Clindamycin Alternova 300 mg capsule, hard PL

advertisement
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Clindamycin Alternova 300 mg kapslar, hårda
klindamycin
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finner du information om följande:
1.
Vad Clindamycin Alternova är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du använder Clindamycin Alternova
3.
Hur du använder Clindamycin Alternova
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Clindamycin Alternova ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Clindamycin Alternova är och vad det används för
Clindamycin Alternova är ett bakteriedödande medel (antibiotikum).
Clindamycin Alternova används för behandling av infektioner i svalget samt i hud och mjukdelar.
Klindamycin som finns i Clindamycin Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra
sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
2.
Vad du behöver veta innan du använder Clindamycin Alternova
Använd inte Clindamycin Alternova:
- om du är allergisk (överkänslig) mot klindamycin eller mot något av övriga innehållsämnen i
Clindamycin Alternova.
- om du är allergisk (överkänslig) mot linkomycin.
Varningar och försiktighet
Om du har eller tidigare har haft någon tarmsjukdom bör du informera din läkare om detta innan
behandlingen med Clindamycin Alternova påbörjas.
Vid långtidsbehandling skall lever- och njurfunktion och blod undersökas regelbundet av läkaren.
Om du får diarré under behandlingen skall du kontakta din läkare så att kuren antingen kan avbrytas
eller fortsätta under noggrann övervakning.
Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller behandlande läkare
kontaktas och behandlingen avbrytas eftersom detta kan vara tecken på överkänslighet.
Clindamycin Alternova kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att
infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat
allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i
halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via
1
blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar
om din medicinering.
Andra läkemedel och Clindamycin Alternova
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Detta gäller särskilt om du använder:
 p-piller, eftersom effekten kan påverkas av behandling med Clindamycin Alternova
 muskelavslappnande medel
 erytromycin (antibiotika)
 warfarin eller liknande blodförtunnande läkemedel. Du kan vara mer benägen att få
blödningar. Din läkare kan behöva ta regelbundna blodprover för att kontrollera hur väl ditt
blod levrar sig (koagulerar).
Clindamycin Alternova med mat och dryck
Clindamycin Alternova kan tas tillsammans med mat och dryck.
Graviditet, amning och fertilitet
Det finns risk för att fostret påverkas. Rådgör därför med läkare före användning av Clindamycin
Alternova under graviditet.
Det finns risk för att barn som ammas påverkas. Använd därför inte Clindamycin Alternova under
amning annat än på bestämd ordination från läkare.
Vid fertilitetsstudier på djur uppvisade klindamycin inga effekter på fertilitet eller
fortplantningsförmåga.
Körförmåga och användning av maskiner
Clindamycin Alternova har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Clindamycin Alternova innehåller laktos.
Clindamycin Alternova innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare
innan du tar detta läkemedel.
3.
Hur du använder Clindamycin Alternova
Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om
du är osäker.
Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
Vanlig dos för vuxna är: 300 mg 2 gånger dagligen. Vid behov kan dosen höjas till 300 mg 3-4
gånger dagligen.
Kapslarna skall sväljas hela tillsammans med ett glas vatten och intas i sittande eller stående ställning.
Kapslarna skall ej delas på grund av risken för skador i svalget.
Om du har använt för stor mängd av Clindamycin Alternova
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt
rådgivning.
Om du har glömt att använda Clindamycin Alternova
Ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd
dos.
2
Om du slutar att använda Clindamycin Alternova
Det är viktigt att hela kuren fullföljs enligt läkarens anvisning, annars kan infektionen blossa upp igen.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Du ska omedelbart kontakta din läkare eller sjukhus om du observerar något av följande:
Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller behandlande läkare
kontaktas och behandlingen avbrytas eftersom detta kan vara tecken på överkänslighet.
Clindamycin Alternova kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att
infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat
allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i
halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via
blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar
om din medicinering.
Andra biverkningar som också kan förekomma:
Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):
Tarminflammation, vilket ger smärta eller svår diarré inklusive allvarlig bakterieinfektion
(Clostridium difficile), leverpåverkan, buksmärtor och diarré.
Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):
Illamående, kräkningar och nässelutslag eller andra hudutslag.
Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):
Allergiska reaktioner, blodförändringar, vaginal infektion, inflammation i matstrupen, lågt antal
blodplättar (trombocytopeni), utbredda hudrodnader och små varhärdar (toxisk pustuloderma), svår
inflammation på stora hudytor (generaliserade exfoliativ dermatit), hudblåsor (dermatitis bullosa),
morbilliforma utslag (mässlingsliknande utslag), gulsot, överhudsavlossning (toxisk epidermal
nekrolys), slemhinne- och hudinflammation med hög feber (Stevens-Johnsons syndrom), förstöring av
granulocyter i blodet (agranulocytos), brist på vita blodkroppar i blodet (leukopeni), sår i matstrupen
(esophagusulcus), klåda samt blåsbildande utslag (erythema multiforme), smakförändringar (dysgeusi)
och hudreaktion med onormalt antal vita blodceller (eosinofili), feber och involvering av inre organ
förorsakad av läkemedel (DRESS-syndrom).
Svampöverväxt i munhåla och underliv kan förekomma.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se
detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om
läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
3
5.
Hur Clindamycin Alternova ska förvaras
Förvaras vid högst 30oC.
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är
den sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är klindamycinhydroklorid motsvarande klindamycin 300 mg.
Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat, talk, gelatin,
patentblått V (E131) och titandioxid (E 171).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Turkos kapsel.
Blister: 4, 8, 16, 20, 24, 32, 40 och 100 kapslar.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning:
Alternova A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør
Tillverkare:
Chanelle Medical
Loughrea
Co. Galway
Irland
Eller
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
Denna bipacksedel ändrades senast
2016-09-14
4
Download