årsräkning sluträkning

advertisement
Har du problem att fylla i blanketten?
Se till att öppna PDF-filen i programmet Adobe
Reader och inte direkt i din webbläsare.
Insändes till:
Östersunds kommun
Överförmyndarnämnden
831 82 ÖSTERSUND
ÅRSRÄKNING
SLUTRÄKNING
□
□
För hjälp att fylla i årsräkning/sluträkning se anvisningar
Kalenderår
Ange från och med - till och med datum
1.
Underårig/Huvudman
Namn
Personnummer
Adress
Postnr
Postadress
Vistelseadress, om annan än ovan
Postnr
Postadress
2.
God Man/Förvaltare/Förmyndare 1
Namn
Personnummer
Postnr
Adress
Telefon dagtid (även riktnr)
2.
Mobilnummer
E-post
God Man/Förvaltare/Förmyndare 2
Namn
Personnummer
Postnr
Adress
Telefon dagtid (även riktnr)
3.
Postadress
Mobilnummer
Postadress
E-post
Underskrift Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna räkning är riktiga
Ort och datum
God Man/Förvaltare/Förmyndare 1
God Man/Förvaltare/Förmyndare 2
Överförmyndarnämndens beslut (Fylls i av kommunen)
Redovisningen granskad
□ Utan anmärkning
Redovisningen granskad
□ Efter korrigering
□ Med anmärkning
Underskrift
Datum
Överförmyndarnämnden
Namnförtydligande
Postadress: Östersunds Kommun, Överförmyndarnämnden, 831 82 Östersund
Telefon: 063 14 30 00
E-post: [email protected]
4-6.
Tillgångar den 1 januari, eller per förordnandedag om uppdraget påbörjats under innevarande år
4.
Bankkonton
Kontonummer
ÖF-Spärr
Kronor
0,00
Summa tillgångar på Bankkonton/Kontanter (A)
5.
Konton som handhas av huvudman /
underårig (fickpengskonto, handkassa)
Kontonummer
ÖF-Spärr
Kronor
testar
0,00
Summa som handhas av huvudman/underårig
6.
Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper (exempelvis
aktier, fonder, obligationer)
Andelar
Kronor
0,00
Summa fastigheter, värdepapper, m.m.
7.
Inkomster under perioden
Kronor
Skattepliktiga inkomster (brutto)
Pension/lön/ersättning
Bankräntor
Skattefria inkomster
Bostadstillägg
Habiliteringsersättning
Handikappersättning
Skatteåterbäring
Summa inkomster (B)
0,00
Summa tillgångar på konton och kontanter samt summa inkomster (A+B)
0,00
Om utrymmet inte räcker till använd sista sidan av blanketten
Postadress: Östersunds Kommun, Överförmyndarnämnden, 831 82 Östersund
Telefon: 063 14 30 00
E-post: [email protected]
8.
Utgifter under perioden
Kronor
Inkomstskatt
Skatt på bankräntor
Hyra
Telefon/TV/Internet/Tidning
Omvårdnad/hemtjänst
Sjukvård/mediciner
Arvode till god man/förvaltare/förmyndare
Skatt/arbetsgivaravgift för arvode
Överföringar till konto/uttag som huvudman/underårig själv handhar
0,00
Summa utgifter (C)
9-11.
Tillgångar den 31 december eller vid periodens slut
9.
Bankkonton/Kontanter
Kontonummer
ÖF-Spärr
Kronor
0,00
SummaTillgångar/Kontanter (D)
10.
Konton som handhas av
huvudman / underårig (fickpengskonto,
handkassa)
Kontonummer
ÖFSpärr
Kronor
0,00
Summa som handas av huvudman/underårig
11.
Fastigheter, bostadsrätter,
värdepapper (aktier, fonder,
obligationer)
Andelar
ÖFSpärr
Kronor
Summa fastigheter, värdepapper
0,00
Summa utgifter och tillgångar på konton (C+D)
0,00
Om utrymmet inte räcker till använd sista sidan av blanketten
Om redovisningen är riktig skall summan av A+B vara lika med summan C+D
Postadress: Östersunds Kommun, Överförmyndarnämnden, 831 82 Östersund
Telefon: 063 14 30 00
E-post: [email protected]
12.
Skulder
Långivare
Konto-/lånenummer
Summa skulder
13.
Övriga upplysningar
Postadress: Östersunds Kommun, Överförmyndarnämnden, 831 82 Östersund
Telefon: 063 14 30 00
E-post: [email protected]
Skulder periodens Skulder periodens
början
slut
0,00
0,00
Download