Arvet och DNA - Blommensbergsskolan

advertisement
Arvet och DNA
Lokal pedagogisk planering årkurs 9
Syfte
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig
själv och om sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen
inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och
människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att
kunna bidra till en hållbar utveckling.
Vi kommer att behandla DNA och det genetiska alfabetet, från gener till egenskaper i
syfte att förstå generna i närbild. Vad är dominanta och vikande gener, När arvet skadas
och hur används genteknik i medicinens tjänst samt användnings av genetiken i mat.
Lärande mål
På lång sikt

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Genomföra fältstudier/systematiska undersökningar i biologi.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
På kort sikt
 Känna till om hur celler är uppbyggda och hur de fungerar.
 Känna till arvsmolekylen DNA och det genetiska alfabetet, hur DNA- molekylen är
uppbyggd och hur den kopierar sig.
 Förstå skillnaderna mellan gen, kromosom och DNA
 Veta var arvsanlagen finns.
 Veta skillnad mellan vanligt celldelning och reduktionsdelning.
 Veta vad dominanta och vikande gener är.
 Känna till och förstå hur används korsningsschema
 Veta vad Mendel har haft för betydelse för genetiken.
 Känna till och förstå mutationen och vad leder den till.
 Veta hur begreppen kromosomer, gen och DNA hänger samman.
 Förstå hur går celldelning till, hur kopieras DNA, hur gör cellen proteiner utifrån
genes recept.
 Förklara skillnaden mellan celldelning och reduktionsdelning genom användnings av
biologins begrepp, modeller och teorier.
 Kunna beskriva hur sjukdomar ärvs.
 Känna till hur ärvs egenskaper och vilka anlag kommer att synas
Makarim AL-Najem - Blommensbergsskolan





Känna till och förstå hur används genteknik
i medicinens tjänst
Kunna förklara och ge exempel på hur genetiken har använts i samhället
Kunna förklara hur utnyttjas ärftlighet i avel
Kunna ta ställning i etikfrågor gällande genetik och kunna argumentera med ett
hållbart resonemang.
Kunna förklara hur genetiken kan missgynna mänskligheten i framtiden.
Dessutom kommer undervisningen i biologi behandla följande centrala innehåll:

Att förstå människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Att se vilka möjligheter
vi som konsumenter och samhällsmedborgare har att bidra till en hållbar utveckling.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och
föränderlighet.

Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller
och teorier.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor
och samhällsdiskussioner med koppling till biologi
Kroppens celler och deras uppbyggnad, funktion. Evolutionära jämförelser mellan
människan och andra organismer.
Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv
och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken
väcker.



Ord och begrepp
Genetik, Kromosomer, DNA, Cellkärna, Gener, Arvsanlag, Kvävebaser, Celldelning,
Reduktionsdelning, Dominanta anlag, Vikande anlag, Downs syndrom, Mutation, Genteknik
Genterapi, Gentester, Kloning, Växtförädling, djuravel, Genbank
Aminosyror, Protein, Enzym, Ribosom, Könskromosomer, Korsningsschema, Gregor Mendel,
Könsbundet arv, DNA-sond, Genkartor, Genetiskt fingeravtryck, Stamceller Genetisk
variation, Genmodifierade organismer, Transgena djur
Undervisning
Undervisningen kommer att ske genom lärarledda genomgångar, filmvisning och arbete med
övningsuppgifter i grupp samt ett fördjupningsarbete i form av en vetenskaplig poster.
Bedömning
Bedömningen kommer att göras av din förmåga att beskriva och förklara olika ord och
begrepp inom ärftlighet ur naturvetenskapligt perspektiv, hur väl du kan följa, förstå och delta
i naturvetenskapliga samtal och diskussioner och uttrycka dina tankar och frågor med hjälp av
begrepp, modeller och teorier. Bedömningen gäller också din medvetenhet om etiska frågor
med anknytning till genteknikens möjligheter. Din förmåga att argumentera utifrån såväl
naturvetenskapliga som etiska perspektiv ingår i bedömningen enligt nedanstående matris.
Makarim AL-Najem - Blommensbergsskolan
Planering
Vecka 2
Introduktion, DNA och det biologiska arvet
genomgång – gruppdiskussion
läxa: Läs igenom sidor (355-358) och gör ”Testa dig själv” på
sidan 358.
Vecka 3
Från gener till egenskaper
genomgång/Filmvisning ” Så fungerar gener” 23 min- diskussion
Från generation till generation/ Celldelning/Korsningsschema
Filmvisning ” Mönster inom familjen” 23 min/ klassdiskussion
”Flicka eller pojke?” arbetsuppgift – redovisning
Projektarbete
läxa: Läs igenom sidor (359-364) och gör ”Testa dig själv” på
sidor 360 och 364.
Vecka 4
Dominanta och vikande gener- Mendel experiment med ärtor
Filmvisning ” Mendel experiment- genetikens lagar”- diskussion
”Arvsanlag kan spåras” arbetsuppgift- redovisning
Projektarbete
läxa: Läs igenom sidor (365-367) och gör ”Testa dig själv” på
sidan 367.
Vecka 5
Ärftliga sjukdomar/mutation
Genomgång/Filmvisning ”DNA, genterapi och stamceller i
sjukvården” (14 min)- gruppdiskussion
”Blodigt allvar” arbetsuppgift - redovisning
Genteknik i medicinens tjänst
Genomgång/ Filmvisning - gruppdiskussion
”Genetik och genteknik” arbetsuppgift - redovisning
Projektarbete
läxa: Läs igenom sidor (368-374) och gör ”Testa dig själv” på
sidor 370 och 374.
Vecka 6
Genetik och mat
Genomgång/ Filmvisning- gruppdiskussion
Kloning- Stamceller – filmvisning (25 min)/gruppdiskussion
läxa: Läs igenom sidor (375-379) och gör ”Testa dig själv” på
sidan 379
Inlämning och redovisning av projektarbete
Vecka 7
Sammanfattning/Repetition
Prov, sidor (355- 381)
Makarim AL-Najem - Blommensbergsskolan
Ämnesmatris/biologi -Kunskapskraven enligt läroplan - 2011
Förmåga
Granska information
E
Eleven kan söka
naturvetenskaplig
information och använder
då olika källor och för
enkla och till viss del
underbyggda resonemang
om informationens och
källornas trovärdighet och
relevans.
Använda information och
kommunicera
Eleven kan använda
informationen på ett i
huvudsak fungerande sätt i
diskussioner och för att
skapa enkla texter och
andra framställningar med
viss anpassning till syfte
och målgrupp.
Samtala och ta ställning i
frågor som rör hälsa,
naturbruk och ekologisk
hållbar- het
Eleven kan samtala om och
diskutera frågor som rör
hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet och
skiljer då fakta från
värderingar och formulerar
ställningstaganden med
enkla motiveringar samt
beskriver några tänkbara
konsekvenser.
Genomföra fältstudier och
andra undersökningar
c
Eleven kan söka
naturvetenskaplig
information och
använder då olika källor
och för utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas trovärdighet
och relevans.
Eleven kan använda
informationen på ett
relativt väl fungerande
sätt i diskussioner och
för att skapa utvecklade
texter och andra
framställningar med
relativt god anpassning
till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om
och diskutera frågor som
rör hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet och
skiljer då fakta från
värderingar och
formulerar
ställningstaganden med
utvecklade motiveringar
samt beskriver några
tänkbara konsekvenser.
A
Eleven kan söka
naturvetenskaplig
information och använder
då olika källor och för
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang
om informationens och
källornas trovärdighet och
relevans.
I diskussionerna ställer
eleven frågor och framför
och bemöter åsikter och
argument på ett sätt som till
viss del för
diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer
eleven frågor och
framför och bemöter
åsikter och argument på
ett sätt som för
diskussionerna framåt.
Eleven kan genomföra
fältstudier och andra
undersökningar utifrån
givna planeringar och även
bidra till att formulera
enkla frågeställningar och
planeringar som det går att
arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra
fältstudier och andra
undersökningar utifrån
