GIS: AF GIS/GIT Teknik och Metoder

advertisement
GIS: AF GIS/GIT Teknik och Metoder Kursfakta
Kurslängd Programvaror
Anordnare
1 år
ESRI:s ArcGIS Desktop
Pitney Bowes MapInfo Professional
OCELLUS Information Systems AB
GIS: AF GIS/GIT Teknik och Metoder
D
etta är en arbetsmarknadsutbildning där syftet är att stärka möjligheten att få ett arbete, samt
underlätta för arbetsgivare att få arbetskraft med lämplig kompetens. Arbetsmarknadsutbildningar ges av olika utbildningsanordnare efter upphandling från Arbetsförmedlingen och inom
de områden som efterfrågas på arbetsmarknaden. AF GIS/GIT Teknik och Metoder består av tre
steg.
Utbildningen är yrkesinriktad med praktisk användning av inhämtad kunskap, vilket betyder att
deltagarna är väl arbetsförberedda redan vid detta steg. Efter godkänd utbildning ska ni kunna skapa
databaser, samla, lagra, bearbeta, analysera och presentera information.
GIS: AF GIS/GIT Teknik och Metoder Steg 1 tre månader
S
teg 1 är en förberedande utbildning där deltagarna får lära sig de nödvändiga verktygen. Det
är dels för ordinarie GIS-utbildning, och även för det framtida arbetslivet. Den arbetslivsorienterade delen tar upp personlig utveckling, projektarbete och presentationsteknik. Den förberedande utbildningen går även igenom hur man använder datorn, internet och Microsoft Office som
verktyg i sitt arbete. Som en avslutande del ges även en introduktion till GIS och de olika plattformar
och applikationer som finns på marknaden. Under detta steg får deltagare, lärare och coacher en
möjlighet att lära känna varandra på ett individuellt plan och forma ett samarbete för fortsatta studier,
samt för att uppnå ett lyckat studieresultat.
Kursöversikt:
Personlig utveckling 4 veckor
Studiemetodik, Projektmetodik, Teamwork, Jämställdhet och mångfald i arbetslivet, Presentationsteknik, GIS
yrkesroller och Arbetsmiljö.
användningsområden. Användning av e-post, bekanta sig med olika sociala medier och söktjänster.
Introduktion till OCELLUS nätverkbaserade utbildningsplattform.
IT-grund 1 vecka
Grundläggande kunskaper om olika tillämpningar inom
datorteknik och hur en dator är uppbyggd. Grundläggande färdighet i de vanligaste Officeprogrammen
(Word, Excel och PowerPoint).
GIS – grund 4 veckor
Inblick i vad GIS/GIT innebär och fått prova på några
enklare funktioner i en GIS-plattform.
Internet-grund 1 vecka
Grundläggande kunskaper om Internet och dess
Studie- och utvecklingsplanering 2 veckor
Sker parallellt med de andra kurserna.
GIS: AF GIS/GIT Teknik och Metoder Steg 2 sex månader
S
teg 2 består av den yrkesförberedande utbildningen på 6 månader där deltagarna får goda
kunskaper i användning av de två ledande GIS-tillämpningsprogrammen ArcGIS Desktop och
MapInfo Professional. Deltagarna lär sig lösa generella problem och frågeställningar med
GIS/GIT som verktyg. De får goda kunskaper om olika användningsområden för geografiska data
och kan analysera insamlade data med hjälp av GIS/GIT. Här ingår att lära sig förstå hur kartprojektioner och referenssystem är uppbyggda och att kunna designa kartor så att de är lättförstådda
och tydliga. De får kunskapen att framhäva just den information som kartan är ämnad för. De lär sig
kunna klassificera flyg- och satellitbilder, hur laserskanning från flygplan går till och vilka
användningsområden det har. Ett annat moment är Fältmätning där ni lär er hur man
hämtar/mäter in data i fält med både GPS och totalstation. Ni får även genomgående kunskaper
om databashantering och förfrågningar med hjälp av SQL (Structured Query Language).
Kursöversikt:
GIS – fortsättning 4 veckor
Fördjupade GIS-kunskaper samt grundläggande användarkunskaper i de ledande programvarorna ArcGIS
Desktop och MapInfo Professional. Förståelse av programvarornas funktioner, möjligheter och användningsområden.
Raster GIS 5 veckor
Lära sig hur man hanterar analysmetoder på rasterdata, vad man kan göra, på vilket sätt och hur man
tänker för att komma fram till bästa analysmetod samt
få en inblick i tilläggsprogrammet Vertical Mapper och
möjligheter med höjdmodeller.
Kartografi 2 veckor
Förstå projektioner, referenssystem, topografiska och
tematiska kartor samt när och varför dessa används.
Både teoretiskt via föreläsningar och utbildningsmaterial,
samt praktiskt via arbete med övningsdata.
Fotogrammetri och fjärranalys 3 veckor
Mätningar av objekt, analytiska metoder, flyg- och
satellitbilder samt laserskanning.
Vektor GIS 5 veckor
Lära sig hur man hanterar vektordata i de olika programmen. Vad man bör tänka på inför och under hanteringen,
samt programvarornas olika analysmetoder, när, hur och
varför man använder sig av specifika analyser. Förståelse
av dataurval med frågespråket SQL, varför, när och vad
man kan få ut av detta.
GPS och totalstationer 4 veckor
Lära sig tekniker för datainsamling samt egen datainsamling med olika utrustningar i fält.
Projektarbete 5 veckor
Genomföra ett projekt från början till slut; projektplan,
projektrapport samt en presentation.
GIS: AF GIS/GIT Teknik och Metoder Steg 3 tre månader
S
teg 3 består av en praktikperiod som ska genomföras på en arbetsplats. Meningen är att ni
ska delta i en verksamhet med en eller flera konkreta arbetsuppgifter som företaget behöver
hjälp med. Tanken är att praktikens huvudsakliga inriktning ska ligga inom GIS/GITrelaterade uppgifter; samla in (med precisions-GPS eller totalstation), bearbeta, analysera, presentera
data, hantera databaser med mera. Det är ett sätt att få koppling mellan utbildning och verklighet.
Dessutom får ni känna på hur det är att arbeta med GIS i en skarp situation.
Ingår i OCELLUS utbildningsmodul
GIS
MS Office
Adobe
MS Windows
OCELLUS INFORMATION SYSTEMS AB
Uppsala/Stockholm
Ingela Pronchev: Key Account manager
Visiting address Uppsala: Kungsgatan 111, 3rd floor, 753 18, Uppsala
Visiting address Stockholm: Kanalvägen 12, 8th floor, 194 61, Upplands Väsby
PO Box: 1986, 751 49, Uppsala, Sweden
Mobile: +46 (0)73 505 69 95
Email: [email protected]
www.ocellus.se
WE MAKE GIS POSSIBLE
OCELLUS
Information Systems AB
We Make GIS Possible
Download