Arbete mot könsrelaterat våld i DR Kongo (09409)

advertisement
Maua Songolo tillsammans med föreståndaren Ricky Bikali på Dorkashemmet i DR Kongo.
Foto: Malin Hoelstad
Arbete mot könsrelaterat
våld i DR Kongo (09409)
2
Bakgrund
DR Kongo är näst efter Sudan det största
landet i Afrika söder om Sahara. Det ligger
vid ekvatorn och är till ytan fem gånger så
stort som Sverige.
Under åren 1996 – 2002 var DR Kongo hårt
drabbat av inbördeskrig. Man beräknar att
4 miljoner människor dog. Ännu idag dör
45 000 människor varje månad till följd av
krigen. Trots den bräckliga freden råder fortfarande stridigheter i östra delen av landet. I
januari 2009 förvärrades konflikten. Uppemot 900 000 människor har tvingats fly från
sina hem på grund av stridigheterna mellan
Hutu-rebeller och den nationella armén.
Totalt beräknas 2,2 miljoner människor vara
på flykt. Röda Korset är på plats för att bistå
de som drabbats av konflikten med mat,
vatten och förnödenheter.
Könsrelaterat våld är ett historiskt rotat
problem och fortsätter att vara ett av de mest
utbredda och förbisedda brotten mot de
mänskliga rättigheterna i vår tid. Förutom att
könsrelaterat våld är en kränkning av de
mänskliga rättigheterna är våldet även ett
hinder för utveckling, jämställdhet och en
god folkhälsa. Våldet förekommer i alla
samhällsklasser, länder, kulturer och
religioner. Värst utsatta för detta våld är
kvinnor och flickor. Minst var tredje kvinna
världen över har blivit slagen, tvingad till
sex eller utsatt för övergrepp. Ojämlika
maktförhållanden och diskriminering ligger
till grund för våldet såväl i fredstid som i
konflikter.
I DR Kongo är det sexuella våldet mot
framförallt flickor och kvinnor men även
pojkar och män ytterligare en tragisk
konsekvens av kriget. Varje år söker
tusentals kvinnor i norra och södra Kivu
hjälp för sexuellt våld. Röda Korset bedriver
projekt i östra delen av landet för att
bekämpa det sexuella våldet och bistå de
som utsatts.
År 2004 startades projektet i provinsen
norra Kivu. Svenska Röda Korset har
stött projektet sedan 2005 då man även
startade upp i provinsen södra Kivu.
2008 bidrog detta projekt till att fler än
1 100 utsatta kvinnor fick hjälp.
DR Kongos Röda Kors har idag över
100 000 frivilliga spridda över hela
landet. Svenska Röda Korset har sedan
länge givit stöd till DR Kongos Röda
Kors utveckling och detta har varit
mycket viktigt för att föreningen ska
ledas väl och för att frivilliga på lokal
nivå ska kunna hjälpa utsatta människor
på bästa sätt.
Globalprojektet är nytt för i år (2010).
Detta möjliggör för engagemang och stöd
från Svenska Röda Korset till dem som
utsatts för sexuellt våld i östra DR
Kongo.
Beskrivning av projektet
Målgrupp
Befolkningen i provinserna norra och
södra Kivu. Uppskattningsvis kommer
51 200 kvinnor och män att nås av
projektet.
Tidplan
2010 – 2012 med möjlig förlängning
Mål
Ett starkt Röda Kors som arbetar för att
bekämpa det sexuella våldet genom att
informera om dess förekomst och dess
konsekvenser samt att påverka lokala
beslutsfattare och opinionsledare att
stödja Röda Korset i detta arbete.
Vidare ska Röda Korset ge direkt stöd till
de flickor och kvinnor samt pojkar och
män som har utsatts. Röda Korset har
idag 15 så kallade ”lyssnarcenter” dit de
som utsatts för könsrelaterat våld kan gå
för att få psykosocialt stöd, hjälp med
3
transport till sjukhus, medling med familjen
och/eller delta i inkomstgenererande
aktiviteter.
lyssnarcenter bistå en kvinna eller man
som utsatts för sexuellt våld.
