Internationellt klimatarbete – Internationella klimatpanelen IPCC

advertisement
Internationellt klimatarbete –
Internationella klimatpanelen
IPCC
Reino Abrahamsson, Naturvårdsverket
Klimatsmart jordbruk – hur kan vi dra vårt strå till stacken?
Greppa-näringen, Nässjö 9 nov 2007
Kunskap från klimatforskningen
IPCC
• UNEP och WMO etablerade IPCC 1988
• IPCC ska bistå med vetenskapliga råd rörande
klimatförändringen
• IPCC utvärderar och redovisar regelbundet det
vetenskapliga kunskapsläget om klimatförändringar,
samhällskonsekvenser och åtgärder för minskade
utsläpp
• Gör specialrapporter, bl.a. metodik för
utsläppsinventering
• IPCC är ingen politisk organisation. Arbetet görs av
forskare i tre arbetsgrupper; Lead authors och coauthors (ca 50 per grupp)
Internationellt klimatarbete
Förhandlingar/IPCC
Kyotoprotokollet Bonnuppgörelsen
1997
Bonn/Marrakech
Ryssland
Klimatkonventionen
2001
Rio 1992
ratificerar
Kyoto 2005
USA
hoppar
av
IPCCs 2:a utv
IPCCs 1:a utv 1995
1990
IPCCs 3:e utv
2001
Nytt PostKyoto avtal
2009 ?
COP/MOP
Bali 2007
IPCCs 4:e utv
2007
Den
naturvetenskapliga
grunden
Historiska
variationer av
temperatur och
koldioxidhalt en
annan process än
människans
påverkan på
klimatet
Halterna av koldioxid, metan, lustgas har
ökat markant till följd av mänsklig aktivitet.
•
•
Koldioxid från utnyttjande av fossila bränslen och avskogning,
metan och lustgas främst från jordbruket
Huvuddelen av den uppvärmning som skett
sedan 1950 är mycket sannolikt orsakad av
ökande halter av växthusgaser i atmosfären
Ändring i solinstrålning under
de senaste 250 åren har betytt
5-10% av temperaturhöjningen
Historiska
förändringar
visar på en
pågående
uppvärmning
av
klimatsystemet
Ökande halter av växthusgaser kommer att
leda till fortsatt uppvärmning
Temperaturförändringen blir inte densamma
över hela jorden
Framtida nederbördsmönster enligt
modellerna
Slutsatser i senaste
utvärderingen 2007
• Mänskliga aktiviteter som huvudorsak till de senaste 50
årens uppvärmning har stärkts.
• Klimatet känsligare för ökade växthusgashalter än
tidigare bedömningar
• Dagens klimat är ovanligt varmt jämfört med de senaste
1300 åren
• Golfströmmen -25 % till 2100
• På längre sikt risk för Grönlandsisens avsmältning. Nya
mätningar visar att avsmältningstakten ökat.
Klimateffekter,
anpassning
och sårbarhet
Observerade effekter
• Observationer från alla kontinenter och de flesta
havsbassänger visar att många naturliga system
påverkats av regionala klimatförändringar, i
synnerhet temperaturökningar.
Klimateffekter
Mest utsatta system
‰
‰
‰
‰
‰
‰
En del ekosystem
Låglänta kustområden
Tillgång på bra vatten
Jordbruk på låga latituder
Hälsa i fattiga områden
Afrika, Arktis, små ö-nationer och delar av
Asien
Effekter i förhållande till global
medeltemperaturhöjning
Global uppvärmning i förhållande till 1980–1999 (°C)
Åtgärder för att
begränsa
klimatförändringar
Utsläppen måste börja minska om 10-15 år
Men istället går utsläppsökningen allt
snabbare
• De globala
utsläppen
har ökat
med 70 %
sedan 1970
I länderna mest växthusgasintensiva
Utsläppen kan minska
40% till 2030 till åtgärdskostnader
<50 dollar per ton CO2
Exempel på åtgärder
Jordbruk
• Förvalta marken för bättre kolinbindning
• Återställ brukad torvmark
• Bättre teknik för risodling, boskapsuppfödning och
gödselhantering (metan)
• Bättre teknik för användning av kvävegödning (lustgas)
• Ökad produktivitet/avkastning
• Odling av energigrödor
• Bättre energieffektivitet
Omställning till icke farlig
klimatförändring
• De globala utsläppen måste börja minska
inom 10-15 år
- Trenden: Utsläppsökningen ökar
• Till 2020 minska utsläppen 10 %, till 2050
halvera och till 2100 vara nära noll
• På sikt stabilisera halten av växthusgaser
på 400-450 ppm
- Idag 430 ppm (380 ppm CO2);
ökar 2 ppm per år
Tack för uppmärksamheten!
Download