Mässingslegeringar med låg blyhalt för svarvade komponenter

advertisement
Mässingslegeringar med
låg blyhalt för svarvade
komponenter ämnade
för dricksvatten
Jessica Gyhlesten Back
2011-11-11
Examensarbete
Materialdesign
ISRN KTH/MSE-11/40--SE+CER/EX
EXAMENSARBETE
Bearbetningsteknik
Program
Reg nr
Materialdesign, 300 hp
Omfattning
30 hp
Namn
Datum
Jessica Gyhlesten Back
2011-11-11
Handledare
Examinator
Walid Khraisat
Bill Bergman
Företag/Institution
Kontaktperson vid företaget/institutionen
Ostnor AB, Mora
Björn Wrahme
Titel
Mässingslegeringar med låg blyhalt för svarvade komponenter
ämnade för dricksvatten
Nyckelord
Mässing, bly, dricksvatten, svarvning, NKB4
Sammanfattning
Detta examensarbete handlar om mässingslegeringar med låg blyhalt i svarvade komponenter
ämnade för dricksvatten. Är det tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och miljömässigt
nödvändigt att ta fram blyfria mässingslegeringar?
Svarvningsprover och urlakningstester i lågblyade mässingslegeringar har genomförts.
Resultatet av de tester som gjorts visar att det är tekniskt möjligt att tillverka blandare i
lågblyad mässing, men eftersom dessa legeringar blir hårdare och mindre duktila, krävs det
mer kraft och mer kylning när de ska bearbetas. Det krävs fler verklighetsbaserade tester i
ordinarie produktionsmaskiner för att komma fram till vilka verktygsmaterial, skärvinklar,
kylning mm. som behövs för att tillverka produkter med rätt yta, dimensioner, hållbarhet mm.
En sak som ingen vet idag är livslängden för en blandare gjord i lågblyad mässing. Om dessa
blandare inte har en högre livslängd än blandare gjorda i CW 602 N, så är det en större
påfrestning på naturen att tillverka dessa i lågblyad mässing, än att behålla tillverkningen av
blandare som den är idag.
Inget besked har kommit ifrån Boverket om hårdare krav när det gäller blyhalten i mässing.
Detta gör det svårt att veta hur mycket ansträngningar som behövs för att ersätta blyet. Ett
lagkrav alternativt att förlora marknadsutrymme är ju annars en bra motivation för att komma
vidare.
DEGREE PROJECT
Metals working engineering
Programme
Reg number
Materials Design and Engineering, 300 ECTS
Extent
30 ECTS
Name of student
Year-Month-Day
Jessica Gyhlesten Back
2011-11-11
Supervisor
Examiner
Walid Khraisat
Bill Bergman
Company/Department
Supervisor at the Company/Department
Ostnor AB, Mora
Björn Wrahme
Title
Brass alloys with low lead content in turned parts destined for
drinking water
Keywords
Brass, lead, drinking water, turning, NKB4
Abstract
This thesis is about brass alloys with low lead levels for manufacturing of turned components
destined for human consumption. Is it technically possible, economically viable and
environmentally necessary to produce lead-free brass alloys?
Turning tests and leaching tests has been carried out in low-lead brass. The result of the tests
carried out show that it is technically possible to produce faucets in low-leaded brass, but
since these alloys are harder and less ductile, it takes more power and more cooling when it is
processed. There should be more reality-based tests in regular machines that belong in the line
of manufacturing. Tests is needed to find out which tool materials, cutting angles, cooling,
etc. which are needed to manufacture products with the right surface, dimensions, durability,
etc.
One thing that no one knows today is the lifetime of a faucet made of low-lead brass. If these
faucet’s do not have a higher life than that made in CW 602 N, it is a major strain on nature to
produce these in low-lead brass, then to maintain production of the faucets as it is today.
No information has come from the Boverket of tougher requirements for lead content in brass.
This makes it difficult to know how much effort that is needed to replace lead. A legal
requirement or to lose market areas is otherwise a good motivation to move forward.
Download