KÄNN DITT LÄKEMEDEL

advertisement
el n
d
mer mu
e
k r
Lä h to
oc
LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ
Läkemedelsdagen
LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ
KÄNN DITT
LÄKEMEDEL
Läkemedelsdagen
Jag är expert,
fråga mig.
Kontrollera att
du valde rätt.
el
ed un
m m
ke rr
Lä to
h
oc
Rätt läkemedel
Val av rätt läkemedel är hörnstenen för framgångsrik
behandling. När det gäller receptbelagda läkemedel sker
valet på basis av läkarens diagnos. Receptbelagda läkemedel får endast användas av den person de har ordinerats till.
Kom alltid ihåg att berätta för läkaren vilka andra läkemedel du
använder.
Apotekspersonalen hjälper dig välja receptfria läkemedel. Valet
av rätt och lämplig behandling påverkas av många olika faktorer,
såsom hurdana symtomen är och hur länge de har pågått samt
vilka andra läkemedel du använder och vilka andra sjukdomar du
har.
För att garantera att du väjer rätt behandling är det viktigt att
berätta för apotekspersonalen:
• hurdana symtom du har
• hur länge du har haft symtomen
• vilka läkemedel du använder
• vilka andra sjukdomar du har
Rätt dos
När du använder läkemedel måste du alltid följa läkarens instruktioner eller de doseringsanvisningar som finns på det receptfria
läkemedlets förpackning. Du får inte minska dosen på egen hand
även om symtomen lindras och inte öka dosen även om symtomen
inte lindras. En högre dos än den som anges i doseringsanvisningarna kan leda till att biverkningarna ökar utan att läkemedlets
effekt blir bättre. En för låg dos kan däremot leda till onödig
medicinering, eftersom en för liten dos inte ger önskad effekt.
Kroppsfunktionerna förändras och blir långsammare med ökad
ålder. I praktiken betyder detta att läkemedel kan avlägsnas ur
kroppen långsammare och således verka en längre tid eller ha
större effekt. Läkemedelsdosen för äldre är därför ofta lägre än för
yngre. Men du ska inte heller minska läkemedelsdosen på egen
hand för att du blir äldre.
Rätt sätt att ta läkemedel
Också sättet som läkemedlet tillförs kroppen har stor betydelse
för hur framgångsrik behandlingen är. Tabletter och kapslar som
tas genom munnen är det vanligaste och enklaste sättet att tillföra kroppen läkemedel. Förutom vanliga tabletter och kapslar finns
det bland annat långverkande depottabletter och -kapslar och
enterotabletter och -kapslar som upptas först i tunntarmen. Depot- och enteroläkemedel är ofta förknippade med begränsningar.
De får vanligen inte delas eller krossas. Kontrollera alltid detta på
apoteket eller i bipacksedeln före användning.
Mediciner kan också beredas i sådan form, att läkemedlets
effekt kan riktas direkt till stället som ska behandlas. Exempel
på läkemedel med lokal effekt är inhalationspulver och -sprayer,
ögon- och örondroppar, näsdroppar och -sprayer samt läkemedel
som appliceras på huden eller förs in i slidan eller ändtarmen. Via
huden och ändtarmen kan också verkan i hela kroppen uppnås.
Detta gäller bl.a. hormon- och smärtplåster som appliceras på
huden. Läkemedel mot smärta, feber eller illamående som ges som
stolpiller passar särskilt för patienter som kräks.
Rätt doseringstidpunkt och behandlingslängd
Med tanke på en lyckad läkemedelsbehandling kan det ha stor
betydelse huruvida läkemedlet tas på morgonen eller kvällen, med
mat eller på fastande mage. Dessutom kan alla läkemedel inte tas
samtidigt eller alls användas tillsammans. Kontrollera detta på
apoteket.
För att uppnå en jämn effekt ska läkemedel som tas en gång dagligen tas vid samma tid varje dag. På motsvarande sätt tas läkemedel som tas tre gånger dagligen med cirka 8 timmars mellanrum.
Läkemedelsbehandling kan genomföras på tre olika sätt: som
kontinuerlig behandling, en behandlingskur som varar en viss tid
eller som behovsmedicinering.
Kroniska sjukdomar behandlas med läkemedel som används kontinuerligt. Om behandlingen avbryts försvåras symtomen vanligen.
Blodtrycksmediciner håller t.ex. högt blodtryck lågt. Om medicineringen avbryts ökar blodtrycket igen.
Medicinkurer tas tills kuren är slut även om symtomen skulle
lindras tidigare. En avbruten antibiotikakur kan t.ex. leda till att
sjukdomen bryter ut på nytt och till att resistenta bakteriestammar uppkommer.
