Praktikrapport Inledning Informationsspridning Kreativa näringar

advertisement
Praktikrapport
Namn: Erik Lindblad
Personnummer: 880425-6033
Projekt: Praktik på Sveriges generalkonsulat i New York
Tidsperiod: Juni – September 2011 (12 veckor)
Inledning
Under sommaren har jag gjort praktik på Sveriges generalkonsulat i New York med inriktning på
näringslivsfrämjande. Generalkonsulatet, vars upptagningsområde inbegriper delstaterna New
York, New Jersey och Connecticut, rapporterar till ambassaden i Washington DC.
Generalkonsulatets uppdrag är att ge stöd till svenskar samt att främja svenska intressen. Jag
har under min praktik jobbat med handels- och investeringsfrämjande, vilket övergripande har
inneburit att bistå svenska och amerikanska företag med information, delta i det dagliga
arbetet, samt att bidra med rapporter som behandlar olika frågor om företagsetablering. Även
administrativa uppgifter har förekommit.
Informationsspridning
En anledning till att jag fick praktikplatsen hos generalkonsulatet var på grund av min
erfarenhet av sociala medier. Jag har använt denna erfarenhet till att starta ett Twitter-konto åt
konsulatet med inriktning på näringslivsfrämjande (twitter.com/swedennybiz). Tanken med
kontot är att information som gynnar svensk handel och investeringar ska bli lättillgänglig
genom ett nätverk av aktörer, där konsulatet agerar som en spindel i nätet. Kontot underlättar
även för svenskar och amerikaner i New York att ställa frågor till och ta kontakt med konsulatet.
Projektet har varit mycket lyckat. I skrivande stund prenumererar över 160 stycken företag och
entreprenörer i New York på konsulatets utskick. Detta utgör en mycket god bas för framtida
nätverkande och informationsspridning. En rimlig uppskattning är att över 300 stycken företag
och entreprenörer kommer att knytas till kontot innan årsskiftet. Att underhålla kontot kommer
att bli en löpande uppgift för den praktikant som kommer efter mig.
Kreativa näringar
Under sommaren har främjandeverksamheten på konsulatet till stor del fokuserat på vad som
kallas de kreativa näringarna. Här ingår till exempel reklambyråer och kommunikationsbyråer. I
New York finns ett stort antal talangfulla svenskar inom dessa områden. Ett område som sticker
ut särskilt mycket är digital reklam och marknadsföring. För att citera en framgångsrik
amerikansk reklambyråchef ska varje amerikansk byrå med självaktning ”ha en digital svensk”.
I juni genomfördes DesignBoost på Cooper Hewitt National Design Museum i New York där fem
svenska företag deltog. DesignBoost är ett svenskt koncept för främjande av hållbar design.
Evenemanget genomfördes i samverkan med bland annat Sveriges konsulat i New York och
Sveriges ambassad i Washington DC genom en gemensam insats från dess kultur- och
näringslivsfrämjare.
Under sommaren har jag, tillsammans med min handledare, dessutom träffat VD:ar för cirka 10
kommunikationsbyråer (svenska eller med svenskanknytning) för att diskutera olika
samarbetsprojekt. Detta projekt är fortfarande i planeringsstadiet men kommer troligen att
mynna ut i någon form av workshop för svenska reklamare i New York under hösten. Detta för
att expandera deras professionella nätverk. Samtidigt som många av de aktuella aktörerna är
konkurrenter finns här även enormt stora potentiella synergier att ta tillvara på. Svenskar som
är verksamma i denna bransch har fantastiskt gott rykte i New York, vilket gör att det finns stort
utrymme för ytterligare expansion och etablering från svenskt håll på marknaden.
Vindkraft
Under slutet av sommaren har jag gjort en analys av vindkraftssektorn i New York, Connecticut
och New Jersey. Jag har analyserat aktörer på marknaden med avseende på vertikal integration,
kapacitet, effektivitet, underleverantörer, framtida projekt, samt problemområden för att
kunna identifiera möjligheter för svenska företag på marknaden. Ett antal svenska företag har
redan närvaro på den amerikanska marknaden, t ex ABB, Engy och SKF i egenskap av
huvudleverantör till General Electric Wind. Huvudresultaten i min rapport var att det största
hindret för etablering av vindkraft i USA ligger i den allmänna amerikanska opinionen och
diverse byråkratiska processer. Lyckas man överkomma dessa hinder finns stor potential för
Sverige att bidra med kunskap och erfarenhet till att bygga vindkraft, främst offshore där den
största vindkapaciteten finns och där Sverige har stor erfarenhet. Intressanta områden är dels
längs med atlantkusten utanför New York och New Jersey och dels i Lake Eerie och Lake
Ontario. En annan intressant slutsats i min analys var att marknadens befintliga aktörer
uppvisar en normalfördelning i effektivitetsfaktor (antal hushåll kopplade till enskild turbin).
Denna speciella karaktär hos marknaden kan vara intressant för framtida svenska aktörer och
investerare.
Dagligt arbete
Förutom ovanstående specifika insatser har det dagliga främjandet tagit mycket tid. Detta har
till exempel inneburit att svara på frågor i telefon från svenska och amerikanska företagare.
Dessa dagliga förfrågningar har rört alltifrån importkvoter till svensk bolagsjuridik. Samtidigt
som jag har kunnat vägleda dessa kunder så har deras frågor vidareutvecklat mina egna
kunskaper om svensk export till USA enormt mycket.
Sammanfattning
Praktiken har varit oavlönad och hade varit mycket svår att genomföra utan mitt stipendium
från fonden för exportutveckling. Jag känner att jag bidragit med stor hjälp till svenska företag
som vill etablera sig i New York, New Jersey, och Connecticut. När jag åker tillbaka till Lund i
höst för min sista termin på ekonomie kandidatprogrammet är jag många erfarenheter rikare
och har till stor del fonden för exportutveckling att tacka för detta.
Download