barn och familj 2017

advertisement
2017
Kungsbacka
Familjer med barn 0-17 år, efter familjetyp 2015
Kärnfamiljer
med barn 0-17 år
Ombildade familjer
med barn 0-17 år
Ensamstående mor
med barn 0-17 år
Ensamstående far
Kommunen
med barn 0-17 år
0
10
20
30
40
50
60
70
Riket
80
90
Procent
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Barn 0–17 år efter föräldrarnas sammanboendeform 2015
Sammanboendeform
Enligt folkbokföringen
Kommunen
Barn
Medelantal
Antal
% syskon*
Barn till sammanboende
gifta
sambor
Barn till ensamstående män
Barn till ensamstående kvinnor
Flyttat hemifrån eller ofullst. uppg.
Samtliga barn
16 674
12 092
4 582
595
1 820
64
19 153
87
63
24
3
10
0
100
1,2
1,3
1,1
0,8
1,0
..
1,2
Riket
Barn
Antal
1 000-tal
1 652
1 132
520
73
292
8
2 025
Barn till sammanboende
bor med båda biologiska föräldrar
mor+styvfar
far+styvmor
15 614
773
233
94
5
1
1,2
1,3
1,6
1 507
108
29
* Avser hemmaboende barn 0–21 år
Medelantal
% syskon*
82
56
26
4
14
0
100
1,3
1,5
1,1
0,9
1,2
..
1,3
91
7
2
1,3
1,5
1,8
Se vidare förklaringar i särskilt blad.
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Hemmaboende ungdomar efter ålder 2015
Andel av ungdomarna i åldern 15–30 år som fortfarande bor hemma
Procent
Pojkar
Procent
100
Kommunen
Riket
80
Flickor
100
Kommunen
Riket
80
60
60
40
40
20
20
0
0
18
21
24
27
30
15
18
21
24
Ålder
Not: För information om kvaliteten i de olika tabellerna/diagrammen, se definitionerna för Barn&Familj
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
27
30
Ålder
SCB 2017
15
Kungsbacka
Biologiska föräldrar 2015
Barn som bor med båda föräldrarna 2015
Andel barn 0–17 år som bor med båda föräldrarna
Procent
Vid
6 års ålder 13 års ålder
100
80
Kommunen
Riket
60
40
86
78
17 års ålder
76
66
64
58
Andel (%) av alla i resp. ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
20
Riket
Kommunen
0
0
3
6
9
12
15
18
Ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Svensk och utländsk bakgrund 2015
Procentuell fördelning
Kommunen
Födelseland
0–5 år
Barn födda i Sverige
båda föräld. födda i Sverige
en förälder född utomlands
båda föräld. födda utomlands
Samtliga barn, antal
13–17 år
0–17 år
0–17 år
98
83
11
3
96
84
10
2
94
83
9
2
96
83
10
2
91
65
12
13
2
0
4
1
6
1
4
1
9
1
100
100
100
100
100
5 845
8 139
5 169
19 153
2 025 077
Barn födda utomlands
därav adoptivbarn
Samtliga barn, %
6–12 år
Riket
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Barn till förvärvsarb. föräldrar 2015
Barn till arbetslösa föräldrar 2015
Familjetyp
Familjetyp
Andel (%) av barnen i resp. familjetyp
Kommunen
Riket
Andel (%) av barnen i resp. familjetyp
Kommunen
Riket
Sammanboende
Pappa
Mamma
96
93
90
82
Sammanboende
Pappa
Mamma
2
3
4
4
Ensamstående
Pappa
Mamma
94
85
86
71
Ensamstående
Pappa
Mamma
4
5
6
6
Föräldern förvärvsarbetar i november det aktuella året
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Föräldern har varit arbetslös någon gång under året
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Disponibel inkomst i familjer med barn 0–17 år 2014
SCB 2017
Familjetyp
1 barn
Kom.
Riket
2 barn
Kom.
Riket
3 barn
Kom.
Riket
4+ barn
Kom.
Riket
Sammanboende föräldrar
Ensamstående pappor
Ensamstående mammor
644
366
286
530
301
247
674
421
319
572
343
280
682
400
339
569
349
291
650
..
309
500
321
308
Alla barnfamiljer
552
434
644
534
662
537
632
457
Avser medianinkomst, tkr
Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB
Download