Behovsmedicinering tas endast vid behov. Den högsta dagliga
dosen får dock inte överskridas. Läkemedel som tas vid behov är
t.ex. värkmediciner och sömnmedel.
Receptfria läkemedel är vanligen endast till för tillfällig användning. Om behovet av ett receptfritt läkemedel är kontinuerligt ska
du diskutera detta med apotekspersonal eller läkare.
Rätt förvaring
Läkemedel måste förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Ett
låsbart medicinskåp är det bästa förvaringsstället för läkemedel.
Medicinskåpet får inte placeras i badrummet, eftersom fukt kan
skada läkemedlen.
Förvara läkemedel i rumstemperatur om ingen förvaringstemperatur anges på förpackningen. Endast de läkemedel som kräver
sval (8–15 °C) eller kall (2–8 °C) förvaringstemperatur förvaras i
kylskåp.
Läkemedel som förvaras rätt kan användas ända till utgångsdatumet. Utgångna läkemedel ska inte användas, för läkemedlets
effekt kan ha försvagats eller läkemedlet kan ha en skadlig effekt.
Fråga apotekspersonalen hur man kasserar läkemedel.
Läkemedel
och torr mun
Torr mun är en vanlig biverkning av många läkemedel. Samtidig
användning av flera olika läkemedel torkar ut munnen mera en
varje läkemedel för sig. Läkemedel som orsakar muntorrhet är
bl.a. många läkemedel mot psykiska tillstånd, parkinsonmediciner,
epilepsimediciner, blodtrycks- och hjärtmediciner, allergimediciner, migränmediciner och läkemedel mot halsbränna. Om du har
symptom på torr mun, fråga apotekspersonalen om din medicinering kan orsaka muntorrhet. Sluta inte självmant ta läkemedel som
läkare ordinerat.
Förutom av läkemedel orsakas muntorrhet även av en del sjukdomar och av att andas genom munnen t.ex. vid nästtäppa.
Symtom
En torr mun känns klibbig och det kan vara besvärligt att svälja
mat. Det kan också vara svårt att tala när munnen är torr. Andra
symtom kan vara avvikande smak i munnen, tungsmärta, känsla av
att ha en klump i halsen och dålig andedräkt. Torr mun utsätter dig
särskilt för snabb uppkomst av hål i tänderna, svampinfektion på
munnens slemhinnor och tandköttsinflammation.
Behandling
Torr mun behandlas genom att öka utsöndringen av spott, använda fuktande ämnen och tillämpa god munhygien. Utsöndringen av spott kan ökas genom att äta maträtter och mellanmål som
kräver tuggande, t.ex. grönsaker, nötter och ost. Med tanke på
tandhälsan är xylitoltuggummi ett bra sätt att öka utsöndringen
av spott efter och mellan måltider. I stället för tuggummi kan du
också använda xylitolsugtabletter.
För att fukta munnen är det bra att dricka vatten när du är törstig
och skölja munnen med vatten flera gånger om dagen. Munnen
kan också fuktas med mat- eller olivolja samt med fuktande
lösningar och geler som kan köpas på apoteket. De bevarar fukten
längre än vatten.
Andning genom munnen kan minskas genom att fukta näsan med
oljehaltigt spray eller näsdroppar.
Personer med torr mun ska fästa särskild uppmärksamhet vid
munhygienen. Tänderna och tandmellanrummen samt tandproteserna ska rengöras dagligen. Förutom fluortandkräm är det
bra att använda någon annan lokal fluorbehandling. Välj helst
en tandkräm som inte skummar. Munvatten ska användas med
urskillning, eftersom starka eller antibakteriella munvatten kan
irritera torra munslemhinnor.
Den yrkeskunniga apotekspersonalen hjälper dig att välja lämpliga produkter för behandling av torr mun.
LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ
Läkemedelsdagen
Terveydeksi.fi
LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ
Läkemedelsdagen
Jag är expert,
fråga mig.
Kontrollera att
du valde rätt.
LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ
Läkemedelsdagen
DinLÄÄKEHOIDON
läkemedelsbehandling
blir
PÄIVÄ
lyckad när du vet:
Läkemedelsdagen
• hur ditt läkemedel verkar
• när, hur och hur länge du ska ta ditt läkemedel
• om ditt läkemedel har vanliga biverkningar och
hur du själv kan förebygga dem
• om alla dina läkemedel passar ihop
• var du får hjälp i problemsituationer
Den yrkeskunniga apotekspersonalen hjälper dig
för att garantera att din läkemedelsbehandling är
framgångsrik.
Download