Angående pengar som befinner sig på

advertisement
Datum
2016-11-16
Angående pengar som befinner sig på underåriga
barns överförmyndarspärrade konton
 Placering när barnets tillgångar understiger 354 4001 kr
Barnets förmyndare kan själva fritt bestämma hur pengar på spärrade konton ska placeras.
Pengarna kan exempelvis föras över till annan bank, placeras i en kapitalförsäkring eller ett
investeringssparkonto. Det nya kontot ska även det vara spärrat för uttag.2 Förmyndarna kan
köpa och sälja vilken typ av tillgångar som helst för barnets räkning. Förmyndarna ska kunna
visa upp ett registerutdrag som visar att det råder ”fri förvaltning3”.
 Placering när barnets tillgångar överstiger 354 4001 kr.
Pengarna kan exempelvis föras över till annan bank, placeras i en kapitalförsäkring eller ett
investeringssparkonto. Det nya kontot ska även det vara spärrat för uttag.2 Förmyndarna kan
fritt köpa och sälja värdepapper på det sätt som stadgas i föräldrabalken 13 kap 5 § men
behöver överförmyndarnämndens samtycke för köp som avses i föräldrabalken 13 kap 6 §. I
huvudsak betyder detta att förmyndarna fritt kan köpa vanliga fonder på den reglerade
värdepappersmarknaden medan köp av aktier och mer riskabla finansiella instrument kräver
nämndens samtycke. När tillgångarna överstiger 354 400 kr står det ”kontrollerad
förvaltning4” på registerutdraget.
 Uttag
Uttag kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke, oavsett storleken på barnets tillgångar.
1
Åtta ggr det aktuella prisbasbeloppet. För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr.
”Samtycke av överförmyndaren krävs dock inte när pengar förs över mellan spärrade konton inom en och samma bank eller om två banker
sinsemellan för över pengar från den ena bankens spärrade konto till den andra bankens spärrade konto. Kontots karaktär spelar ingen roll
(sparkonto eller annat slags konto), så länge det skyddsvärda intresset bakom reglerna om spärrade konton säkerställs genom att den gode
mannen inte får lyfta den enskildes medel.”– Bankföreningens promemoria ”Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna” s. 26.
3
Kontollerad förvaltning kan föreligga även då tillgångarna understiger 8 prisbasbelopp om överförmyndarnämnden fattat beslut om
”skärpande föreskrifter” eller om tillgångarna erhållits under förutsättning att de ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Om
förvaltningen är fri eller kontrollerad framgår av registerutdraget.
4
Fri förvaltning kan föreligga även då tillgångarna överstiger 8 prisbasbelopp, om överförmyndarnämnden fattat beslut om att förvaltningen
ska vara är fri. Om förvaltningen är fri eller kontrollerad framgår av registerutdraget.
2
Postadress
Överförmyndarnämnden
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna
Besöksadress
Turebergshuset
Sollentuna C
Telefon
08-579 217 20
1 (1)
Fax
08-579 215 99
Internet
www.sollentuna.se
E-post: [email protected]
Download