Diskrepans mellan APC-Resistens och genanalys för

advertisement
Diskrepans mellan APC-Resistens
och faktor V Leiden mutationen
Några patientfall
EQUALIS-möte i koagulation 27-28 januari 2011
Marianne Dahlberg
Överläkare
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
• Levertransplanterad patient
• Benmärgstransplanterad patient
• En patient med Pseudohomozygot APCResistens
Faktor V
genen
Benmärgsceller
Kromosom 1
Analysmetoder
• Genanalys för faktor V Leiden mutationen utförs på DNA i
leukocyter i perifert blod. Normalt har man samma DNA i
leukocyter och i hepatocyter (leverceller). Genanalys för
faktor V Leiden-mutationen stämmer med kvoten för APCresistens.
Normalt ej Faktor V Leidenmutationen.
Heterozygota har mutationen i en allel.
Homozygota har mutationen i båda allelerna.
• APC-resistens är en funktionell analysmetod som
analyseras på blodplasma och är beroende av funktionen
av proteinet för koagulationsfaktor V som syntetiseras i
levern.
Normala kvot cirka >2,0.
Heterozygota kvot cirka 1,5.
Homozygota kvot cirka1,0.
Levertransplanterad patient
51-årig man. Känd heterozygot för Faktor V
Leidenmutationen. Normal kvot för APC-Resistens.
Förklaring: Transplanterad med ”wild-type” lever, dvs en lever där donator
inte hade APC-Resistens. Genanalys utförs på DNA från vita blodkroppar,
inte på DNA från den transplanterade levern.
Tolkning: Patienten har inte APC-Resistens efter levertransplantationen
pga transplanterad med en normal lever.
Levertransplanterad patient
• Leverdonatorer testas vanligtvis inte med
trombosutredning eller faktor V Leidenmutationen.
• Living-donatorer testas med trombosutredning.
• Omvänt vår patient, kan en patient utan APCresistens bli transplanterad med en lever där
donatorn har APC-Resistens. Patienten får då en
låg kvot, men genanalysen blir normal.
Benmärgstransplanterad patient
Trombosutredning på 28 årig kvinna. Normal kvot för APC-Resistens
och heterozygot för faktor V Leiden.
Förklaring: Benmärgstransplanterad där donatorn var heterozygot för faktor V Leiden.
Tolkning: Patienten har inte APC-Resistens.
Benmärgstransplanterad patient
• Patienten har faktor V Leidenmutationen i heterozygot form
och normal kvot för APC-Resistens.
• Förklaring: Benmärgsdonatorn var heterozygot för faktor V
Leiden mutationen.
• Tolkning: Patienten har inte APC-Resistens.
Hittar ingen annan hereditär orsak till patientens trombos.
• Om patienten hade transplanteras med ”normal benmärg”
skulle både genanalys och kvot för APC-Resistens vara
normal.
• Benmärgsdonatorer är oftast blodgivare.
Pseudohomozygot APC-resistens
Trombosutredning på 43-årig man.
APC-Resistens kvot 1,0 som för homozygot.
Faktor V Leiden mutationen i heterozygot form.
P-Faktor V: 0,55 kIE/L (referensintervall 0,60 – 1,40 kIE/L).
Pseudohomozygot APC-resistens
Dubbelheterozygot dvs har två mutationer, en mutation i varje allel
(trans). Faktor V Leiden mutationen i en allel och en mutation som
”stänger av” faktor V syntesen i den andra allelen. Faktor V blir cirka 50
% jmf med normal nivå pga endast en allel.
Gennivå, genotyp: Genanalys blir heterozygot. Faktor V Leiden
mutationen finns endast i en allel.
Proteinnivå, funktionell metod, fenotyp: Kvoten för APC-Resistens
blir som för homozygota dvs cirka 1,0. Alla faktor V molekyler har
Leidenmutationen.
Trombosrisk: Få patienter. Olika uppgifter. Trombosrisk som för
heterozygot men trombos i yngre ålder – mellan heterozygot och
homozygot – homozygot – mer än för homozygot.
Pseudohomozygot APC-Resistens är ovanligt. 0,2 % av patienter i ett
Italienskt trombosmaterial. 1 på 1000 med faktor V Leidenmutationen.
Faktor V genen på kromosom 1 (1q21-25)
Den andra allelen har faktor
V Leidenmutationen, en
punktmutation i nukleotidposition 1691 med en GA
substitution.
Vaffö bli de på
detta viset?
Allt faktor V har Leidenmutationen.
♀
Ena faktor V allelen
är avstängd. Inget
faktor V syntetiseras.
♂
Mutationerna i trans, dvs i olika alleler
SLUT
Tack för
uppmärksamheten
Download