Styrelsens skrivelse Ny revisionsordning RUM

advertisement
Styrelsensskrivelse
Nyrevisionsordning
RUM-stämmanharden18oktober2015såsomvilandeantagitföljandeförslag
tillstadgeändring.Detankommernupåvårstämmanattslutligenpröva
förslaget.
Påförbundsstyrelsensvägnar
AnnaEdlund
JohanTjäder
Sammanfattning
IförslagetföreslåsattRUM-stämmanendastskaväljaauktoriseradeeller
godkändarevisorer.
Iförslagetföreslåsocksåbestämmelserommedrevisorochjävförrevisorer.
Sida1av6
2016-03-07
1.FörslagtillRUM-stämmobeslut
RUM-stämmanbeslutarändrastadgarnaenligtförbundsstyrelsensförslag.
2.Förslagtillstadgeändring
RUM-stämmanbeslutar
attkapitel3§8skahaföljandelydelse
attkapitel7§1skahaföljandelydelse
attdetikapitel7införsnya§3-4medföljandelydelse
Nuvarandelydelse
Föreslagenlydelse
§8Förbundsordförandenskakallatill
extraRUM-stämmaom
1.förbundsstyrelsenbegärdet,
2.minsthalvaantaletdistriktbegär
det,eller
3.revisornbegärdet.
Kapitel3RUM-stämma
§8Förbundsordförandenskakallatill
extraRUM-stämmaom
1.förbundsstyrelsenbegärdet,
2.minsthalvaantaletdistriktbegärdet,
eller
3.revisorernaenhälligtbegärdet.
Kapitel7Revision
§1Förbundetsräkenskaperoch
förvaltningskagranskasavtvåavRUMstämmanvaldarevisorer.Enavdessa
revisorerskavaraauktoriseradeller
godkändrevisor.
Förvarjerevisorskaensuppleant
väljas.
Iställetförauktoriseradellergodkänd
revisorochsuppleant,kanettregistrerat
revisionsbolagutses.
§1RUM-stämmanväljerenrevisorsom
skagranskaförbundetsräkenskaperoch
förvaltning.Revisornskavara
auktoriseradellergodkänd.
Förrevisornskaensuppleantväljas.
Iställetförauktoriseradellergodkänd
revisorochsuppleant,kanettregistrerat
revisionsbolagutses.
Sida2av6
2016-03-07
§3Ettellerfleradistriktsomtillsammans
representerarminstentiondelav
förbundetsmedlemmarkangenom
motionbegäraattenmedrevisorska
utses.Omminstentredjedelavombuden
bifallerensådanmotionsåskallensådan
utses.
Enmedrevisordeltardåirevisionen
tillsammansmedordinarierevisor.
Distriketskaisinmotionföreslåen
auktoriseradellergodkändrevisor.Har
distriktenföreslagitolikarevisorerska
RUM-stämmanajournerassåattde
ombudsombifallitmotionenkansamlas
ochväljaenavdeföreslagnarevisorerna.
Valetavmedrevisorskaantecknasi
RUM-stämmansprotokoll.
Medrevisorntjänstgörförtidenfram
tillnästavårstämma.
§4Densomenligttillämpliglagärjävig
ellerobehörigattvararevisor,kaninte
vararevisor.
___________________
Beslutetträderikraftden1maj2016
Uppdragsomrevisorfördensominteär
auktoriseradellergodkändupphörden1
maj2016.
Sida3av6
2016-03-07
3.Ennyrevisionsordning
Enlevandeorganisationäriständigtbehovavenöversynavformerochrutiner.Den
nuvarandeordningenmedrevisorerharmednågraenklareanpassningartillRevisionslagen
beståttsedanRUMgrundades.
Enmeningsfullrevisionsordningsyftartillattupprätthållabådeallmänhetensoch
medlemmarnasförtroendeförförbundet.Revisionenochdendärpåföljande
revisionsberättelsenärendelavRUM:skommunikation.Hurmangranskarochhur
resultatenkommunicerasbördärförocksåanalyseraspåsammasättsomallövrig
kommunikationiRUM.
Dennuförslagnarevisionsordningensyftartillattåstadkommatresaker
- EnprofessionellgranskningsomskageenkvalitetsstämpelpåRUM:sårsredovisning,
bådeförexternaochinternamottagare
- Enmöjlighetförenminoritetiorganisationenattutseenmedrevisor
- Atttydliggörajävssituationerifrågaomrevisorer
4.Denprofessionellagranskningen
Denprofessionellagranskningenredovisasiförbundetsårsredovisningiformaven
revisionsberättelse.
RUMavslutarnumeraräkenskapsårenmedenårsredovisning,ävenomförbundetformellt
enligtÅrsredovisningslageninteärskyldigtattgöradet.Förbundsstyrelsenbedömerdock
attdetliggerenstyrkaiattupprättaenårsredovisningeftersominnehålletien
årsredovisningärstandardiseratochdärförlättattkännaigenfördensomärvanattläsa
årsredovisningar.
DetärocksåettkravenligtstatsbidragsreglernaattRUMskakunnalämnainenekonomisk
redovisningsomärgranskadavenauktoriseradellergodkändrevisoromdetstatsbidrag
somerhållsärstörreänfemprisbasbelopp.
Detärdärförenstyrkaochennödvändighetattårsredovisningengranskasaven
auktoriseradellergodkändrevisor.
Förbundetsekonomiharpåsenareårväxtochblivitmerkomplex.BlandannatägerRUM
numerettaktiebolagsomsäljertjänstertillexternaparter.Denlöpandegranskningen
engagerarårligenfleramedarbetarepådenvaldarevisionsbyrån.Nyainternationella
revisionsstandarder,EU-reglerochdenlöpandeutvecklingenavgodrevisionssedgördet
svårtfördensominteäryrkesverksamatthängamed.
Sida4av6
2016-03-07
Förbundsstyrelsenanserattdetärrimligtattdensomväljstillrevisorharreellamöjligheter
att,antingensjälvellermedhjälpavmedarbetare,sättasiginiredovisningen.Detärdärför
avmindrebetydelseattutseenlekmannarevisor,somvidsidanavsittjobbellerutbildning
skagöraettjobbsommotsvararrevisionsbyråns.Meränenprofessionellrevisorskadock
intebehövas,eftersomenprofessionellrevisorharbåderättochskyldighetattengageraså
mångamedhjälparesombehövs.
5.Medrevisor
Iekonomiskaföreningarfinnsenmöjlighetförenminoritetavmedlemmarnaattbegäraatt
Bolagsverketutserenmedrevisor.Bestämmelsenärettskyddförminoritetenav
medlemmarnasomkanskeinteharnågonegenrepresentationivaresigstyrelseneller
blandrevisorerna.
ÄvenomdettordevaramycketovanligtattdetskabehövasiRUM,såanser
förbundsstyrelsenattdetskavaramöjligtattutseensådanävenhär.Detstärkerockså
RUM:strovärdighetattensådansäkerhetsventilfinns,ävenomdenaldrigkommertill
användning.
EnideellorganisationkannaturligtvisinteräknamedattBolagsverkethjälpertill.Därför
måstevaletavmedrevisorskeinternt.Förbundsstyrelsenanserattdetärrimligtattde
ombudsombiträderettsådantförslagocksåskavaradesomväljermedrevisorblandde
föreslagnaomintedesomlämnatförslagetenatsomen.Endastenmedrevisorskakunna
utses.
Ienekonomiskföreningkanfrågaomattutsemedrevisorväckasaventiondelav
föreningensmedlemmar.FörbundsstyrelsenanserattdetförRUM:sförhållandenärmest
lämpligtattlåtadistriktensvarafördetta.Distriktenärdesomstårnärmastförbundets
verksamhetochharbästmöjlighetattbedömaomenmedrevisorbehövs.Ienekonomisk
föreningskamandessutomuppnåminstentredjedelsbifallförettsådantförslag,och
förbundsstyrelsenanserdetlämpligtatthasammagränshär.
Frågaommedrevisorföreslåskunnaväckasgenommotion.Devanligareglernaförmotioner
ärdärmedtillämpligaävenidessafall.
Sida5av6
2016-03-07
7.Jäv
Förrevisionensförtroendeärdetförståsviktigtattdensomärsattattgranskaäroberoende
frånförbundsstyrelsenochförbundetsledning.RUM:svalberedningarhargivetvisiallatider
tagithänsyntilljävsaspekterna,menförattändågöradettatydligtföreslår
förbundsstyrelsenattstadgarnaskahänvisatillRevisionslagens(1999:1079)obehörighets-
ochjävsbestämmelser.
10 § Den som är underårig, i konkurs eller har fått näringsförbud eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara revisor.
17 § Den får inte vara revisor som
1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern,
2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid
företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver,
3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till
företaget eller någon som avses under 1 eller 2,
4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver,
5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande
led till en person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i
rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller
6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en
förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för.
I fråga om företag som på grund av sin storlek ska ha minst en auktoriserad revisor
gäller, i stället för bestämmelsen i första stycket 4, att den inte får vara revisor som
är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid
bokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver.
Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i ett
moderföretag får inte vara revisor i dess dotterföretag.
Sida6av6
2016-03-07
Download