Motion 1984/85:414 5 Vid sjukdomar såsom diabetes och liknande

advertisement
5
Motion
1984/85:414
Rune Torwald och Ingvar Karlsson i Bengtsfors
Reglerna för extra skatteavdrag vid sjukdom
Vid sjukdomar såsom diabetes och liknande samt även vid vissa handikapp
finns fastställda regler för hur man skall beräkna extra avdrag vid
inkomstbeskattningen med hänsyn till de extra utgifter som sjukdomen eller
handikappet vållar. Med nuvarande regler (RSV 3219) tar man inte bara
hänsyn till den sjuke personens situation utan - trots att sambeskattning i
övrigt är avskaffad - även till eventuell makes/makas inkomstsituation.
l huvudsak har vi ju numera gått ifrån sambeskattning av äkta makar om
man bortser från beskattningen av förmögenhet och vissa intäkter av kapital.
Att då bibehålla en sambeskattning- som det ju faktiskt är frågan om- när
det gäller rätten till extra avdrag för sjukdom och liknande synes i längden
knappast acceptabelt. De kostnader som de extra avdragen är avsedda att
täcka blir ju inte mindre för den aktuelle individen även om den andra maken
skulle ha betydande inkomster. Ur total skattesynpunkt är denna fråga
naturligtvis helt ··negligeaber· för att använda ett Strängskt uttryck.
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att upphäva samtaxeringsregeln för äkta
makar när det gäller rätten till extra avdrag.
Stockholm den 15 januari 1985
RUNE TORWALD (c)
INGVAR KARLSSON (c)
i Bengtsfors
Download