givna planeringar och
även formulera enkla
frågeställningar och
planeringar som det
efter någon
bearbetning går att
arbeta systematiskt
utifrån.
I diskussionerna ställer
eleven frågor och framför
och bemöter åsikter och
argument på ett sätt som
för diskussionerna
framåt och fördjupar
eller breddar dem.
Eleven kan genomföra
fältstudier och andra
undersökningar uti- från
givna planeringar och
även formulera enkla
frågeställningar och
planeringar som det går
att arbeta systematiskt
utifrån.
I undersökningarna
använder eleven utrustning
på ett säkert och i
huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan jämföra
resultaten med
frågeställningarna och drar
då enkla slutsatser med
viss koppling till biologiska
modeller och teorier.
I undersökningarna
använder eleven
utrustning på ett säkert
och ändamålsenligt
sätt. Eleven kan jämföra
resultaten med
frågeställningarna och
drar då utvecklade
slutsatser med relativt
god koppling till
biologiska modeller och
Makarim AL-Najem - Blommensbergsskolan
Eleven kan använda
informationen på ett väl
fungerande sätt i
diskussioner och för att
skapa välutvecklade
texter och andra
framställningar med god
anpassning till syfte och
målgrupp.
Eleven kan samtala om
och diskutera frågor som
rör hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet och
skiljer då fakta från
värderingar och
formulerar
ställningstaganden med
välutvecklade
motiveringar samt
beskriver några tänkbara
konsekvenser.
I undersökningarna
använder eleven
utrustning på ett säkert,
ändamålsenligt och
effektivt sätt.
Eleven kan jämföra
resultaten med
frågeställningarna och
drar då välutvecklade
slutsatser med god
koppling till biologiska
Eleven för enkla
resonemang kring
resultatens rimlighet och
bidrar till att ge förslag på
hur undersökningarna kan
förbättras.
Använda biologins
begrepp, modeller och
teori..
teorier.
Eleven för utvecklade
resonemang kring
resultatens rimlighet och
ger förslag på hur
undersökningarna kan
förbättras.
Dessutom gör eleven enkla
dokumentationer av
undersökningarna med
tabeller, diagram, bilder
och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven
utvecklade
dokumentationer av
undersökningarna med
tabeller, diagram, bilder
och skriftliga rapporter.
Eleven har grundläggande
kunskaper om
evolutionsteorin och andra
biologiska samman- hang
och visar det genom att ge
exempel och beskriva
dessa med viss användning
av biologins begrepp,
modeller och teorier.
Eleven har goda
kunskaper
om
evolutionsteorin och
andra biologiska
sammanhang och visar
det genom att förklara
och visa på samband
inom dessa med relativt
god användning av
biologins begrepp,
modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och
till viss del underbyggda
resonemang om hälsa,
sjukdom, sexualitet och
ärftlighet och visar då på
enkelt identifierbara samband som rör
människokroppens
byggnad och funktion.
modeller och teorier.
Eleven för välutvecklade
resonemang kring
resultatens rimlighet i
relation till möjliga
felkällor och ger förslag
på hur undersökningarna
kan förbättras och visar
på nya tänkbara
frågeställningar att
undersöka.
Dessutom gör eleven
välutvecklade
dokumentationer av
undersökningarna med
tabeller, diagram, bilder
och skriftliga rapporter.
Eleven har mycket goda
kunskaper om
evolutionsteorin och
andra biologiska
sammanhang och visar
det genom att förklara
och visa på samband
inom dessa och något
generellt drag med god
användning av biologins
begrepp, modeller och
teorier.
Eleven kan föra
utvecklade och relativt
väl underbyggda
resonemang om hälsa,
sjukdom, sexualitet och
ärftlighet och visar då på
förhållandevis
komplexa samband som
rör människokroppens
byggnad och funktion.
Eleven kan föra
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang
om hälsa, sjukdom,
sexualitet och ärftlighet
och visar då på komplexa
samband som rör
människokroppens
byggnad och funktion.
Dessutom för eleven enkla
och till viss del
underbyggda resonemang
kring hur människan
påverkar naturen och visar
på några åtgärder som kan
bidra till en ekologiskt
hållbar utveckling.
Dessutom för eleven
utvecklade och relativt
väl underbyggda
resonemang kring hur
människan påverkar
naturen och visar på
fördelar och begränsningar hos några
åtgärder som kan bidra
till en ekologiskt hållbar
utveckling.
Dessutom för eleven
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang
kring hur människan
påverkar naturen och
visar ur olika perspektiv
på fördelar och
begränsningar hos några
åtgärder som kan bidra till
en ekologiskt hållbar
utveckling.
Eleven kan ge exempel på
och beskriva några
centrala naturvetenskapliga
upptäckter och deras
betydelse för människors
levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och
visa på samband
mellan några centrala
naturvetenskapliga
upptäckter och deras
betydelse för människors
levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och
generalisera kring några
centrala
naturvetenskapliga
upptäckter och deras
betydelse för människors
levnadsvillkor.
Makarim AL-Najem - Blommensbergsskolan
Download