Stoppa rätten att bryta uran i Sverige

Liberal press 12/8-09
Stoppa rätten att bryta uran i Sverige
I Sverige är det tillåtet för bolag att leta efter mineraler utan markägares tillstånd. Det innebär
att bolag kan letar efter uran, gas eller andra brytbara ämnen på din tomt även om du inte
tycker det är ok. Tyvärr finns det en politisk majoritet för att bevara den friheten för bolag, en
frihet Gröna kvinnor inte tycker är rimlig. Att tillåta bolag prospektera utan markägares
godkännande är som ”Vilda Western”. Bättre att be om tillstånd först, tycker vi.
Kommunala självstyret är ett demokratiskt fundament, men frågor som påverkar utanför
kommungränsen ska inte enkom beslutas av lokalt förtroendevalda politiker.
Om en kommun vill bygga ett kärnkraftverk så sker en nationell prövning av lämpligheten av
vald plats, det är här uranet kommer in, det bränsle som driver reaktorerna.
Kvinnor ser på risker på annat sätt än män
Vid samhällsforskarseminarium anordnat av kärnkraftsbolagens branschorganisation Svensk
Kärnbränslehantering, SKB, redovisade inbjudna forskare att kvinnor och män resonerar olika
om hur säkert det är att producera el genom att klyva atomer. Det har visat sig att kvinnor ser
på säkerhet på ett annat sätt än män och att kvinnor väger in hela produktionsprocessen i sin
bedömning av risker.
När det gäller kärnkraft så lyfter kvinnor fram både risk för olycka vid själva
kärnkraftsanläggningen som miljöfara vid brytning och transport av det material, uran, som
driver kärnkraftsanläggningarna. När uran bryts smiter det lätt ut i vattendrag och förgiftar
omgivningar för generationer framåt i tiden. Kvinnor visar även större osäkerhet för transport
och förvaring av det kärnavfall som blir kvar. Avfallet innehåller radioaktivt material som är
livsfarligt i hundratusentals år och som under den tiden ska förvaras på ett säkert sätt, vilket
kvinnor även framhåller som en orimlig uppgift att lägga på framtida generationer. De olika
olycksincidenter som drabbat kärnkraftsanläggningar i Ringhals och Forsmark de senaste åren
har även de bedömts som mer riskfyllda av kvinnor än av män. Kvinnor tenderar oftare att
lyfta fram att det är ”mänskligt att fela” medan män mer tycks förlita sig på att ”tekniken fixar
allt”.
Nu är Gröna kvinnor inte en politisk organisation men vi vill påverka politiska beslut. När det
gäller uranbrytning anser vi det förenat med så mycket miljöfara att det överhuvudtaget inte
ska brytas. Och eftersom vi fortfarande, precis så som tidigare folkomröstning, anser att
kärnkraften ska avvecklas, så behöver vi inte heller uran för att framställa kärnkraft.
Vi vill att riksdagen omgående beslutar att uranbrytning inte ska tillåtas i Sverige.
För drygt ett år sedan tillfrågades kommuner där det medgetts tillstånd att leta efter uran om
de var för en fortsättning också, d.v.s. att tillåta uranbrytning, då svarade 22 av 23 kommuner
nej. Bara Storuman svarade ja. Fram till nu i sensommar är 225 prospekteringstillstånd för
uran beviljade eller sökta hos Bergsstaten, det är främst stora utländska bolag som agerar.
Den lokala oron är stor, främst hos kvinnor som nu bygger kunskapande nätverk, ett nytt
”Äppelkrig” är på gång. Gröna kvinnor söker nu stöd för gemensamt agerande.
Vi kvinnor kan tillsammans styra om till den förnyelsebara vägen, yes we can.
Ewa Larsson, ordförande och samhällsvetare www.gronakvinnor.se
__._,_.___