Metabola syndromet, 8, 15

advertisement
Nyhetsbrev 8-15
CNM-massage
Reflektioner över det
”Metabola syndromet”
Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur –
"Så länge det finns liv, sägs det finnas hopp för den sjuke"
Bilden åskådliggör hur man länkar olika symtom till varandra i utvecklingen av
kroniska sjukdomar. Hypometabolism eller underfunktion i ämnesomsättningen,
ligger till grund för allehanda sjukdomstillstånd. Snart kan man räkna hälften av alla
människor i västerlandet som överviktiga eller feta. Och utvecklingen ser inte ut att
stanna av. Konsekvenserna blir således att allt fler får diabetes, blodfettsrubbningar,
läckage av blodproteiner i urinen och därpå följande blodtrycksförändringar samt
allvarliga symtom från hjärna, hjärta och lungor. Spännande hälsoutveckling?
Dramatiskt ändrade kostvanor
Man kan konstatera att ett flertal kroniska sjukdomar har ökat på ett exceptionellt sätt
de senaste 150 åren. Under samma tid har också våra livsmedel och vår livsmiljö
starkt förändrats. Man anser det ställt utom allt tvivel att det främst är industriellt
framställt mat som tillför kroppen större mängder av dysfunktionella proteiner. Inom
molekylärbiologin har man konstaterat att hela hanteringen av ämnesomsättningen i
cellen baseras på funktionella enzymer som är skräddarsydda för en viss kemisk
reaktion. Det innebär att när systemet inte kan känna av den kristallina strukturen av
en viss molekyl, sker ingen nedbrytning eller uppbyggnad av nödvändiga substanser.
1 CNM-massage Trollhättan, Hans Kürzl, [email protected] 0704-619036
Upphettning av födan ger färre vitalämnen
Redan i början av nittonhundratalet upptäckte en fransk kemist att industriell
hantering av födoämnen, resulterar i stora mängder heterocykliska aminer eller
bryningsprodukter. Dessa substanser kan inte bildas under medverkan av enzymer,
utan är oxidationsprodukter av proteiner, peptider, fetter och nukleinsyror genom
glukosidering av kolhydrater och lipidoxidering av fetter. AGE (advanced glycation
end products) och ALE (advanced lipoxidation end products) bildas i stora mängder
vid uppvärmning av födoämnen från 80 till 120 grader. Värmeutvecklingen vid
industriella processer kan under bråkdelar av sekunder uppgå till 250 till 300 grader i
molekylerna.
Färre vitalämnen och fler AGE/ALE
Hög värmeutveckling i industriella produktionsprocesser leder inte enbart till
uppkomsten av oönskade ämnen som AGE/ALE, utan förstör även andra vitalämnen
som antioxidanter och vitaminer. Forskning visar att just AGE/ALE substanser
anrikas i vävnad, särskilt i vävnad med låg ämnesomsättning och bidrar där till
minskad tillgång på aminosyror. Ökad inlagring bidrar också till en betydande
nedreglering av hormonet Leptin i fettcellerna som reglerar kroppsvikt,
ämnesomsättning och fortplantning. Detta fenomen anses ha en central betydelse för
uppkomsten av det metabola syndromet – diabetes, högt blodtryck, albuminuri och
höga blodfetter.
Aktivering av receptorer
Inte nog med det! AGE/ALE substanser aktiverar bland annat en receptor, kallad
RAGE. RAGE har en central roll i den inflammatoriska kaskaden och en förmåga att
undertrycka en rad autoregulatoriska skyddsfaktorer i kroppen. Därmed aktiveras en
mängd proinflammatoriska faktorer – läs på om subklinisk inflammation
(låggradiga, ständigt pågående inflammationer)! Naturens vishet har självklart skapat
en motvikt, kallad sRAGE som motverkar RAGEs negativa funktioner i kroppen.
Dietära åtgärder har befunnits förbättra förhållandet RAGE/sRAGE och kan därmed
förhindra utvecklingen av kroniska sjukdomar.
Hälsosamma tillagningsmetoder
Med tanke på framförda fakta, kan vi rekommendera en hälsotrappa, vad matlagningen anbelangar, enligt följande:





Rå föda – som bästa och renaste alternativ.
Kokning – lättkokta grönsaker, långkok av kött, ångkokning
Stekning – skonsam stekning i låga temperaturer
Grillning – under temperaturkontroll (klotgrill)
Ugnstekning – kockarna med sin naturintelligens har förstått att lågtemperaturstekning är att föredra
Ett flertal studier från USA och Europa, visar att stora förbättringar i kroniska
sjukdomar kan uppnås hos dem som långsiktigt praktiserar en hälsosam livsstil.
Långsiktighet betyder att man under lång tid inför regelbundna, för kroppen positiva
förändringar. Vi kan följa trendiga upplägg som ”raw food”, ”meatless monday” eller
”GI-normer” och ”LCHF”, m.fl, alla reaktioner på felaktiga kostråd från 70- och
80talen.
