5_e__fs_forslag_till_kongressen_

advertisement
Förbundsstyrelsens förslag till kongressen
Reviderade stadgar för förbundet.
Kongressen 2010 beslutade om att se över förbundets stadgar. Uppdrag gavs till
en stadgegrupp bestående av Jan Sundqvist, Claes Grunditz och Eva Westerlund
att se över stadgarna. I uppdraget ingick även att ta ställning till de
stadgemotioner som inkommit till kongressen 2010. I uppdraget ingick inte att
se över förbundets namn.
Stadgegruppen har i augusti 2012 överlämnat sitt förslag till förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen har därefter bearbetat förslaget och tillfört några egna
ändringar eller tillägg. Förbundet har även lagt ett förslag i namnfrågan.
Förslaget sändes därefter på remiss till förbundets föreningar, revisorer och
valberedning under 2012-13, varefter ytterligare justeringar gjorts.
Förbundsstyrelsen tackar alla som engagerat sig i frågan och lämnat förslag.
Förbundsstyrelsen lämnar först några allmänna förklaringar.
Den nuvarande och den föreslagna stadgetexten samt kommentarer följer
därefter i bilagor.
Förbundsstyrelsen i Dyslexiförbundet FMLS.
De viktigaste förslagen i korthet
Allmänt
1. Texten har setts över språkligt för att förenkla och underlätta. Ändringar
på många ställen. Textpartier har tagits bort då de ansetts som
upprepningar eller obehövliga.
2. Förbundstyrelsen föreslår namnbyte till ”Dyslexiförbundet för
Funktionsnedsatta Med Läs- och Skrivsvårigheter, förkortat till
Dyslexiförbundet FMLS.
3. Namn(ord)byten:
”Funktionshinder” har ersatts med ”Funktionsnedsättning” där detta är
tillämpligt
”Länsavdelning” har ersatts med ”Distrikt”
”Målprogram” har ersatts med ”Verksamhetsplan”
4. Tillägg av ”Budget” på tillämpliga ställen
5. Tillägg i Ändamålsparagrafen ( § 1) av
”Matematiksvårigheter/dyskalkyli”
6. Tillägg med att förbundet även är ”kommersiellt” obundet. (§ 1)
7. Tillägg med att förbundet ”ska motverka diskriminering utifrån kön,
etnicitet, sexuell läggning och funktionsnedsättning”. (§1)
8. Paragrafen om ”Överklagning och tvister” tas bort helt. Motivering:
Medlem som är missnöjd med ett beslut eller hur hon behandlats kan
alltid kontakta förbundsstyrelsen, som då prövar ärendet. Medlemmar kan
även motionera till kongressen. Möjlighet finns att göra insändare eller
debattartiklar i förbundets tidning eller portal. Slutligen finns även
möjlighet att rättsligt ta en fråga till tingsrätt om man anser att förbundet
brutit mot sin egen stadga eller man utsatts för oförrätt.
9. Klarläggande vid val av ombud på alla nivåer så att det säkerställs att
personer med egna funktionshinder har avgörande inflytande i förbundet.
Distriktsstadgan § 6 mom 2.
10.Uppstyrning av föreningsverksamheten på så sätt att distriktens eller
förbundets revisorer kan gå in och revidera föreningar som ej sköter sin
verksamhet. Distriktsstadgan § 6 mom 4.
Riksförbundets stadgar
1. Förenklat sätt att räkna ut antalet ombud till kongressen; Förslaget är att
utöver ett geografiskt ombud tilldelas varje distrikt ett ombud därutöver
för varje påbörjat antal medlemmar om 200 st. Detta kommer att påverka
fördelningen marginellt.
2. Posten som 2:e vice ordförande tas bort.
3. Ekonomiansvarig kan inte samtidigt vara ordförande eller vice
ordförande.
4. Klarläggande av arbetsgivaransvaret och hur det delegeras samt
personalinflytande enligt MBL. (§ 8 mom 2, § 9)
5. Förstärkning av FS och AU:s roll i ärendeberedning. (§ 9)
6. Förtydligande av lekmannarevisorernas roll.(§ 12)
Distriktens stadgar
1. Högst 50 procent av medlemsavgiften ska tillfalla distriktet, resten till
lokalföreningarna. §3 mom 3. Motivering: Att garantera
lokalföreningarnas rätt om dessa är i minoritet på distriktets årsmöte.
Föreskrifter
1. Definition på Matematiksvårigheter/dyskalkyli tillagt
2. Viss justering av tidpunkter för medlemsavgifter för att ansluta till aktuell
praxis.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards