Göteborgs tingsrätt

advertisement
Överförmyndarens stämpel:
Ansökan om överförmyndarens samtycke till förvärv av aktier, värdepapper,
kapitalförsäkring
Rensa formulär
Huvudman (den som godmanskapet/förvaltarskapet avser)
Namn
Personnr
Adress
Telnr
Postnr
Postadress
God man/förvaltare
Namn
Personnr
Adress
Telnr
Postnr
Postadress
Ange vilka värdepapper som ska förvärvas. Ange antal eller andelar samt vilket belopp
som ska placeras. Bifoga placeringsförslag (prospekt) från bank eller värdepappersinstitut.
Ange från vilket bankkonto som medlen till ovanstående placering ska tas.
Bank
Kontonr
Motivera varför du vill göra ovanstående placering.
Jag har tagit del av bifogad information om kapitalplacering
Jag ansöker härmed om överförmyndarens samtycke till ovanstående förvärv
God man/förvaltares namnteckning
Ort och datum
Huvudmans (alt. make/maka/sambos) samtycke till ovanstående
åtgärd
Ort och datum
Postadress:
Box 2385
403 16 Göteborg
Besöksadress:
Folkungagatan 16
www.of.goteborg.se
Telefon:
031-368 09 00
Fax:
031-368 09 12
INFORMATION
1.
Huvudmannens spärrade tillgångar
Samtliga huvudmannens tillgångar som finns på bankkonton ska vara överförmyndarspärrade (14 kap 8 § föräldrabalken). Även VP-konton, fondkonton och depåer
ska vara spärrade. Gode mannen eller förvaltaren (nedan gemensamt benämnda
ställföreträdaren) meddelar banken att ett konto ska vara öppet för att kunna sköta
den löpande förvaltningen.
Om ställföreträdaren behöver använda spärrade medel för att köpa aktier eller annat
värdepapper, måste ställföreträdaren ansöka om uttag från det spärrade kontot.
Om endast en omplacering ska göras, från ett överförmyndarspärrat bankkonto till ett
annat överförmyndarspärrat bankkonto krävs inget uttagstillstånd från
överförmyndaren.
2.
Vid placering av huvudmannens tillgångar
För ställföreträdaren gäller vissa regler vid placering av huvudmannens tillgångar.
Reglerna syftar till att förhindra spekulation och riskfyllda placeringar. Reglerna är
tänkta att fungera som ett skydd mot ekonomiska förluster. Det är mot denna
bakgrund viktigt att ställföreträdaren uppmärksammar dessa regler och tar hänsyn
till de situationer där överförmyndarens samtycke krävs för den tänkta placeringen.
2.1
Köp av aktier
Vid köp av aktier krävs samtycke från överförmyndaren.
Överförmyndaren tar sin utgångspunkt i att huvudmannens tillgångar i första hand
ska placeras tryggt och att de även ger en skälig avkastning.
Överförmyndaren samtycker normalt sett till köp av aktier som är noterade och
som handlas vid börs eller som annars omsätts under betryggande förhållanden.
Om ställföreträdaren inte har djupare kunskaper om värdepappershandel bör
ställföreträdaren anlita professionell rådgivare vid bank eller värdepappersbolag.
2.2
Köp av obligationer och andelar i värdepappersfond
En obligation är ett räntebärande löpande skuldebrev som visar att innehavaren lånat
ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut (bostadsobligation)
eller ett större företag (företags- eller industriobligation).
Ställföreträdaren kan som utgångspunkt köpa obligationer för huvudmannens räkning
utan överförmyndarens samtycke. Alla obligationer omfattas dock inte utan endast
sådana som uppfyller vissa krav i svensk eller utländsk lagstiftning. Det är sådana
obligationer som utfärdats eller garanterats av stat eller kommun eller som har
utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan
eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och
finansieringsrörelse. Det är även sådana obligationer som utfärdats av utländskt
bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig
reglering som är likvärdig den som gäller för banker eller andra kreditinstitut i
Sverige.
Utan samtycke av överförmyndaren får tillgångar placeras i bland annat andelar i
värdepappersfonder och andelar i utländska fondföretag som är underkastade lagar
som stämmer överens med den lagstiftning som gäller för värdepappersfonder.
2.3
Specialfonder
Så kallade specialfonder kan få en friare placeringsinriktning än värdepappersfonder
och kan därför anses som mer riskfyllda placeringar för huvudmannen. Mot den
bakgrunden krävs överförmyndarens samtycke för placering i dessa typer av fonder.
OBS! För att ta reda på om en fond är klassificerad som värdepappersfond eller
specialfond kan du fråga banken eller söka på Finansinspektionens hemsida (fi.se)
under ”Tillstånd /Företagsregistret”. Klicka därefter på "Visa per kategori".
2.4
Kapitalförsäkring
Samtliga placeringar i kapitalförsäkringar kräver överförmyndarens samtycke.
3.
Överförmyndarnämndens riktlinjer
Göteborgs överförmyndarnämnd har tagit fram följande riktlinjer för beslut som avser
placering av en huvudmans tillgångar.
•
Max två tredjedelar av huvudmannens totala tillgångar får placeras i andra
former än på bankkonton. Det innebär att minst en tredjedel av tillgångarna
ska finnas kvar på vanliga bankkonton.
•
Placering i kapitalförsäkring ska inte innehålla förmånstagarförordnande.
•
Vid placering i aktier ska det finnas en god riskspridning och vid placering i
fonder ska risknivån (låg- och mellanriskfonder) beaktas.
Download