2010 - Åtvidabergs kommun

advertisement
2010
Åtvidaberg
Barn och föräldrar efter familjetyp 2008
Sammanboende
med barn under 18 år
med yngsta barnet 18+ år
Ensamstående män
med barn under 18 år
med yngsta barnet 18+ år
Ensamstående kvinnor
Kommunen
med barn under 18 år
Riket
med yngsta barnet 18+ år
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Procent
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Barn 0–17 år efter föräldrarnas sammanboendeform 2008
Sammanboendeform
Enligt folkbokföringen
Kommunen
Barn
Medelantal
Antal
% syskon*
Barn till sammanboende
gifta
sambor m. gemensamma barn
sambor m. enbart särkullsbarn
Barn till ensamstående män
Barn till ensamstående kvinnor
Flyttat hemifrån eller ofullst. uppg.
Samtliga barn
2 098
1 383
715
..
85
294
..
2 478
85
56
29
..
3
12
..
100
1,4
1,5
1,2
..
0,6
1,1
..
1,3
Riket
Barn
Antal
1 000-tal
1 528
1 067
461
..
72
319
6
1 922
Barn till sammanboende
bor med båda biologiska föräldrar
mor+styvfar
far+styvmor
1 938
124
15
92
6
1
1,4
2,0
2,5
1 425
79
17
* Avser hemmaboende barn 0–21 år
Uppgifter saknas om "Barn till sambor med enbart
särkullsbarn" p.g.a. brister i folkbokföringen. Dessa
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Medelantal
% syskon*
79
56
24
..
4
17
0
100
1,3
1,4
1,1
..
0,8
1,1
..
1,3
93
5
1
1,3
1,7
2,0
Enl. unders. HEK
Riket 2007
Barn
Antal
%
1 000-tal
1 572
81
1 053
55
453
23
67
3
85
4
274
14
.
.
1 931
100
barn ingår i någon av grupperna "Barn till
ensamstående män" eller "Barn till ensamstående kvinnor".
Se vidare förklaringar i särskilt blad.
Hemmaboende ungdomar efter ålder 2008
Andel av ungdomarna i åldern 15–30 år som fortfarande bor hemma
Pojkar
Procent
100
Kommunen
Riket
80
Flickor
100
Kommunen
Riket
80
60
60
40
40
20
20
0
0
15
18
21
24
27
30
Ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
15
18
21
24
27
30
Ålder
SCB 2010
Procent
Åtvidaberg
Biologiska föräldrar 2008
Barn som bor med båda föräldrarna 2008
Andel barn 0–17 år som bor med båda föräldrarna
Procent
Vid
6 års ålder
100
80
13 års ålder
17 års ålder
Kommunen
87
71
65
Riket
80
65
58
Andel (%) av alla i resp. ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
60
Barn vilkas föräldrar separerat 2006–2008
40
Barnets
ålder
0–5 år
6–12 år
13–17 år
0–17 år
20
Riket
Kommunen
0
0
3
6
9
12
15
18
Ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Föräldrarna var
Gifta
Sambo
20
28
50
35
41
15
111
78
Separationer/100 barn
Kommunen Riket
2,4
3,3
3,4
3,1
2,6
2,8
2,8
3,1
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Svensk och utländsk bakgrund 2008
Procentuell fördelning
Kommunen
Födelseland
0–5 år
Barn födda i Sverige
båda föräld. födda i Sverige
en förälder född utomlands
båda föräld. födda utomlands
6–12 år
Riket
13–17 år
0–17 år
0–17 år
98
88
6
3
97
90
5
2
96
89
6
1
97
89
6
2
94
72
11
11
2
0
3
1
4
1
3
1
6
1
Samtliga barn, %
100
100
100
100
100
Samtliga barn, antal
709
943
830
2 482
1 924 694
Barn födda utomlands
därav adoptivbarn
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Barn till förvärvsarb. föräldrar 2008
Barn till arbetslösa föräldrar 2008
Familjetyp
Familjetyp
Andel (%) av barnen i resp. familjetyp
Kommunen
Riket
Andel (%) av barnen i resp. familjetyp
Kommunen
Riket
Sammanboende
Pappa
Mamma
95
84
91
83
Sammanboende
Pappa
Mamma
5
12
4
8
Ensamstående
Pappa
Mamma
94
77
86
72
Ensamstående
Pappa
Mamma
11
15
6
10
Föräldern förvärvsarbetar i november det aktuella året
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Föräldern har varit arbetslös någon gång under året
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Disponibel inkomst i familjer med barn 0–17 år 2008
SCB 2010
Familjetyp
1 barn
Kom.
Riket
2 barn
Kom.
Riket
3 barn
Kom.
Riket
4+ barn
Kom.
Riket
Sammanboende föräldrar
Ensamstående pappor
Ensamstående mammor
438
255
206
458
258
214
457
253
222
483
282
237
463
..
229
482
288
253
439
..
..
445
274
276
Alla barnfamiljer
388
379
438
454
456
459
437
416
Avser medianinkomst, tkr
Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB
Download