2 CNM-massage Trollhättan, Hans Kürzl, [email protected] 0704-619036
Leverns centrala roll i ämnesomsättningen
De enskilda cellernas prestationsförmåga utgör hela kroppens prestationsförmåga
eller kedjan är inte starkare än den svagaste länken. Bakom olika dysfunktioner
återfinns nästan alltid en förgiftningssituation på cellnivå. När avgiftningsförmågan
nått sin övre kapacitetsgräns – leverns förmåga att omvandla fettlösliga ämnen till
urinämnen är begränsad – återstår ett intressant fenomen. Flytande blodproteiner
kan binda sig till giftmolekyler och för ut dessa genom kärlväggen till intilliggande
bind- eller fettvävnad. Detta är början till depåbildning och formförändringar.
Förloppet är som regel utspritt över lång tid och uppmärksammas sällan förrän
obehag och smärta uppstår. Fettlösliga ämnen som inte kan metaboliseras, följer
fettupptaget och hamnar därför återigen i lever och galla.
Avgiftning och stress
Stressen måste betraktas som en nödvändighet för att få oss funktionsdugliga som
människor. I grund och botten en positiv funktion som får oss att överleva. Utdragen
stress över tid får däremot en rad konsekvenser vårt styrsystem måste hantera, för
att garantera vår överlevnad. Åtgärderna tar sig olika uttryck på individnivå, eftersom
alla människor är unika. Trots att vi tycks vara stöpta ur samma form, varierar
naturen skillnader med en oändlig precision. Denna polymorfism (mångfald) är en
garant för att vaska fram de för tillfället mest lämpade individerna att föra släktet
vidare. Naturen är det största experimentet och lyckas alltid med konststycket att
anpassa individer till varierande yttre omständigheter.
Tre viktiga körtlar styr ämnesomsättningen
Hela ämnesomsättningen styrs principiellt av tre körtlar, om man bortser från levern
som är producent av många, för matsmältningen viktiga ämnen. Dessa tre körtlar är
Thyreoidea (sköldkörteln), Glandulae Suprarenales (binjurar) och Pankreas (bukspottörtel).
3 CNM-massage Trollhättan, Hans Kürzl, [email protected] 0704-619036
Thyreoidea och Paratyreoidea producerar en rad
viktiga ämnen för ämnesomsättningen i cellerna.
Överordnade styrhormoner reglerar samspelet
mellan olika ämnen. En sinnrik balans (homeostas)
skapar en välfungerande nedbrytning av födoämnen till hanterbara enheter, likaså ett relevant upptag av bränsle för energiproduktionen. Näringsbrister, förgiftningar och utdragen stress kan leda till
störningar i viktiga funktioner som Hypertyreos –
en överproduktion av hormoner eller Hypotyreos –
en underfunktion av körteln.
Glandulae Suprarenales eller binjurar, är körtlar
med ett kompletterande ansvar i ämnesomsättningen. Bland viktiga stresshormoner ska framförallt
nämnas Kortisol, med sin stimulerande effekt på
alla kroppens organ i stressupplevelsen. Höga
kortisolvärden under lång tid, påverkar omvandlingen av T4 i cellerna till T3, det aktiva ämnet som
deltar i cellernas energiproduktion. Trötta binjurar
ger en trött kropp (kronisk trötthet). Ett viktigt bidrag
av njurarnas verksamhet är reglering av cellsalter
och vattenbalansen. T ex kan brist på kalium leda
till hjärtflimmer och en felaktig vätskebalans till
blodtrycksförändringar.
Binjure
Njure
Lever, galla,
Bukspottkörtel
Sfinkter Oddi
Pankreas eller bukspottkörteln, är som bilden visar,
belägen invid kroken av tolvfingertarmen. Gallans
och bukspottkörtelns utförselgång sammanförs
strax före mynningen till tarmen till en gemensam
bit. Slutarmuskeln ligger i tarmväggen och öppnas
inte förrän hormonell signalering sker. Ökande
halter av gifter i gallvätskan kan delvis leda till
stenbildning och till ständiga inflammationer i
utförselgångarnas glatta muskulatur. Pankreas som
producerar bikarbonat (basgörande av matgröten)
och enzymer för nedbrytning av proteiner, är särskilt
känslig för ständigt pågående subkliniska inflammationer. Utan bukspottkörteln kan organismen
inte existera. Gallblåsan kan till nöds skäras bort,
men grundproblemen bottnar i en överbelastad
lever som på grund av tillståndet tappar sin förmåga
att omvandla fettlösliga ämnen till urinämnen.
Ständigt förekommande gifter i blodet leder till
oanade hälsorisker för individen.
4 CNM-massage Trollhättan, Hans Kürzl, [email protected] 0704-619036
Download