Elektroniska tjänster - var som helst och när som helst

advertisement
Elektroniska tjänster
- var som helst och när som helst
Enheten för IT-politik
Näringsdepartementet
Bakgrund
Med utgångspunkt i verksamhetsplanen har den
politiska ledningen för Näringsdepartementet
fattat beslut om åtta prioriterade huvudprojekt.
Projekten ska genomföras i bred samverkan inom
regeringskansliet och med andra aktörer. Enheter
och sekretariat har talat om hur de kan och vill
bidra till genomförandet.
Åtta projektledare har utsetts.
Statssekreterarna bildar tillsammans en styrgrupp
för projekten och enhetscheferna en
referensgrupp.
Näringsdepartementet
1. Hållbar och långsiktig energipolitik
2. Ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt
trafiksystem
3. Elektroniska tjänster var som helst och när som
helst
4. Grön näringspolitik i samspel med näringslivet
5. Innovationsmiljö i världsklass
6. Stark utvecklingskraft på landsbygden
7. Självklart, enkelt och lönsamt att starta och
driva företag
8. Effektiv struktur, ägande och styrning av våra
myndigheter och statligt ägda bolag
Näringsdepartementet
Projektmål
Att inom ramen för projektets olika delprojekt ha
tagit fram specifika åtgärder/insatser.
Detta ska bidra till ”Elektroniska tjänster – var som
helst och när som helst” och därigenom skapa
förutsättningar för individer och företag i hela
Sverige att ta del av informationsteknikens
möjligheter .
Näringsdepartementet
Deleffektmål - Infrastruktur
• En effektiv, säker och robust fysisk ITinfrastruktur med hög överföringskapacitet ska
finnas tillgänglig i alla delar av landet
• Effektiva tjänster i offentlig förvaltning, genom
en ökad samordning av den offentliga
förvaltningen och interoperabilitet på alla nivåer
• Effektiva tjänster för företag och enskilda,
genom goda förutsättningar för ett säkert och
effektivt affärs- och vardagsliv på Internet
• En säker elektronisk informationshantering för
vardagssäkerhet som även fungerar vid kris
Näringsdepartementet
Deleffektmål - Tillväxt
• Effektiv konkurrens och ökad harmonisering på
den europeiska marknaden för elektronisk
kommunikation
• Förutsättningar för digital tjänsteutveckling är
så goda att de bidrar till att företag, tjänster och
marknader skapas och utvecklas
• Ett öppet och livskraftigt Internet, med nåbarhet
och valfrihet av e-tjänster
• IT bidrar till ett hållbart samhälle
Näringsdepartementet
12 delprojekt
1. Tillgänglighet
2. Robusthet
3. Säkrare Internet i Sverige
4. IT-standardisering
5. Elektronisk identifiering/ autentisering
6. Informationssäkerhet
7. Elektronisk kommunikation
8. Digital tjänsteutveckling
9. Öppenhet i näten
10.Ett klimatanpassat informationssamhälle
11.EU-ordförandeskapet
12.Förnyad nationell IT-agenda
Näringsdepartementet
Download