Gårdsförsäljning av livsmedel

advertisement
SD309
Enskild motion
Motion till riksdagen
2016/17:842
av Magnus Persson (SD)
Gårdsförsäljning av livsmedel
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning och
tillkännager detta för regeringen.
Motivering
I dag kan vi se ett växande intresse för gårdsbutiker på vår landsbygd. Där fler vill sälja
närodlade samt egenproducerade varor, som vilt mm.
Detta är viktigt ur fler aspekter. Dels för det lokala näringslivet i både liten som stor
omfattning, men även för arbetsmarknaden på landsbygden.
Dock är dagens regelverk krångligt, vilket gör att många varor därmed blir svårsålda.
Vissa varor till och med förbjuds. Här bör man se över regelverket för att underlätta för
företagen samt jobba aktivt för undantag i EU direktiven, då det allt för oftast är dessa
som sätter käppar i hjulen.
Detta bör självklart vara en nationell fråga som vi själva skall styra över.
Magnus Persson (SD)
Download