Röda Korset räknar med att kunna ta emot
1 000 kvinnor och 200 män i dessa lyssnarcenter under 2010.
Mer information
Planerade aktiviteter
- Informationsspridning om förekomsten av sexuellt våld samt dess konsekvenser (inkl. smittspridning av hiv
och aids)
- Informationsspridning om lagen mot
sexuellt våld som antogs i juli 2006
- Påverkansarbete mot lokala beslutsfattare och opinionsledare i syfte att
arbeta för att förebygga sexuell våld
- Öppna fyra nya lyssnarcenter
- Alla lyssnarcenter ska utifrån behov
erbjuda de sexuellt utsatta kvinnorna
och männen psykosocialt stöd, hjälp
med transport till sjukhus, medling
med familjen och/eller visst stöd i
form av mat, filtar, kläder etc.
- Samarbete med Mammornas Klubb
(klubbar för kvinnor där de kan
diskutera och utbyta erfarenheter,
ofta diskuteras hälsofrågor) för
inkomstgenererande aktiviteter samt
återintegrering i samhället
Beskrivning av Svenska
Röda Korsets stöd till
projektet
Svenska Röda Korset är en av de främsta
samarbetsparterna till DR Kongos Röda
Kors. Det var Svenska Röda Korset som
2004 initierade detta projekt i norra och
södra Kivu och har sedan dess stött projektet. Från och med 2010 ska Svenska Röda
Korset bidra med en delegat till projektet.
För att ge exempel på hur bidrag använts så
kostar det drygt 300 kronor att i ett
Viss information om sexuellt våld finns
att hitta på Rednet samt på
www.redcross.se
Kontaktperson på
Svenska Röda Korset
Charlotta Wannholm
Samordnare Centralafrika
Telefon: 08-452 48 57
E-post: [email protected]
Om ni vill bilda en globalgrupp och
engagera er i detta projekt kan ni
kontakta någon av dessa tjänstemän
(beroende på var i landet ni finns):
Carin Åström
[email protected]
(Skåne, Halland, Kalmar, Kronoberg,
Blekinge, Gotland, Jönköping,
Östergötland och Södermanland)
Karim Zendegani
[email protected]
(Stockholm, Västra Götaland)
Lena Leipe
[email protected]
(Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland och Uppsala, Jämtland och
Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten)
På Google finns många länkar relaterade
till sexuellt våld i DR Kongo.
Länkar till mer information om
projektet
Landfakta
http://sv.wikipedia.org/wiki/DR_Kongo
https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/cg.html
4
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens appeller samt rapporter:
http://www.ifrc.org/where/country/cn6.asp?c
ountryid=187
http://www.ifrc.org/cgi/pdf_appeals.pl?annu
al10/MAACD00110p.pdf
http://www.ifrc.org/docs/appeals/annual09/
MAACD00109pu1.pdf
http://www.ifrc.org/docs/appeals/annual09/
MAACD00109p.pdf
Lästips
Bok om sexuellt våld:
- Du kan glömma bort ditt eget barn av
Christina Wahldén
Böcker om Kongo:
- Mörkrets hjärta av Joseph Conrad
- Kung Leopolds vålnad av Adam
Hochschild
- Den gode tolkenav John Le Carré
Böcker om Afrika:
- Ännu talar träden av Calixthe Beyala
- Vår förlorade heder av Calixthe
Beyala
- En halv gul sol av Adichie, Chimamanda
Ngozi
Hur kan man bidra till detta projekt?
Bidrag till detta projekt sätts in på bankgiro
900-8004 eller plusgiro 900 800-4 (oanvänd
helst bankgiro, om möjligt).
Om bidraget kommer från en krets märk
talongen med DR Kongo könsrelaterat våld,
ange kretsnummer, kretsnamn och kod
09409.
Om bidraget kommer direkt från ett företag
märk talongen med DR Kongo könsrelaterat
våld, företagets namn och kod 10218
Om bidraget kommer direkt från en
annan sammanslutning t.ex. en skolklass
märk talongen med DR Kongo
könsrelaterat våld, sammanslutningens
namn och kod 10217.
Sista inbetalningsdag är den 21 december
2010.
Download