Den ekonomiska krisen 1958 och Thordénstiftelsen

advertisement
DEN EKONOMISKA KRISEN 1958 OCH THORDÉNSTIFTELSEN
Vid årsskiftet 1957/1958 blev varvets ekonomiska situation akut. Då fattades pengar t.o.m. till löneutbetalningar. Då bankerna vägrade ytterligare krediter hotade konkurs.
De involverade bankerna förordade en försäljning till ny ägare som kunde tillföra varvet nytt ägarkapital.
Misstron mot Thordén var nu öppen. Regeringen hade förlorat förtroendet för Thordén som varvsägare.
Vid förhandlingar i Stockholm med bl.a. finansminister Sträng föreslogs som ett alternativ till försäljning, att
Thordén skulle frånträda varvets ledning genom att skänka varvsaktierna till en stiftelse benämnd Gustaf B.
Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål (eller kortare, Thordénstiftelsen).
Genom kreditavtalet den 19 mars 1958 som staten initierat, överfördes äganderätten till Gustaf B. Thordéns
stiftelse för allmännyttigt ändamål. Dess stadgar fastställdes den 21 mars av regeringen.
Samma dag förelades riksdagen en proposition om en garanti för bankernas krediter till Uddevallavarvet på
30 Mkr. Därmed hade äganderätten till varvet nu överförts till Thordénstiftelsen.
Stiftelsens uppgift var nu att förvalta aktierna, samt att söka sälja varvet.
Det fanns en outtalad tanke, inte minst inom Uddevalla kommun, att Thordén skulle ha chansen att köpa
tillbaka varvet när stormen bedarrat.
Stiftelsen styrelse skulle bestå av nio ledamöter (och lika många suppleanter).
Av dessa utsåg Staten tre ledamöter, därav ordföranden, och Uddevalla Stad en ledamot.
Övriga fem ledamöter utsågs av de fyra bankerna




Stockholms Enskilda Bank
Skandinaviska Banken
Sveriges Kreditbank
Göteborgs Bank
De medel som stiftelsen erhöll vid en försäljning av aktierna skulle enligt stadgarna användas till det
allmännas fromma.
Det blev åter livligare på ordermarknaden år 1962.
Då anmälde Eriksbergs Mekaniska Verkstad sitt intresse för varvet, under förutsättning att staten i
erforderlig utsträckning kunde tillförsäkra den svenska varvsindustrin fartygskreditgarantier som man
behövde för att kunna finansiera ordertagningen.
Det träffades ett avtal mellan Gunnar Sträng och Eriksbergschefen Sven Häggkvist år 1963. Staten skulle
köpa Thordénstiftelsens aktier, och EMV ingå som hälftendelägare i varvet.
Sina fondmedel fick stiftelsen då staten således köpte Uddevallavarvets aktier vilka stiftelsen ägt sedan 1958.
De betalades till sitt nominella värde på 8 Mkr som blev stiftelsens grundkapital. Stiftelsen godkände köpet.
Thordénstiftelsens befattning med Uddevallavarvet hade därmed upphört.
Stiftelsens styrelse kom från 1963 och fram till 1973 att utgöras av fem ledamöter och två - tre suppleanter,
där samtliga förordnades av Staten.
Från 1974 bestod styrelsen av fem ledamöter och fyra suppleanter.
Av dessa utsåg Regeringen en ledamot, tillika ordförande, samt en suppleant.
Återstående fyra ledamöter och tre suppleanter förordnades av Länstyrelsen I Göteborgs & Bohus Län (från
1997 Västra Götalands Län).
Det kan nämnas att Rolf Gadd, chef för Planeringsverksamheten på Maskinverkstaden, suttit med i styrelsen
för Thordénstiftelsen, liksom även några andra varvsanställda har gjort. För Gadds del var detta åren 1994
till 2007.
För mer detaljerad information om händelseutvecklingen under krisen år 1958, bildandet av Thordénstiftelsen etc hänvisas till boken “Uddevallavarvet 1946-1986”, sida 45.
1
Att Gustaf Thordén hade en stark känsla för sin hembygd och "sina" varvsanställda framgår av de stadgar
som han medverkade till att skapa, där i paragraf 2 står att läsa:
"Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma i Bohuslän, varvid huvudvikten skall
läggas på intressen som berör de anställda vid Uddevallavarvet och Sörviksvarvet".
Ledamöter i stiftelsens styrelser har förvaltat de 8 miljoner kronorna väl - Hittills har utdelats mer än 150
miljoner - av avkastade pengar.
Från Thordénstiftelsens
hemsida
Thordenstiftelsen grundades 1958 som i en del i
den finansiella rekonstruktionen av Uddevallavarvet.
År 1963 köpte staten Thordénstiftelsens aktier i
Uddevallavarvet för 8 MKr.
Stiftelsen fick därmed sitt grundkapital för att
kunna verka till det allmännas fromma i Bohuslän.
Stiftelsen lämnar bidrag till främst idrott, kultur
och föreningsliv i Bohuslän, och delar också ut
stipendier.
Huvuddelen av direktavkastningen delas ut vid
två beslutsmöten varje år.
2
Download