PDF version för utskrift - Christian Assemblies International

advertisement
CHRISTIAN ASSEMBLIES EUROPE
BOX 840
114 79 STOCKHOLM
SWEDEN
Kategori A2 Blad 2023/0105
Påsk
Är Påsken Verkligen Kristen?
Det borde du veta!
Bibeln kräver inte någon gång att vi skall observera Påsken
Låt oss gå tillbaka till år 8 f. Kr. - fyra år innan Kristi födelse. Låt oss titta på vad som hände bland
den icke-kristna befolkningen i Europa - de nordliga och centraleuropeiska folken.
Varje år, på våren, var det en sed att människor samlades utanför sina byar på den första lördagen
efter 21 mars, som kallades "Sunn-Abend", och alla som kunde samlade ved och placerade den
runt en ek och tände på. När alla hade samlats runt trädet brukade de falla på knä och bönfalla
"Sunna", deras gryningens gudinna, att återigen komma med de efterlängtade Vårdagarna. Detta
var vid tiden för vårdagjämningen, när Vintern slutade och de varma Vårmånaderna började. (En
intressant sak är att det tyska ordet för lördag - "Sonnabend" - har en direkt koppling till den
lördagskväll då man tillbad gudinnan Sunna).
Efter att ha offrat till vårens gudinna på denna lördagskväll, drog sig folket tillbaka hemåt igen tills
tidigt den följande morgonen. Sedan möttes alla utomhus igen, en stund innan gryningen, med
ansiktena riktade österut, mot den uppgående solen, under det att de tackade sin gudinna Sunna
för att återigen komma med Vårdagarna.
Denna dag, den första söndagen efter 21 mars, var en helgdag - en dag av glädje med mycket
firande och lekar. En av dessa lekar var att leta efter gömda, målade ägg. Fastän målandet av
äggen varierade var de huvudsakliga färgerna rött och guld vilket symboliserade solstrålarna.
Många ägg gavs som offer till Vårens gudinna medan andra blev uppätna. Ägget betraktades som
symbolen för det spirande livet om Våren. Hetkors bullar bakades också och offrades till gudinnan.
Varför kallas denna period Påsk?
Om vi går framåt i historien tills några århundraden efter Kristi födelse, finner vi att den hedniska
befolkningen i Europa fortfarande firar denna Vårfestival riktad till Gryningens gudinna, som nu är
känd under ett mer allmänt namn, "Eostre", som har ersatt det mer lokalt germanska namnet
"Sunna".
Under föregående århundraden har ett stort antal människor från Persien och Assyrien bosatt sig
på det Europeiska fastlandet. Dessa österländska folk dyrkade också en Vårgudinna i firanden
som tilldrog sig i början av våren. Det är intressant att notera att målade ägg också var
förknippade med deras firanden. De forna perserna höll till exempel festivalen för det nya solåret i
mars och gav då varandra sådana gåvor. Festivalerna hos alla dessa folk liknade varandra
sa2023se
Sida 1
Kategori A2
"PÅSK"
mycket. En skillnad var att de persiska och assyriska folkens gudinna var Ishtar medan
germanerna dyrkade Eostre. Trots det är sambandet mellan båda dessa ord och Easter, som är
det engelska ordet för Påsk, ganska uppenbart.
Alltså fick nybyggarna från Öster den lokala befolkningen att byta ut namnet på deras gudinna
(Sunna) mot Easter. Men - det var fortfarande samma festival, samma gudinna och festivalen till
hennes ära fortsatte att firas genom århundraderna. I och med inflyttandet av folkstammarna från
Öster blev den till och med mer allmänt firad än innan.
Hur kom det sig att Kristendomen blev inblandad i denna Hedniska Festival?
Den sanna bibliska kyrkan grundades år 31 e. Kr. - Den firade aldrig påsken! De första kristna
fortsatte att fira de judiska festivalerna (vilka vi i Gamla Testamentet kan läsa att Gud gav till
Israel), men nu i en ny anda, till åminnelse av de händelser som dessa festivaler antydde. Guds
sanna kyrka firade aldrig någon helg till minne av Uppståndelsen, bara en festival (den
nytestamentliga "Passover") till minne av kristi död.
I början av det andra århundradet introducerade en annan kyrka, som påstod sig representera
Kristi sanna kyrka, en ny festival istället för "Passover", som kallades "Uppståndelsen högtid".
