Motioner om socialt företagande fram till 2012-10-18

advertisement
Motioner om socialt företagande fram till 2012-10-18
Motioner
Motion 2012/13:N349 (2012-10-03)
Rubrik: Arbetsintegrerade sociala företag - socialt företagande.
Av: Christer Adelsbo (S), Agneta Gille (S), Berit Högman (S), Annelie Karlsson (S), Billy
Gustafsson (S), Carin Runeson (S), Christer Engelhardt (S), Christina Karlsson (S), Eva
Sonidsson (S), Fredrik Lundh Sammeli (S), Hannah Bergstedt (S), Hans Ekström (S),
Helene Petersson i Stockaryd (S), Hillevi Larsson (S), Isak From (S), Jan-Olof Larsson (S),
Kerstin Haglö (S), Lars Johansson (S), Leif Pettersson (S), Lennart Axelsson (S), Marie
Nordén (S), Peter Jeppsson (S), Peter Persson (S), Johan Löfstrand (S), Kerstin Engle (S).
Motionen belyser: Att riksdagen tillkännager för regeringen att de bör se över
möjligheten att öka samverkan mellan offentlig sektor och de sociala företagen. Lagen
om offentlig upphandling är inte lämplig att tillämpa på sociala företag. Ett
samarbetsorgan som består dels av representanter för de berörda politikområdena,
dels av representanter för de sociala företagen och de berörda
intresseorganisationerna bör skapas. Motionen anser för att det finns ett stort behov
av verksamma verktyg för att minska arbetslösheten. I dagsläget riskerar
långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, personer med funktionsnedsättningar, och de
personer som är utomeuropeiskt födda. Motionärerna anser att startande av
arbetsintegrerade sociala företag kan vara en möjlig väg till egenförsörjning och en väg
ut ur utanförskap.
Motion 2012/13:N241 (2012-10-02)
Rubrik: Marknader och förutsättningar för sociala företag.
Av: Anna Wallén (S), Olle Thorell (S), Pia Nilsson (S).
Motionen belyser: Att det bör skapas utökade marknader för sociala företag,
däribland att skapa bättre förutsättningar för att finansiera bildandet av sociala
företag.
Motion 2012/13:N255 (2012-10-02)
Rubrik: Utveckling för intresseorganisationer för arbetsintegrerande sociala företag.
Av: Christer Adelsbo (S), Annelie Karlsson (S), Christina Karlsson (S), Kerstin Engle (S).
Motionen belyser: Riksdagen tillkännager för regeringen om att det i regleringsbrevet
till Tillväxtverket skrivs in att en del av de befintliga medel som avsätts för stöd till
arbetsintegrerande socialt företagande även bör bidra till att stödja utvecklingen av
egna intresseorganisationer för sociala företag.
Stockholm
Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm
Tel: 08 527 808 00
Göteborg
Vasagatan 46
411 37 Göteborg
Tel: 031 701 30 00
Malmö
Engelbrektsgatan 5
211 33 Malmö
Tel: 040 20 44 00
Org.nummer 556636-3122
www.grayling.nu
Motion 2012/13:N215 (2012-10-01)
Rubrik: Stödstrukturer för sociala företag.
Av: Pernilla Gunther (KD).
Motionen belyser: Sociala företag efterfrågas i samhället och har visat sig vara en bra
struktur för att sysselsätta personer med svårigheter att komma ut på
arbetsmarknaden. Med detta som bakgrund föreslås att man i regleringsbrevet till
Tillväxtverket skriver in att en del av de befintliga medel som avsätts för stöd till
arbetsintegrerande socialt företagande även bör bidra till att stödja utvecklingen av
egna intresseorganisationer för sociala företag. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att etablera ett
program för stödstrukturer till arbetsintegrerande sociala företag.
Motion 2012/13:N255 (2012-10-02)
Rubrik: Utveckling för intresseorganisationer för arbetsintegrerande sociala företag.
Av: Christer Adelsbo (S), Annelie Karlsson (S), Christina Karlsson (S), Kerstin Engle(S).
Motionen belyser: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i motionen om att det i regleringsbrevet till Tillväxtverket bör skrivas in att en
del av de befintliga medel som avsätts för stöd till arbetsintegrerande socialt
företagande även bör bidra till att stödja utvecklingen av egna intresseorganisationer
för sociala företag.
Motion 2011/12:N318 (2011-10-04)
Rubrik: Intresseorganisationer för sociala företag.
Av: Christer Adelsbo (S), Annelie Karlsson (S), Kerstin Engle (S).
Motionen belyser: Arbetsintegrerande sociala företag har visat sig vara en bra form
för att skapa arbete och sysselsättning för människor som har svårigheter att komma
in på arbetsmarknaden. Det har också visat sig vara stor efterfrågan på de sociala
företagens erfarenheter och kompetens. När det nu finns en handlingsplan för
arbetsintegrerande sociala företag behövs informations- och utbildningsinsatser till
myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Det föreslås att man i
regleringsbrevet till Tillväxtverket skriver in att en del av de befintliga medel som
avsätts för stöd till arbetsintegrerande socialt företagande även bör bidra till att stödja
utvecklingen av egna intresseorganisationer för sociala företag.
Motion 2011/12:N389 (2011-10-05)
Rubrik: Socialt företagande.
Av: Christer Adelsbo(S), Annelie Karlsson (S), Billy Gustafsson (S), Christina Karlsson
(S), Fredrik Lunch Sammeli (S), Hillevi Larsson (S), Jan-Olof Larsson( S), Kerstin Engle
(S), Berit HÖGman (S), Christer Engelhardt (S), Eva Sonidsson (S), Hans Ekström (S),
Isak From (S), Johan Andersson (S), Leif Pettersson (S), Peter Jeppsson (S), Kerstin
Haglö (S), Lennart Axelsson (S), Peter Persson (S), Thomas Strand (S), Agneta Gille (S),
Helene Petersson Stockaryd (S), Åsa Lindestam (S), Carin Runeson (S).
Motionen belyser: Regeringen bör verka för en ökad samverkan mellan den offentliga
sektorn och de sociala företagen. Det finns ett stort behov av finansiering och stöd i
dessa verksamheter. För att få ett samlat grepp bör regeringen tillsätta ett
samarbetsorgan som består dels av representanter från de berörda politikområdena,
dels av representanter från de sociala företagen och berörda intresseorganisationer.
Målet med samarbetsorganets arbete är att komma med förslag på juridiska,
ekonomiska och organisatoriska åtgärder för att främja det sociala företagandet. Det
handlar mycket om att sprida erfarenheter från framgångsrika sociala företag så att
fler människor får arbete.
Motion 2011/12:N252 (2011-10-02)
Rubrik: Social ekonomi.
Av: Jonas Eriksson (MP), Gunvor G Ericson (MP), Mehmet Kaplan (MP), Ulf Holm (MP),
Esabelle Dingizian (MP), Per Bolund (MP), Mats Pertoft (MP).
Motionen belyser: Välkomnar det förslag (”Trygghetssystemen för företagare” (SOU
2008:89)regeringen la fram för en tid sedan om ökad trygghet för företagare. Alla
anställda i sociala företag skall räknas som just anställda i förhållande till lagen om
arbetslöshetsförsäkringen oavsett om man sitter i styrelsen eller tecknar föreningens
firma. Vi menar att en anställd i ett socialt företag ska kunna få a-kassa vid
arbetslöshet även om denne sitter i styrelsen eller tecknar företagets firma. Med det
synsättet kan fler personer med arbetshinder arbeta med lön i sociala företag istället
för att ha lösningar från socialförsäkringen. Man bör i högre utsträckning utgå från
individens faktiska arbetsförmåga. Sociala företag bör även involveras i högre
utsträckning när det kommer till arbetslivsinriktad rehabilitering.
Motion 2011/12:N273 (2011-09-11)
Rubrik: Sociala kooperativ.
Av: Phia Andersson (S).
Motionen belyser: Att starta sociala kooperativ i samverkan med en kommun är en
positiv åtgärd som gagnar såväl den enskilde arbetstagaren som den kommunala
ekonomin. Det är därför viktigt att se över och öka möjligheterna för kommuner att
vara behjälpliga vid startande och drivande av sociala kooperativ.
Motion 2010/11:N386 (2010-10-06)
Rubrik: Socialt företagande.
Av: Christer Adelsbo (S), Agneta Gille (S), Berit Högman (S), Carin Runeson (S),
Christina Karlsson (S), Fredrik Lundh Sammeli (S), Anneli Karlsson (S), Billy Gustafsson
(S), Christer Engelhardt (S), Eva Sonidsson (S), Hans Ekström (S), Hele Petersson
Stockaryd (S), Jan-Olof Larsson (S), Kerstin Haglö( S), Lennart Axelsson (S), Peter
Jeppsson (S), Thomas Strand (S), Marie Nordén (S), Peter Persson (s), Åsa Lindestam
(S).
Motionen belyser: Regeringen bör verka för en ökad samverkan mellan offentlig
sektor och de sociala företagen. De bör ha samma rådgivning som andra småföretag.
Inom ramen för Equal-projektet ”Socialt företagande – vidgar arbetsmarknaden” har
förslag till nationellt handlingsprogram utarbetats i syfte att förbättra
förutsättningarna för socialt företagande. Detta program, ”Fler och växande sociala
företag”, är ett regeringsuppdrag som tagits fram i samarbete med bl.a. Tillväxtverket,
Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Motionen uppmuntrar
regeringen till att ta beslut om denna handlingsplan skall verkställas eller ej.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards