ANSÖKAN om utlämnande av journaluppgifter i syfte forskning

advertisement
ANSÖKAN om utlämnande av
journaluppgifter i syfte forskning
Region Norrbotten har ett ansökningsförfarande för utlämnande av journaluppgifter för forskning:
- Det gäller för forskare anställda inom regionen och externa forskare från andra regioner/landsting/universitet och
omfattar elektronisk åtkomst till journal, utskrifter av journaluppgifter och elektroniska media.
- Ansökan från forskaren bedöms av ett Beredningsråd bestående av personer med kompetens inom forskning,
juridik, statistik, arkiv/lagring och behörigheter.
- Rådet tar fram en rekommendation till verksamhetschefen om beslut om utlämnande av uppgifter och förslag på
hur det ska hanteras. Bedömningsrådet sammanträder var tredje vecka.
- Godkänd etikprövning betyder inte att regionen har en skyldighet att lämna ut journaluppgifter till forskning.
Som myndighet ska regionen göra en självständig prövning genom en sekretess- och menprövning och
behöver därför denna ansökan. Ansökan mejlas med bifogade handlingar till: [email protected]
Fylls i av handläggaren
Ansökan inkom
Diarienr
Sökande
Namn, huvudansvarig forskare
Titel
Arbetsplats, klinik, enhet
Sjukvårdsinrättning, universitet
Adress, att skicka journalhandlingar till
Fakturaadress, verksamheter kan komma att ta ut kostnad
för journalkopior
Mobilnummer
E-post
Studie-/ projektbeskrivning (skriv kort)
1. Forskningshuvudman som uppgifter ska
lämnas ut till
Myndighet, inte enskild person
2. Forskningshuvudmannens
organisationsnummer
3. Studie-/projekttitel
4. Ändamålet med studien/projektet
5. Vilka har tillgång till personuppgifter i
studien/projektet?
6. Hur ska personuppgifterna skyddas och
sparas?
7. Vilka patienter ska studeras?
OBS inga personuppgifter
8. Hur många patienter inom RN ska studeras?
9. Från vilket/vilka sjukhus inom RN ska
uppgifter inhämtas?
Version 9.0 2017-03-06
☐ Sunderby sjukhus
☐ Gällivare sjukhus
☐ Piteå Älvdals sjukhus
☐ Kiruna sjukhus
☐ Kalix sjukhus
10. Från vilken/vilka kliniker eller övriga
vårdenheter inom RN ska uppgifter inhämtas?
11. Precisera vilka journaluppgifter som avses,
t.ex. inläggning, epikris, lab-data, röntgenbilder,
läkemedel
Startdatum, ÅÅ-MM-DD
12. Tidsperiod som uttaget avser
Slutdatum, ÅÅ-MM-DD
År/datum för journaldata
13. Kan de journaluppgifter som efterfrågas
vara avidentifierade vid utlämnandet från RN?
☐ Ja
☐ Nej
Handlingar som ska bifogas ansökan
Diarienummer:
1. Ansökan till Etikprövningsnämnd
☐ Bifogad
Grundansökan och tilläggsansökningar
2. Godkännande från Etikprövningsnämnd
Diarienummer:
☐ Bifogat
Beslut rörande grundansökan och tilläggsansökningar
3. Samtyckesdokument och informationsbrev till
patienter/ forskningspersoner
Versionsnummer:
☐ Bifogat
☐ Inte
inhämtat
Övriga upplysningar från forskaren
1.
2.
3.
4.
Att i forskningssyfte få direktåtkomst till journaler är inte möjligt enligt Patientdatalagen
Om forskaren eller annan studiepersonal är anställd inom RN ska verksamhetschefen tilldela hen behörighet för
särskilt uppdrag i journalsystemet (behörighet utanför vård och behandling)
Om uppdraget gäller t ex kvalitetsuppföljning eller journalgranskning ska hälso- och sjukvårdspersonal inte använda
sig av den yrkesspecifika behörigheten som används för vård och behandling.
Mer information och Beställningsformulär finns på Insidan, Hälsoinformatik
Om forskaren eller annan studiepersonal är anställd utanför RN kan hen endast få tillgång till pappersutskrifter och
kan inte tilldelas åtkomst till elektroniskt journalsystem eller särskilt uppdrag
Behörighet i VAS för särskilt uppdrag (gäller endast anställda inom Region Norrbotten)
Vem ska utföra journaluttag/-granskning (forskare, studiepersonal)?
OBS -Beställningen av behörighet för särskilt uppdrag görs av forskaren och berörd verksamhetschef enligt ovan
Namn
Version 9.0 2017-03-06
Titel
Användarnamn
Download