Säk data blad Elite Truck Semisyntet 10W40 ny 2015

Säkerhetsdatablad:
2015-09-14
Elite Truck Semisyntet 10W/40
1.NAMNETPÅÄMNET/PREPARATETOCHBOLAGET/FÖRETAGET
1.1ProduktbeskrivningSemisyntetiskmotorolja
1.2Relevantaidentifieradeanvändningaravämnetellerblandningenochanvändningarsomdet
avrådsfrån
Motorolja
1.3Närmareupplysningaromdensomtillhandahållersäkerhetsdatablad
LeverantörEliteOilAB
Granitvägen4
55303Jönköping
Telefon+46(0)36133057
[email protected]
1.4Telefonnummerförnödsituationer
Giftinformationscentralen08-331231(dagtid)
Akut112(BegärGiftinformationscentralen)
2. FARLIGAEGENSKAPER
2.1Klassificeringavämnetellerblandningen
Klassificeringenligt1272/2008ellerenligt1999/45/EGoch67/548/EEG
Dennaproduktuppfyllerintekriteriernaförklassificeringinågonfaroklassenligtförordning(EG)nr1272/2008om
klassificering,märkningochförpackningavämnenochblandningar(alt1999/45/EG).Ettsäkerhetsdatablad
tillhandahållsdockförproduktenpåbegäraneftersomdeninnehållerenbeståndsdelförvilkendetfinnsett
gemenskapsgränsvärdeförexponeringpåarbetsplatser
2.2Märkningsuppgifter
EUH210Säkerhetsdatabladfinnsattrekvirera,innehållerkalciumsulfonater.Kangeupphovtillallergiskareaaktioner.
2.3.Andrafaror
Upprepadkontaktkangetorrhud.Skyddamiljön–alloljaskallomhändertassomfarligtavfall.Förvaraspå
barnsäkertsätt.
3. Sammansättning/uppgifterombeståndsdelar
3.1Blandningar
Klassificeringenligt67/548/EECeller1999/45/EC
1/7
2015-09-14
Ämnesnamn
CAS-nr
Vikt%
Symbler
Riskfraser
Registreringsnummer
EG-nr
PBT/vPvB
Destillat(petroleum)
64742-65-0
72623-87-1
64742-54-7
>70
<3%DMSO-dextrakt
265-169-7
276-738-
165-157-1
Zinkdialkylditiofosfat
84605-29-8
05-1,5
Xi,N
R38,R41,R51/53
283-392-8
Klassificeringenligtförordning(EC)No1272/2008[CLP
Faroangivelser
Destillat(petroleum)
64742-65-0
72623-87-1
64742-54-7
>70
Asp.Tox.1,H304 <3%DMSO-dextrakt
265-169-7
276-738-4
165-157-1
Zinkdialkylditiofosfat
84605-28-8
0,5-1,0
SkinIrrit.2H315
EyeDam.1H318
AquaticChronic2
H411
283-392-8
4.FÖRSTAHJÄLPEN
2/7
4.1Beskrivningavåtgärdervidförstahjälpen
VidInandning
Flyttadenskadadetillfriskluft.Inteflyktigvidnormaltemperatur.
VidFörtäring
Sköljmunnenmedvatten.Drickdärefterrikligtmedvatten.Framkallaejkräkning.
VidHudkontakt
Tagavförorenadekläder.Tvättahudenmedtvålochvatten.
VidÖgonkontakt
Spolaögonenvarsamtmedvatten.
2015-09-14
4.2Deviktigastesymptomenocheffekterna,bådeakutaochfördröjda
Inandning
Förtäring
Hud
Vidöverhettningverkarrökochångorirriterandepåövreluftvägarna.
Nedsväljningavmindremängdinnebärsannoliktingenhälsorisk.
Upprepadkontaktkangeupphovtillhudirritation.
Ögon
Litenelleringenögonirritation.
5.BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
5.1Släckmedel
Lämpligasläckmedel:
Olämpligasläckmedel:
Pulver,skum,CO2
Direktvattenstråle
5.2Särskildafarorsomämnetellerblandningenkanmedföra
5.3Rådtillbrandbekämpningspersonal
AnvändvattenENBARTförattkylanerbehållare,somärutsattaförbrand.
6.ÅTGÄRDERVIDOAVSIKTLIGAUTSLÄPP
6.1Personligaskyddsåtgärder,skyddsutrustningochåtgärdervidnödsituationer
Undvikkontaktmedögonochhud.
6.2Miljöskyddsåtgärder
Förhindrautsläppiavloppssystem,vattendragochpåmarken.
6.3Metoderochmaterialförinneslutningochsanering
Uppsamlingmedlämpligtabsorptionsmaterial.Sandelleraktivlera.
6.4Hänvisningtillandraavsnitt
Seavsnitt8förpersonligskyddsutrustningochavsnitt13förrådonavfallshantering.
7.HANTERINGOCHLAGRING
3/7
7.1Försiktighetsmåttförsäkerhantering
2015-09-14
Undvik långvarigellerupprepadhudkontakt.
Undvik
inandningavångor,dimmaellerrök.
Användintenedsmutsadeklädesplagg.