Under det första och andra århundradet kom människor som slavar från Syrien, Persien och
Babylonien. De blev fria och bosatte sig i Italien. Filosofer från Östern flyttade västerut och tog
med sig sina doktriner om soldyrkan. Dessa kraftfulla doktriner influerade och ändrade den
romerska befolkningens religion. Ett firande som de iaktog var en Uppståndelsefestival under
Våren. De bekännande kristna försökte utöka sitt antal på bekostnad av de hedniska religionerna,
så de introducerade Uppståndelsen högtid på samma dag som dessa Österns människor hade
högtid - Söndagen - inte till själva solen, utan förmodligen till ära till den sanne sonen, Kristus.
Denna festival introducerades under det andra århundradet. Den var instiftad av människor - Inte
av Gud! Det finns ingen grund för den i Hans Ord, Bibeln!
Introduktionen av denna nya festival på den hedniska Söndagen var lyckad. Den hedniska
befolkningen i Rom lade märke till likheten hos festivalen med deras egen Vårfestival och många
antog denna form av kristenliknade tillbedjan. Den romerska kyrkan växte snabbt - men var
influerad av hedniska seder! Bara för att skaffa medlemmar tillät denna så kallade kristna kyrkan
de forna österlänningarna att behålla sina hedniska vanor och trossatser så länge de skedde i en
form som verkade vara kristen. Detta var en kompromiss och Gud tillåter inte det! När Konstantin
blev kejsare år 325 e. Kr. lyckades ledarna för kyrkan att påverka honom till att utfärda ett dekret
som tvingade alla inom det romerska Imperiet att uppmärksamma denna Uppståndelsefestival,
och så spreds denna hedniskt kristna tillbedjan ännu mer.
Vid denna tiden var det strängt förbjudet för en kristen att fortsätta hålla fast vid den
nytestamentliga "Passover". Det ansågs "judiskt". Det romerska Imperiet fortsatte att utvidgas och
det gjorde även dess hedniska festivaler. De spreds över hela västra Europa. De forna
hedningarna blev inflytelserika och ändrade namnet från "Uppståndelsen högtid" till "Påsk". Sedan
spreds den hedniska traditionen med ägg överallt och Påskharen fortsatte att vara en symbol för
fruktsamhet.
Kristenheten har förirrat sig Långt Bort och är Fast i Hedniska Festivaler!
Kanske säger du till dig själv: "Jag bryr mig inte så mycket om påsken, men den är bra för barnen;
det är ett ofarligt firande".
Vi påstår oss vara en kristen nation och ett kristet folk; då borde vi veta att Gud talar till oss i Sitt
Ord:
sa2023se
Sida 2
Kategori A2
"PÅSK"
"När HERREN, din Gud, har utrotat de folk till vilka du nu kommer, för att fördriva dem för dig, när du
alltså har fördrivit dessa och bosatt dig i deras land, tag dig då till vara för att bliva snärjd, så att du
efterföljer dem... fråga icke efter deras gudar, så att du säger: 'På vad sätt höllo dessa folk sin gudstjänst?
Så vill jag också göra.' Nej, på det sättet skall icke du göra, när du tillbeder HERREN; din Gud..."
FEMTE MOSEBOKEN 12:29-31
VILKEN RIKTNING VÄLJER DU - KOMMER DU ATT LYDA MÄNNISKOR ELLER GUD?
Gud kompromissar inte. Hans Ord säger omvänd er, låt er döpas och ni skall få den Helige Ande
som gåva (med tecknet av att tala i tungomål).
BIBELN har bevisats ofelbar, perfekt och inspirerad i sin helhet av följande ämnen: - Matematik,
Historia, Arkeologi, Geologi; Geografi med flera.
Det är inte underligt att Gud varnar oss att människan kommer att bli dömd efter alla Hans ord:
Johannes 12:46-49.
Vi är tillsagda att inte ändra ett enda ord i Bibeln (Femte Moseboken 4:2, Johannes 10:35,
Uppenbarelseboken 22:18-21),
UTAN att HANDLA efter dem, och då kommer vi att bli räddade med de mirakulösa tecken som
följer alla Bibeltroende kristna (Apostlagärningarna 2:37-39, Johannes 3:1-7, Markus 16:15-20).
******************************
CHRISTIAN ASSEMBLIES INTERNATIONAL, P.O. BOX 888, COFFS HARBOUR NSW 2450, AUSTRALIA
Eftersom Gud fritt har givit oss allting kan detta material distribueras fritt och har ingen kopieringsrätt.
Vår enda önskan är att den ursprungliga CAEI-källan anges vid användning av materialet.
sa2023se
Sida 3
Download