F D U Förvaltning, drift och underhåll av Minera Skifer – Oppdal, Otta

advertisement
BELÄGGNING
FDU
Förvaltning, drift och underhåll av Minera Skifer
– Oppdal, Otta och Offerdal
Tillverkare:
Produkt:
Dimensioner:
Kantbearbetning:
Yta:
Minera Skifer AS
Beläggningshällar från Minera Skifer av
kvartsitskiffer från Oppdal och Offerdal och
fyllitskiffer från Otta.
Alla de dimensioner som vi levererar för
ovanstående användning.
Sågad, huggen eller bruten kant.
Naturyta.
BERGARTSTYPER
Oppdals- och Offerdalsskiffer är metamorfa bergarter med
sand som ursprungsmaterial. Mineralinnehållet är huvudsakligen kvarts och kvartsföreningar, glimmer och fältspat. Bergarterna förekommer i skiktindelade strukturer som gör att de kan
kilas i planparallella lager. Den yta som bildas vid kilning kallas
för naturyta.
Ottaskiffer är en metamorf bergart som ombildats från en
sedimentär bergart, med lera/lerskiffer som ursprungsmaterial. De viktigaste mineralgrupperna i den är kvarts och
kvartsföreningar, glimmer och klorit. Det geologiska namnet
är fyllitskiffer. Ottaskiffer innehåller små mängder av magnetit
(magnetisk järnmalm) och svavel bundna i mineralet magnetkis. Magnetkis är rostbildande och framträder som ett ytskikt
på naturyta. Rost kan också uppstå fläckvis på bearbetade
(slipade/borstade) ytor när skiffern placeras i fuktiga miljöer.
ningar behöver vanligtvis ingen efterbehandling eller impregnering. Fogsand som sköljs bort eller sugs upp av borstmaskiner
måste ersättas.
UNDERHÅLL – DAGLIG TVÄTT/SKÖTSEL
Utomhus räcker det att spola med rent vatten. Smutsigt vatten
kan missfärga ljust kvartsitskiffer.
REKOMMENDERAD UTRUSTNING OCH MASKINER
Spolning med vattenslang är tillräckligt. Används högtryckstvätt gäller det att vara försiktig så att stenens yta inte skadas
eller att eventuell sand i fogarna spolas bort.
VINTERUNDERHÅLL
MONTERING – FÖRSTAGÅNGSBEHANDLING
Skifferbeläggningen kan plogas med normal kommunal utrustning. Skäret bör vara beklätt med gummi. Vägsalt och
-sand kan användas. Vägsalt påverkar inte skiffern negativt.
Om skiffern limmas fast gäller det att undvika att spilla på den.
Murbruk som spills vid montering och fogning måste omedelbart tas bort. Tvätta bort lim och spillt murbruk med kallt
vatten.
VAL AV RENGÖRINGSMEDEL OCH KEMIKALIER FÖR
MONTERING, DAGLIGT UNDERHÅLL OCH
FLÄCKBORTTAGNING
NY BELÄGGNING
Tvätta/rensa ytan från smuts och byggdamm o.d. efter att
skiffern lagts. Betongfilm som inte går att ta bort helt med
vatten kan behandlas med cementrengöring. Fukta gärna cementfogar innan arbetet börjar. Följ tillverkarens anvisningar
noga. Skölj grundligt med vatten efter rengöring.
SKYDD
Kvartsitskiffer och fyllitskiffer som används för utomhusbelägg
Minera Skifer AS / FDU / Rev. 2015.02.13
Till utomhusbeläggning används vanligtvis enbart rent vatten
för rengöring. Inomhusytor bör färdigställas och impregneras
med medel avsedda för natursten. De flesta organiska och
vegetabiliska oljor kan tas bort med oljeborttagare. Ta bort
rost med kemikalier avsedda för det ändamålet. Använd vid
impregnering naturstensåpa med högt fettinnehåll, akrylbaserade produkter eller diffusionsöppna silanbaserade produkter.
Tillverkare som Akemi, Steinfix, Fila och Surfapore gör produkter som är avsedda för natursten. Tillverkarna, din återförsäljare och Minera Skifer kan ge tips och råd.
[email protected] / www.mineraskifer.no
Download