7.2Förhållandenförsäkerlagring,inklusiveeventuell
Behållareskallhållasvälsluten
7.3Specifikslutanvändning
-
8.
BEGRÄNSNINGENAVEXPONERINGEN/PERSONLIGTSKYDD
8.1Kontrollparametrar
AFS2011:18
Ämne
CASnr
NGV
ppm
Oljedimma,inkl.oljerök NGV
mg/m3
KTV
ppm
KTV
mg/m3
Anm
År
1
3
38,39
1990
Hudskydd
Långvarigochupprepadhudkontaktskallundvikasgenomanvändningavrenaskyddshandskaroch
arbetskläder.PVCochNitrilhandskarkananvändas.
AndningsskyddInandningavånga,rökochdimmabörförhindrasmedlämpligahanteringsföreskrifterochgodventilation.
Ögonskydd
Vidriskförstänkskallögonskyddanvändas(skyddsglasögonmedsidoskydd,helansiktsskärm).
8.2.3Begränsningavmiljöexponeringen
Förpåverkanpåmiljön,seAvsnitt12.
9.FYSIKALISKAOCHKEMISKAEGENSKAPER
•
•
9.1.Informationomgrundläggandefysikaliskaochkemiskaegenskaper
Färg:Brun
Form:Oljigvätska
Lukt:
Flampunkt°C:220
pHikoncentrat:
pHibrukslösning:
Brukslösning%:
9.2.Annaninformation
o
LöslighetivattenOlöslig
o
Relativdensitet,15°C,kg/m3870
o
Ångtryck,20°C,kPa<0,01 o
o
o
o
o
o
o
4/7
FlyktighetEjflyktig
Viskositet,kinematisk,40°C,mm2/s90
Lägstaflyttemperatur,°C-42 o
o
o
2015-09-14
10.STABILITETOCHREAKTIVITET
10.1Reaktivitet
Kanreageramedstarkaoxidationsmedel
10.2Kemiskstabilitet
Ingåendeämnenärstabila
10.3Riskenförfarligareaktioner
-
10.4Förhållandensomskaundvikas
-
10.5Oförenligamaterial
-
10.6Farligasönderdelningsprodukter
Vidtermisknedbrytningellerofullständigförbränningkanbildaskoloxidersamtirriteranderök.
11.TOXIKOLOGISKINFORMATION
11.1Informationomdetoxikologiskaeffekterna
11.1.1Akuttoxicitet
Förgiftningvidförtäring
LD50Oraltråtta:>5000mg/kgkroppsvikt*
Förgiftningvidhudkontakt
LD50Dermaltkanin:>5000mg/kgkroppsvikt.*
*Destillat(petroleum),lösningsmedelsavvaxadetungaparaffiniska
12.Ekologiskinformation
12.1Toxicitet
LC50Fisk96h:>5000mg/lArt:Oncorhynchusmykiss(Destillat(petroleum),lösningsmedelsavvaxadetunga
paraffiniska)Innehållerenlitenmängdadditivkomponentersomklassificerassomfarligaförvattenmiljön.
12.2Persistensochnedbrytbarhet
Ejlättbiologisktnedbrytbart.
5/7
12.3Bioackumuleringsförmåga
-
12.4Rörlighetenijord
Litenrörlighetimark.Innehållerkomponentersomkanträngaigenommarkenochförorenagrundvattnet.
12.5ResultatavPBT-ochvPvB-bedömningen Ejangivet
12.6Andraskadligaeffekter
2015-09-114
Spridspåvattenytan.Mindremängderkanävenspridasivatten.
13.AVFALLSHANTERING
13.1Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallinnehållandemerän0,1%avdettaämneärfarligtavfallmedegenskapH7.(Destillat(petroleum),
lösningsmedelsavvaxadetungaparaffiniska)
14.TRANSPORTINFORMATION
•
•
•
•
•
•
14.1.UN-Nummer
ejklassifiseradsomfarligtgods
14.2.Officielltransportbenämning
14.4.Förpackningsgrupp
14.5.Miljörisker
Faro-nr:
14.5Miljöfaror
Nej
14.6Särskildaförsiktighetsåtgärder
14.7BulktransportenligtbilagaIItillMARPOL73/78ochIBC-koden
Ejanvändbar
15.GÄLLANDEBESTÄMMELSER
15.1Föreskrifter/lagstiftningomämnetellerblandningennärdetgällersäkerhet,hälsaochmiljö
KlassificeringenligtCLP-förordningen(EG)nr1272/2008
15.2Kemikaliesäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsbedömningharintegjorts
6/7
16.ANNANINFORMATION
2015-09-14
FulltextförriskfrasernämndaiAvsnitt3
R38
Irriterarhuden
R41
Riskförallvarligaögonskador.
R51/53
Giftigtförvattenlevandeorganismer,kanorsakaskadligalångtidseffekterivattenmiljön.
FulltextförfaroangivelserenligtGHS/CLPnämndaiAvsnitt3
H315Irriterarhuden
H318Orsakarallvarligaögonskador.
H411Giftigtförvattenlevandeorganismermedlångtidseffekter
7/7