytmier och högt blodtryck).
• Vätskedrivande tabletter (diuretika)
• Andra läkemedel för behandling av astma (andra betablockerare, ipratropiumbromid,
teofyllin och steroider).
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Airomir 2,5 mg/2,5 ml
lösning för nebulisator skall endast användas efter ordination av läkare.
Körförmåga och användning av maskiner
Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.
3.
HUR DU ANVÄNDER AIROMIR LÖSNING FÖR NEBULISATOR
Använd alltid Airomir 2,5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator enligt läkarens anvisningar.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Vanlig dos är 2,5 mg upp till tre eller fyra gånger dagligen. Din läkare kan öka dosen till 5 mg
upp till tre eller fyra gånger dagligen. Barn ska alltid övervakas av en vuxen när de använder en
nebulisator.
Dosen av Airomir lösning för nebulisator kan variera beroende på vilken nebulisator som
används. Kontakta din läkare om du tror att effekten av Airomir lösning för nebulisator är för
liten eller för stor.
Om du använt för stor mängd av Airomir lösning för nebulisator
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977) för bedömning av
risken samt rådgivning.
Om du har tagit en något större dos än vanligt, kan du eventuellt få hjärtklappning eller
darrningar. Dessa effekter går vanligen över på ett par timmar.
Om du har glömt att använda Airomir lösning för nebulisator
Om du har glömt att använda Airomir lösning för nebulisator ska du inte ta dubbel dos för att
kompensera för glömd dos.
Bruksanvisning
Airomir 2,5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator skall endast användas i en nebulisator.
Nebulisatorn omvandlar lösningen till en fin dimma som du sedan kan andas in. Läs tillverkarens
anvisningar så du säkert vet hur du ska använda nebulisatorn innan du tar din medicin.
• Förbered nebulisatorn enligt tillverkarens anvisningar.
• Vrid och dra försiktigt av en ny ampull från ampullkartan (bild A).
• Håll ampullen upprätt och vrid av toppen (bild B).
• Pressa in innehållet i nebulisatorns kammare (bild C).
• Använd nebulisatorn enligt tillverkarens anvisningar.
• Efter användning av nebulisatorn ska lösning som eventuellt finns kvar i kammaren kasseras.
• Rengör nebulisatorn noggrant.
A
B
C
Lösningen eller dimma från lösningen får inte komma in i ögonen. Späd inte lösningen och
blanda den inte med andra läkemedel, om inte läkaren har sagt att du ska göra det. Svälj inte
lösningen och använd den inte för injektioner.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Airomir 2,5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator orsaka biverkningar
men alla användare behöver inte få dem.
Sluta använd din medicin och kontakta omedelbart din läkare om du får något av dessa symtom:
Vanliga biverkningar (drabbar mellan 1 och 10 av 100 personer):
• Ökad hjärtfrekvens
• Ojämn hjärtrytm (hjärtklappning)
• Darrningar
• Yrsel
• Förändring av smaksinne
• Illamående
• Rastlöshet
• Huvudvärk
• Svettningar
Sällsynta biverkningar (drabbar mellan 1 och 100 av 10 000 personer):
• Onormal hjärtrytm
• Andnöd och andningssvårigheter
• Hosta
• Sänkt kaliumhalt i blodet
• Muskelkramp
• Beteendeförändringar
• Sömnrubbningar, särskilt hos barn
Airomir 2,5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator kan ge låga kaliumhalter i blodet. Din läkare kan
därför vilja kontrollera din kaliumhalt i blodet regelbundet.
Mycket sällsynta biverkningar (drabbar 1 av 10 000 personer):
Allergiska reaktioner som kan innefatta att ditt ansikte svullnar, klåda, kramp i luftrören (andnöd
och andningssvårigheter) så kallad angioödem och lågt blodtryck.
Airomir 2,5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator kan i mycket sällsynta fall orsaka hyperaktivitet
hos barn.
I mycket sällsynta fall kan du svimma. Du kan också uppleva problem med njurarna.
I mycket sällsynta fall kan en del personer uppleva bröstsmärtor på grund av hjärtproblem såsom
kärlkramp. Tala om detta för din läkare så snart som möjligt, men sluta inte använda medicinen.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR AIROMIR LÖSNING FÖR NEBULISATOR SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i
angiven månad.
Förvaras vid högst 25°C.
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänslig.
Använd inte Airomir lösning för nebulisator om lösningen har blivit grumlig.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Varje ampull innehåller 2,5 ml lösning motsvarande 2,5 mg salbutamol (som salbutamolsulfat).
Lösningen innehåller också natriumklorid, svavelsyra (för pH justering) och vatten för
injektionsvätskor.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Varje plastampull med Airomir 2,5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator innehåller en klar lösning.
Kartor med 5 ampuller är förpackade i pappkartonger innehållande 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 60
ampuller. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
Teva Sweden AB
Box 1070
SE - 251 10 Helsingborg
Sverige
Tillverkare
IVAX Pharmaceuticals UK,
Preston Brook, Runcorn,
Cheshire
Storbritannien
Denna bipacksedel godkändes senast 11.5.2009
Download