Infektionsverktyget – lokal och nationell användning

advertisement
Infektionsverktyget – lokal och
nationell användning
Ingemar Qvarfordt, Avdelning patientsäkerhet,
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
Olle Aspevall, Folkhälsomyndigheten
Hur förbättra datakvalitet i
Infektionsverktyget?
Nationell Stramadag 170510
Ingemar Qvarfordt
Avdelning patientsäkerhet
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
Bakgrund
• Infektionsverktygets nytta och trovärdighet
förutsätter att man vet att data håller hög kvalitet
• Undersöks med
- teknisk validering av datafångst
- kvalitativ validering av ordinationsorsaker
• Vilken kvalitet håller registrering av
ordinationsorsak i VGR?
Validering av IV-data 2015
Registrerad relation VRI/SFI
1/4
Verklig relation VRI/SFI
1/2
Orsak - åtgärd
• Orsak?
Bristande kunskap om VRI-definition i
läkarkollektivet som helhet
• Kan interaktiv webbutbildning göra skillnad?
• Åtgärd!
Regiongemensamt webbaserat
utbildningsstöd tas fram och görs obligatoriskt
för alla läkare som ordinerar AB i
Meliorjournalen
Upplägg
• Genomgång av Infektionsverktygets
VRI-definition
• Interaktivt test med 10 konstruerade
typfall; VRI? - Ja eller Nej
• Återkoppling beroende på svar
• Tidsåtgång ca 15 min
• Uppföljningsansvar hos chefer
Definition i Infektionsverktyget
1.
Varje infektion som bedöms ha samband med ett tidigare ingrepp eller en
behandling, oberoende av i vilken vårdform íngreppet/behandlingen utförts eller
ordinerats. Tre huvudtyper kan särskiljas:
a. Postoperativ infektion: ytlig eller djup infektion i operationsområdet som
debuterar <30 dagar efter kirurgi utan implantat eller <1 år efter kirurgi med
implantat.
b. Övrig ingreppsrelaterad infektion: infektion som kan relateras till
användning av kateter, kärlinfart, dränage, intubation, punktion, injektion
m.fl. åtgärder som bryter eller försvagar kroppens naturliga infektionsbarriärer.
c. Läkemedelsrelaterad infektion: infektion som uppkommer till följd av direkt
läkemedelsverkan; t.ex. Clostridium difficile-enterit i samband med antibiotikaanvändning, eller som en följd av läkemedels effekt på infektionsförsvaret; t.ex.
vid behandling med cytostatika, immunhämmare eller kortison.
2. Varje infektion som debuterar två dygn eller mer (≥48 timmar) efter
inskrivning inom slutenvården oberoende av tidigare vård eller behandling.
3. Varje infektion som debuterar inom två dygn efter utskrivning från
slutenvård.
Bärarskap av olika typer av smittämnen (MRSA, VRE, ESBL) utan infektionstecken ska
inte betraktas som vårdrelaterad infektion.
Fall 1
• En äldre man med prostatism som fått
urinkateter på vårdcentral för 14 dagar
sedan. Bor hemma. Söker akut med
tecken på febril urinvägsinfektion.
Är infektionen vårdrelaterad?
Ja
Nej
Svaret är ja
• Rätt!
• Mannen har en infektion relaterad till
sin urinavledning med KAD
Svaret är nej
• Fel!
• Att mannen kommer direkt hemifrån
utan någon aktuell vård på sjukhus gör
inte infektionen samhällsförvärvad.
Infektionen kan kopplas till att han har
KAD och är därför vårdrelaterad.
Nationella sammanställningar från
infektionsverktyget
Olle Aspevall
Bakgrund
• Projekt på Fohm, samarbete med Inera och SKL – tom 2018.
• Utveckla verktyg för att kunna göra nationella sammanställningar.
• Organisera en nationell analysgrupp inom Fohm – knuten till
Ineras förvaltningsgrupp.
• Endast sammanställningar gällande infektioner och
antibiotikaanvändning – tillgång även till andra data kan behövas
för valideringar.
• Kräver vårdgivares samverkan
Sid 14. 2017-06-19
Aktuellt
• Utveckling av verktyg ska starta 1 juni 2017
• Sammansättning av analysgrupp pågår
• Utveckling av analysplan en första uppgift
Sid 15. 2017-06-19
Download