DOC - Europa EU

advertisement
IP/09/1554
Bryssel den 21 oktober 2009
Konsumentfrågor:
EU
ska
fastställa
nya
säkerhetsstandarder för sovprodukter för nyfödda
och spädbarn
EU:s medlemsstater har i dag gett grönt ljus för nya säkerhetsstandarder när
det gäller sovprodukter för barn – bl.a. täcken, sovpåsar och madrasser till
barnsängar. Målet är att förebygga olyckor som inträffar när barnet befinner
sig i sin säng. Det är kommittén för allmän produktsäkerhet som i Bryssel har
antagit ett förslag till beslut om säkerhetsstandarder för produkter i små
barns sovmiljö. Sängrelaterade olyckor orsakar varje år fler dödsfall bland
barn än några andra barnprodukter1. Den europeiska databasen över
personskador visar att 17 000 barn i åldrarna 0–4 år i EU skadades i sin säng
under åren 2005–2007. Trots att madrasser till barnsängar, spjälskydd,
upphängda barnsängar, barntäcken och babysovpåsar ofta orsakar allvarliga
och ibland dödliga olyckor,
finns det
för närvarande inga
EU-säkerhetsstandarder för dessa produkter. De föreslagna nya
standarderna kommer t.ex. att minska risken för att barn kvävs av lösa
smådelar, fastnar på grund av dåligt utformade madrasser eller stryps av
snören och öglor. Det kommer också att införas andra nödvändiga
standarder, bl.a. krav på stabilitet och utformning när det gäller upphängda
barnsängar, för att minska risken för att barn faller ur sängen eller på annat
sätt kommer till skada. De föreslagna säkerhetskraven ska nu granskas av
Europaparlamentet och rådet under tre månader. Sedan ska de antas av
kommissionärskollegiet genom ett formellt beslut, innan de sänds till de
europeiska standardiseringsorganen.
– Föräldrar eller andra som har ansvaret för barnen avgör själva hur de bäst skyddar
sina barn Det är vår uppgift att se till att föräldrar som väljer att använda dessa
produkter inte behöver bekymra sig om deras säkerhet. Vi måste agera på våra mest
utsatta konsumenters vägnar för att skydda dem. Anvisningar måste vara mycket
tydliga, produkterna ska verkligen vara så säkra som möjligt och de ska klara alla
nödvändiga säkerhetsprov, säger Meglena Kuneva, EU:s kommissionär med ansvar
för konsumentfrågor.
Nuvarande situation
De standarder som man röstade om idag ingår i en mer omfattande insats för att
uppdatera säkerhetsstandarder för barnprodukter i EU. Det finns en omfattande
dokumentation från hela världen som visar att produkter för små barn orsakar ett
mycket stort antal olyckor och skador som drabbar små barn. I USA behandlades
under 2007 ca 62 000 barn under fem års ålder på akutmottagningar för olyckor som
hade samband med produkter avsedda för små barn.
1
Den amerikanska kommissionen för konsumentproduktsäkerhet (US Consumer Product
Safety Commission – CPSC), 2009
Under åren 2007–2008 genomförde Europeiska kommissionen efter samråd med
medlemsstaterna en studie där man kartlade de mest riskfyllda produkterna.
Antingen har dessa produkter inte några säkerhetsstandarder eller så täcker den
gällande standarden inte in alla risker. Till dessa hör de fem produkter som
omröstningen i dag gällde.
Vilka risker finns det med sovprodukter för barn?
De största riskerna i samband med dessa produkter är följande:
Madrasser till barnsängar: De största riskerna är att barnet fastnar och att
produkten är eldfarlig. Produktens utformning kan öka risken för att barnet ska
fastna. Madrassen kan t.ex. vara för liten, så att det uppstår ett mellanrum mellan
madrassen och sängens sidor där barnet kan fastna eller kvävas. Det kan också
uppstå fara om produkten inte uppfyller kraven när det gäller eldfarlighet.
Sovpåsar och spjälskydd: De största riskerna är att snören eller öglor orsakar
strypning eller kvävning eller att barnet tar loss smådelar eller fyllnadsmaterial och
sätter det i halsen.
Barntäcken: De största riskerna är kvävning och förhöjd kroppstemperatur. Utan
lämplig säkerhetsinformation kan de bidra till plötslig spädbarnsdöd på grund av
överhettning och syrebrist.
Upphängda barnsängar: De största riskerna är att barnet kvävs, fastnar eller
skadas på grund av dåligt utformade produkter – särskilt för att de är instabila eller
går sönder.
Bakgrund
Nyfödda sover i genomsnitt 16 timmar om dygnet, och barn i 3–5 årsåldern sover
fortfarande 11–13 timmar om dygnet. Spädbarn och småbarn tillbringar minst hälften
av dygnet i sovmiljö under sina första fem levnadsår. Produkter i sovmiljön måste
vara säkra eftersom det är där som spädbarn och småbarn vanligen lämnas
oövervakade under längre perioder.
Förslaget
Genom de nya EU-standarderna införs det nya säkerhetskrav som ska förbättra den
allmänna säkerheten hos dessa produkter. Exempelvis ska madrasser till
barnsängar utformas på ett sådant sätt att risken för att barnet fastnar eller kvävs
minimeras. Det får inte finnas mellanrum mellan madrassen och bottnen, och barnet
får inte kunna lyfta madrassen lätt. Sovpåsar, barntäcken och spjälskydd får inte
vara försedda med snören, öglor, löstagbara smådelar eller skarpa kanter, då detta
kan orsaka strypning, kvävning eller andra olyckor. Varningar och bruksanvisningar
ska ge tydlig information om alla specifika risker med de enskilda produkterna.
Standarderna omfattar också hygienkrav. Se MEMO/09/473.
Nästa steg
Kommissionens förslag kommer att granskas av Europaparlamentet och rådet under
tre månader och går sedan vidare till kommissionärskollegiet som fattar ett formellt
beslut. Därefter lämnas ett uppdrag till Europeiska standardiseringskommittén (CEN)
att utarbeta nya produktstandarder . Detta arbete kan ta upp till två år.
2
Länk till undersökningen:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results.
3
Download