Protokoll: Årsmöte STR-T 2008-11-22

advertisement
Protokoll: Årsmöte STR-T 2008-11-22
1. Årsmötets öppnande
Ordföranden Arent Hanno öppnade mötet och hälsade alla medlemmar
välkomna samt berättade med lite historik om föreningen, som fyller 15 år.
2. Årsmötets utlysande
Årsmötet är stadgeenligt utlyst.
3. Val av funktionärer för årsmötet
Håkan Pettersson, ordförande
Britta Häggberg, sekreterare
Berith Boström, protokollsjusterare och rösträknare
Harriet Allergren, protokollsjusterare och rösträknare
4. Att utse ansvariga för rapportering till tidningarna VK/VF och MET
Hans Allergren och Anders Kohkoinen utsågs att ansvara för rapportering från
årsmötet till tidningarna VK/VF och MET.
5. Föreningens verksamhetsberättelse
Arent föredrar verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2007-09-01 –
2008-08-31. Ordet var fritt och inga synpunkter framkom.
Verksamhetsberättelsen godkändes. Verksamhetsberättelsen finns att läsa på
hemsidan.
6. Ekonomisk berättelse
Föreningens kassör Hans Allergren redovisade föreningens ekonomiska
ställning för 2008; inkomster, utgifter och behållning. Ordet är fritt. Den
ekonomiska berättelsen för 2008 godkändes.
7. Revisorernas berättelse
Berith Boström läste upp revisorernas berättelse. Räkenskaperna var noga
granskade och godkända av revisorerna Berith Boström och Vanja Edlund.
8. Styrelsens ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ett ja!
9. Avbrott för musikframträdande
Årsmötet gör ett avbrott för ett musikframträdande av vår musikaliska gäst
Anna-Lena Kanon.
10. Förslag till ändring av föreningens stadgar
Förslaget till ändring av föreningens stadgar föredras av Hans Allergren.
Förslaget har efter diskussioner i styrelsen tillkommit för att förenkla fyra sidor
krångliga till två sidor enklare lättlästa stadgar. Behovet av stadgar behövs
för att kunna söka bidrag från olika instanser.
Diskussion förs om definitioner av språket i § 1 Namn och uppgift.
Föreslogs att byta ut ”finsktalande” området till ”finskugriska” området.
Under § 2 Målsättning, förs diskussion om att ordet Umeåregionen skall
bytas ut mot Västerbotten.
Mötet beslutar, efter förda diskussioner att anta förslaget till nya stadgar med
ändringen att i § 1 ersätta ”finsktalande” med ”finskugriska”.
11. Den avgående styrelsens förslag till aktiviteter och budget för
kommande verksamhetsår
Hans Allergren föredrar styrelsens förslag till aktiviteter och budget för
kommande verksamhetsår. Några medlemmar har haft problem med att öppna
bilagor som skickats med mailpost. Önskemål finns att få post tillsänt per brev.
Enligt hemsidans ansvarige Annika Kohkoinen finns ett program Adobe
Reader på hemsidan att ladda ner för att kunna läsa bifogade filer.
Förslaget godkändes i sin helhet av mötet.
12. Val av föreningens ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleant
Arent Hanno, ordförande för 1 år
Ingegerd Lindmark, styrelseledamot för 2 år
Margaretha Bucht Bråting, styrelseledamot för 2 år
Anders Kohkoinen, styrelsesuppleant för 2 år
13. Val av revisor och revisorsuppleant för 1 år
Berith Boström
Vanja Edlund
14. Val av tre medlemmar i programrådet
Gunborg Söderberg, sammankallande
Maj-Lis Karlsson
Gunvor Virtala
15. Val av tre medlemmar i valberedningen
Berith Boström, sammankallande
Harriet Allergren
Lars Hedlin
16. Information från STR-T förbund
Arent Hanno informerar från förbundets STR-T möte. Pajala har bildat en
egen lokalavdelning så numera finns tre föreningar, Umeå, Stockholm och
Pajala.
17. Avtackning av avgående funktionär
Arent Hanno avtackar avgående styrelsesuppleanten och mötets ordförande
Håkan Pettersson med blommor.
18. Övriga frågor
Harriet Kuoppa informerar om språkets olika dialekter av meänkieli.
19. Årsmötet avslutas
Årsmötet avslutas med Tornedalssången, en unison sång till Tornedalen,
Tornionlaaksolle.
Umeå den 22 november 2008
Britta Häggberg
Sekreterare
Berith Boström
Justerare
Harriet Allergren
Justerare
Download